Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, strateginen HR 
Henkilöstöjohtaja/sarja A8108.04.2020 

843-2018 (01 02 01)

Työsuojeluvaltuutetuille maksettava korvaus 1.4.2020 lukien

Palvelussuhdepäällikkö Riitta Palmroth 7.4.2020:

Henkilöstöjohtaja on 21.5.2018 § 88 ja 18.6.2018 § 113 tehnyt päätökset työsuojeluvaltuutetuille maksettavista korvauksista. Kunnallisten virka- ja työehtosopimusten voimassaolo on päättynyt 31.3.2020, mutta sopimusten mukaiset määräykset ovat kuitenkin voimassa, kunnes yhteisesti todetaan neuvottelut uusista sopimuksista päättyneen tai joku sopijaosapuoli kirjallisesti ilmoittaa katsovansa neuvottelut päättyneeksi (ns. jälkivaikutus, esim. KVTES allekirjoituspöytäkirjan 1 §).

Em. perusteella kunnallisia virka- ja työehtosopimuksia noudatetaan tällä hetkellä. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että työsuojeluvaltuutettujen määräajaksi tehdyt sopimusehdot ovat voimassa. Em. johtuen strategien HR esittää, että työsuojeluvaltuutetuille maksetaan korvausta erillisten liitteiden 1 ja 2 mukaan siihen saakka, kunnes uudet kunnalliset virka- ja työehtosopimukset tulevat voimaan, enintään kuitenkin 31.8.2020 asti. Liitteessä 1 on mainittu ne työsuojeluvaltuutetut, joiden korvaus on 94 euroa kuukaudessa. Liitteessä 2 mainittujen työsuojeluvaltuutettujen korvaus on 260 euroa kuukaudessa.

Varsinaisen työsuojeluvaltuutetun ollessa tilapäisesti estynyt hoitamasta työsuojeluvaltuutetun tehtäväänsä, työsuojeluvaravaltuutetulle maksetaan em. korvaus sen jälkeen, kun varsinaisen työsuojeluvaltuutetun este on jatkunut yhdenjaksoisesti vähintään yhden kuukauden, mutta kuitenkin enintään niin kauan kuin varavaltuutettu hoitaa varsinaisen työsuojeluvaltuutetun tehtävää.

Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) (2018) luottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja koskevan luvun 72 §:n 2 momentin mukaan työsuojeluvaltuutetulle maksetaan 0,57 €/tunti suuruinen korvaus, joka sisällytetään 71 §:n 4 momentin 2 kappaleessa sanottuun ansionmenetyskorvaukseen sekä työssäolon ajalta maksettuun palkkaan.

Edellä olevan perusteella strategisen HR:n vastuualue toteaa työsuojeluvaltuutetuille maksettavan korvauksen pääperiaatteina seuraavaa:

- korvaus maksetaan varsinaisille työsuojeluvaltuutetuille liitteiden 1 ja 2 mukaisesti

- varsinaisen työsuojeluvaltuutetun ollessa tilapäisesti estyneenä hoitamasta työsuojeluvaltuutetun tehtäväänsä korvaus maksetaan työsuojeluvaravaltuutetulle sen jälkeen, kun varsinaisen työsuojeluvaltuutetun este on jatkunut yhdenjaksoisesti vähintään yhden kuukauden, mutta enintään niin kauan kuin varavaltuutettu hoitaa varsinaisen työsuojeluvaltuutetun tehtävää

- mikäli korvaukseen oikeutetun työsuojeluvaltuutetun säännöllinen työaika on täyttä työaikaa lyhyempi tai mikäli hänen palkkansa muutoin määräytyy osa-aikapalkkana taikka hän toimii työsuojeluvaltuutetun tehtävissä vajaan palkanmaksukauden, maksetaan korvaus vastaavassa suhteessa alennettuna

- mikäli liitteessä 1 tai 2 mainittu varsinainen työsuojeluvaltuutettu vaihtuu tai varavaltuutettu on sijaisena oikeutettu korvaukseen, tekee työhyvinvointipäällikkö esityksen henkilöstöjohtajalle korvauksen maksamisesta.

Nyt tehtävä päätös korvaa henkilöstöjohtajan aiemmin asiasta tehdyt päätökset 21.5.2018 § 88 (sarja A) ja 18.6.2018 § 113 (sarja A).

