Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Tilapalvelukeskus, kohdejohtaminen 
Ylläpitopäällikkö706.04.2020 

4120-2020 (02 08 02)

Hätäkeskus, automaatiojärjestelmän saneerausurakan hankinta

Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 § 1 momentti 7 ja 8 kohta

Kiinteistön ylläpitoinsinööri Petri Tulonen 6.4.2020:

Turun hätäkeskukseen on tehtävä automaatiojärjestelmän saneeraus. Hätäkeskus vastaanottaa yleiseen hätänumeroon soitetut puhelut alueellaan (myös koko Suomesta) ja välittää tiedot eteenpäin pelastus- ja poliisiviranomaisille.

Julkisuuslain 24 § 1 momentin kohdassa 8 todetaan salassa pidosta: ”Asiakirjat, jotka koskevat onnettomuuksiin tai poikkeusoloihin varautumista, väestönsuojelua taikka turvallisuustutkintalain (525/2011) mukaista tutkintaa, jos tiedon antaminen niistä vahingoittaisi tai vaarantaisi turvallisuutta tai sen kehittämistä, väestönsuojelun toteuttamista tai poikkeusoloihin varautumista, vaarantaisi turvallisuustutkinnan tai sen tarkoituksen toteutumisen, vaarantaisi tiedon saantia tutkintaa varten taikka loukkaisi onnettomuuden, vaaratilanteen tai poikkeuksellisen tapahtuman uhrien oikeuksia tai heidän muistoaan tai läheisiään.”

Automaation saneerausurakan toteuttaminen edellyttää luottamuksellisuutta, jossa yritys sitoutuu pitämään salassa kaikki saamansa tiedot. Salassa pidettävästä tiedosta ja materiaalista saa antaa tietoja vain erikseen nimetyille henkilöille tai viranomaisille. Yritys toimittaa kohteena olevaan toimintaan liittyvän henkilöstönsä ja alihankkijoidensa työntekijöiden täyttämät turvallisuusselvityslomakkeet turvallisuusselvityksen tekemistä varten. Tilaajan hyväksymän henkilöstön tulee allekirjoittaa vaitiolositoumus ennen kaupallisen sopimuksen syntyä.

Hätäkeskuksen kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella pidettiin automaatiojärjestelmän saneerausurakan parhaana hankintatapana suorahankintaa tutun yhteistyökumppanin kanssa, jolloin vaatimustenmukaisuus on helppo varmistaa kohtuullisessa ajassa. Samalla tontilla sijaitsevat V-S pelastuslaitoksen käyttämät rakennukset on jo liitetty Caverion Suomi Oy:n niihin toimittamaan järjestelmään.

Laki julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista:

5 § Puolustus- ja turvallisuushankinnat

Turvallisuushankintoja ovat hankinnat, jotka koskevat:

1) tavaroita, jotka on tarkoitettu käytettäväksi turvallisuustarkoituksiin ja joiden hankinnan toteuttamiseksi annetaan, laaditaan tai muutoin käsitellään turvallisuusluokiteltuja asiakirjoja, sekä näiden tavaroiden osia tai osakokonaisuuksia;

2) rakennusurakoita, tavaroita tai palveluita, jotka liittyvät suoraan 1 kohdassa tarkoitettujen tavaroiden johonkin elinkaaren vaiheeseen; taikka

3) rakennusurakoita tai palveluita, jotka on tarkoitettu käytettäväksi turvallisuustarkoituksiin ja joiden hankinnan toteuttamiseksi annetaan, laaditaan tai muutoin käsitellään turvallisuusluokiteltuja asiakirjoja.

13 § Kansalliset kynnysarvot

Tätä lakia ei sovelleta, 85 §:ssä säädettyä hankintaoikaisua ja 104 §:n 2 momentissa säädettyä valituskieltoa lukuun ottamatta, seuraaviin puolustus- ja turvallisuushankintoihin:

2) rakennusurakkaan, jonka ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa on vähemmän kuin 500 000 euroa.

Hätäkeskuksen automaatiojärjestelmän saneerausurakka:

Automaatiourakan hankinta alittaa hankintalain mukaisen kansallisen kynnysarvon (puolustus- ja turvallisuushankinta).

Tilapalvelukeskus pyysi tehtyjen automaatiojärjestelmän saneeraussuunnitelmien perusteella tarjousta 5.2.2020 Hätäkeskuksen automaatiojärjestelmän saneerausurakasta suorahankintana Caverion Suomi Oy:ltä.

Caverion Suomi Oy antoi määräaikaan 23.3.2020 mennessä tarjouksen automaatiojärjestelmän saneerausurakasta kokonaishintaan 44.900,00 € (alv 0 %).

Ylläpitopäällikkö Soile Viiri:

Päätös

Päätin, että Hätäkeskuksen automaatiojärjestelmän saneerausurakka tilataan suorahankintana Caverion Suomi Oy:ltä urakkahintaan 44.900,00 € (alv 0 %).

Sopimus ei synny tällä päätöksellä vaan vasta myöhemmin tehtävällä sopimuksella tai tilauksella, joka voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut tai hänen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä.

Hankintapäätös on salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom. 7 ja 8 kohdan nojalla.

Soile Viiri

ylläpitopäällikkö

Oikaisuvaatimusohje liitteenä

Jakelu

aoCaverion Suomi Oy
tiedKaupunginhallitus
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tpvXXXXX