Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kaupunginjohtaja9207.04.2020 

3989-2020 (01 01 00)

Kahden sairaanhoitajan toimen perustaminen sekä lähihoitajan ja perushoitajan toimen lakkauttaminen sairaalapalvelujen akuuttiosastoryhmässä

Va. hallintopäällikkö Hanna Haukkasalo 1.4.2020:

Ylihoitaja Anne Ryhänen on esittänyt kahden sairaanhoitajan toimen perustamista sairaalapalvelujen akuuttiosastoryhmän palliatiiviselle osastolle (py 254196) 1.5.2020 lukien. Samalla esitetään lakkautettavaksi lähihoitajan toimi, vak.nro 299013 ja perushoitajan toimi, vak.nro 260134.

Sairaanhoitajan tehtäviä on hoidettu tilapäisillä palkkaamisluvilla vuodesta 2019 lähtien. Tilapäiset vakanssit on saatu henkilöstörakenteen korjaamiseksi vastaamaan osaston osaamis- ja tehtävävaateita. Osaston lääkehoito vaatii sairaanhoitajan osaamista yhä enemmän. Perusteena on myös turvata yöaikainen saattohoitokäynti potilaan kotona. Tarve on pysyvä ja tilapäisten vakanssien vakinaistaminen on hyväksytty terveyspalvelujen vuoden 2020 henkilöstösuunnitelmassa

Esitys ei lisää henkilötyövuosia ja sen vaikutukset palkkakustannuksiin ovat melko vähäiset, yhteensä noin 9000 euroa vuodessa.

Liite 1Lomake toimien perustamisesta

Palvelualuejohtaja Katariina Kauniskangas puoltaa esitystä.

Perustettavaksi esitettyjen sairaanhoitajien toimien tehtäväkohtainen palkka on 2.344,88 €/kk (KVTES/03HOI030, vl 2A) ja kelpoisuusehtona terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen pätevyys.

Toimialajohtaja Riitta Liuksa:

EhdotusEsitän, että

Edelleen esitän, että perustettavat toimet saadaan täyttää ilman erillistä lupamenettelyä.

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen, palvelussuhdepäällikkö Urpo Matilainen 6.4.2020:

Hyvinvointitoimialan toimialajohtaja on esittänyt, että toimialalle perustetaan 1.5.2020 lukien kaksi sairaanhoitajan työsopimussuhteista tointa ja samasta ajankohdasta lukien lakkautetaan avoinna olevat lähihoitajan ja perushoitajan toimet.

Sairaanhoitajan toimet ollaan perustamassa sairaalapalvelujen akuuttiosastoryhmän palliatiiviselle osastolle. Esityksen mukaan sairaanhoitajan tehtäviä on hoidettu tilapäisellä määräaikaisella henkilöstöllä vuodesta 2019 lähtien. Määräaikaisia sairaanhoitajan työsuhteita on käytetty henkilöstörakenteen korjaamiseksi vastaamaan osaston osaamis- ja tehtävävaateita. Esityksen mukaan osaston lääkehoito vaatii sairaanhoitajan osaamista yhä enemmän. Esityksellä myös turvataan yöaikainen saattohoitokäynti potilaan kotona.

Toimialan esityksen mukaan kyse on pysyvästä työvoiman tarpeesta. Toimien perustaminen sisältyy terveyspalvelujen vuoden 2020 henkilöstösuunnitelmaan.

Esitys ei lisää hyvinvointitoimialan työvoiman käyttöä, koska vastaavia tehtäviä on tehty aiemmin määräaikaisella henkilöstöllä. Esityksen ilmoitettu kustannusvaikutus on noin 9000 euroa/vuosi.

Konsernihallinnoin strategisella HR:llä ei ole huomautettavaa toimialajohtajan esitykseen.

Liite 1Lomake toimen perustamisesta

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

PäätösPäätin,

- että Turun kaupunkiin ensimmäisenä sijoituspaikkana hyvinvointitoimiala perustetaan 1.5.2020 lukien kaksi sairaanhoitajan toimea, joiden tehtäväkohtainen palkka on 2.344,88 €/kk (KVTES/03HOI030, vl 2A) ja joiden kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen pätevyys,

-että samasta ajankohdasta lukien lakkautetaan avoinna oleva lähihoitajan toimi, vakanssinumero 299013 ja avoinna oleva perushoitajan toimi, vakanssinumero 260134 ja,

- että perustettavat toimet voidaan täyttää ilman erillistä palkkaamislupaa.

 

Minna Arve

kaupunginjohtaja

Jakelu

tpvHenkilöstöasioiden palvelukeskus
tpvHyvinvointitoimiala
tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, strateginen HR
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Konha § 92
Liite 1:Lomake toimien perustamisesta