Liite 1Työsuojelutoimikuntien työsuojeluvaltuutetut, joiden työsuojeluvaltuutetun korvaus on joko 94 €/kk tai 0,57 €/tunti

Liite 2Työsuojelutoimikuntien työsuojeluvaltuutetut, joiden työsuojeluvaltuutetun korvaus on 260 €/kk

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen:

PäätösPäätin, että:

- liitteessä 1 mainitun varsinaisen kuukausipalkkaisen työsuojeluvaltuutetun korvaus on 1.4.2020 lukien 94,00 €/kk ja tuntipalkkaisen työsuojeluvaltuutetun korvaus on 1.4.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 0,57 €/tunti,

- liitteessä 2 mainitun varsinaisen kuukausipalkkaisen työsuojeluvaltuutetun korvaus on 1.4.2020 lukien 260 €/kk,

- työsuojeluvaltuutetuille maksetaan liitteiden 1 ja 2 mukaista korvausta siihen saakka, kunnes uudet kunnalliset virka- ja työehtosopimukset tulevat voimaan, tällä päätöksellä kuitenkin enintään 31.8.2020 asti,

- korvaus on varsinaiseen palkkaan kuuluva palkan osa. Korvaus maksetaan liitteissä 1 ja 2 mainituille työntekijäasemassa ja toimihenkilöasemassa oleville varsinaisille työsuojeluvaltuutetuille taikka liitteissä mainituille, sijaisina toimiville työsuojeluvaravaltuutetuille liitteissä mainitulta ajalta,

- varsinaisen työsuojeluvaltuutetun ollessa tilapäisesti estyneenä hoitamasta työsuojeluvaltuutetun tehtäväänsä korvaus maksetaan työsuojeluvaravaltuutetulle sen jälkeen, kun varsinaisen työsuojeluvaltuutetun este on jatkunut yhdenjaksoisesti vähintään yhden kuukauden, mutta kuitenkin enintään niin kauan kuin varavaltuutettu hoitaa varsinaisen työsuojeluvaltuutetun tehtävää,

- mikäli korvaukseen oikeutetun työsuojeluvaltuutetun säännöllinen työaika on täyttä työaikaa lyhyempi tai mikäli hänen palkkansa muutoin määräytyy osa-aikapalkkana, taikka hän toimii työsuojeluvaltuutetun tehtävissä vajaan palkanmaksukauden, maksetaan korvaus vastaavassa suhteessa alennettuna,

- mikäli liitteissä 1 tai 2 mainittu varsinainen työsuojeluvaltuutettu vaihtuu tai varavaltuutettu on sijaisena oikeutettu korvaukseen, tekee työhyvinvointipäällikkö esityksen henkilöstöjohtajalle korvauksen maksamisesta tämän päätöksen ehtojen mukaisesti, ja

- tällä päätöksellä kumotaan henkilöstöjohtajan asiasta aiemmin tehdyt päätökset 21.5.2018 § 88 (sarja A) ja 18.6.2018 § 113 (sarja A).

Oikaisuvaatimusohje liitteenä

 

 

Sinikka Valtonen

henkilöstöjohtaja

Jakelu

tpvSarastia Oy
tiedHenkilöstöasioiden palvelukeskus
tiedHyvinvointitoimiala
tiedIT-palvelut
tiedKaupunginhallitus
tiedKaupunginorkesteri
tiedKaupunkiympäristötoimiala
tiedKonsernihallinto
tiedKonsernihallinto, hallintoryhmä
tiedKonsernihallinto, kaupunkikehitysryhmä
tiedKonsernihallinto, sisäinen tarkastus
tiedKonsernihallinto, talous- ja strategiaryhmä
tiedMatkailun palvelukeskus
tiedSivistystoimiala
tiedTilapalvelukeskus
tiedTurun Työterveystalo
tiedTyöllisyyspalvelukeskus
tiedVapaa-aikatoimiala, kirjastopalvelut
tiedVapaa-aikatoimiala, liikuntapalvelut
tiedVapaa-aikatoimiala, museopalvelut
tiedVapaa-aikatoimiala, nuorisopalvelut
tiedVapaa-aikatoimiala, toimialan hallinto
tiedVarsinais-Suomen aluepelastuslaitos
aoXXXXX
aoXXXXX
tiedXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
tiedXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
aoXXXXX
tiedXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
tiedXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Kstrhr § 81
Liite 1:Työsuojelutoimikuntien työsuojeluvaltuutetut, joiden työsuojeluvaltuutetun korvaus on joko 94 €/kk tai 0,57 €/tunti
Liite 2:Työsuojelutoimikuntien työsuojeluvaltuutetut, joiden työsuojeluvaltuutetun korvaus on 260 €/kk