Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus31320.08.20181

9161-2018 (10 00 00, 08 01 02)

Aiesopimus Turun sataman matkustaja- ja rahtiliikenteen toimintaedellytysten kehittämiseksi

Tiivistelmä:

Turun sataman matkustaja- ja rahtiliikenteen toimintaedellytysten parantamista sekä liikennejärjestelyjen kehittämistä lähdetään tutkimaan nykyisten matkustajaterminaalien ympäristössä Kanavaniemen alueella. Tavoitteena on uusi yhteisterminaali työnimeltään Ferry Terminal Turku. Samalla avautuu merkittäviä mahdollisuuksia kaupunkikehitykseen Linnan ympäristössä ja Aurajokisuulla. Suunnittelun käynnistämistä koskevassa aiesopimuksessa ovat osapuolina Turun kaupunki, Turun Satama Oy, Viking Line Abp ja Tallink Silja Oy.

Kh § 313

Apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen, kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen 18.8.2018:

Aiesopimuksella käynnistetään osapuolten yhteinen selvitys- ja suunnittelutyö koskien nykyisten matkustajaterminaalien alueen ns. Kanavaniemen alueen uudelleenjärjestelyä. Tavoitteena on uusin ratkaisuin saavuttaa kustannushyötyjä ja laivaliikenteen toiminnallista tehostamista. Näitä tavoitellaan uuden yhteiskäyttöisen terminaalin ja siihen liittyvien yhteisten liikenne- ja pysäköintijärjestelyjen toteuttamisella. Uuden terminaalin toteutus tarjoaa myös luontevan mahdollisuuden ajanmukaiseen turvallisuuden kehittämiseen. 

Satama-alueen kehittämisellä tavoitellaan lisäksi maankäytön muutoksia siten, että sataman toiminnan tehostuessa vapautuu uusia kiinnostavia alueita kaupunkikehitykseen etenkin Turun linnan ja Aurajoen väliseltä alueelta, mutta myös laajemmin Turun Linnan ympäristössä. Aurajokirannassa ja sataman suulla vapautuvien alueiden tulevaan käyttöön ei aiesopimuksessa oteta kantaa vaan niiden kehittäminen toteutetaan kaupungin omina strategisina hankkeina, joille asetettaan erikseen tavoitteet.

Aiesopimuksen mahdollistama kaupunkikehitys liittyy suoraan Turun kärkihankkeeseen ”Keskustan kehittäminen”. Kaupunginhallitus totesi kärkihankkeen toimeenpanopäätöksessään 2.5.2016 § 177, että kaupunkikeskustan kehittymisen tukevia toimenpiteitä tutkitaan koko Aurajokirannan, Sataman ja Linnakaupungin alueilla.

Aiesopimuksessa kuvattua vastaava kehittämistavoite on hyvin yleinen kasvavissa satamakaupungeissa. Lähimpinä esimerkkeinä terminaalialueiden tiivistymisestä ja samanaikaisesta kaupunkikehityksestä ovat Helsinki ja Tukholma. Matkailun vetovoiman näkökulmasta on erittäin tärkeää, että terminaali sijaitsee jatkossakin kaupunkikeskustan tuntumassa tarjoten sujuvan ja välittömän yhteyden kaupunkimaiseen ympäristöön matkailukohteineen. Etenkin laivayhtiöt ovat pitäneet matkustajavirtojen suuntautumista suoraan Turun ja Tukholman keskustoihin matkustaja- ja risteilyliikenteen merkittävänä kilpailutekijänä.

Olennainen osa kokonaisuutta on tavoite sujuvan liikenteen turvaamiseksi, sillä terminaaleihin liittyvät liikennejärjestelyt ovat kasvavien haasteiden edessä tiiviin kaupunkirakenteen laajentuessa kohti merta. Yksittäisenä alueena sataman liikenteelliseen asemaan vaikuttaa erityisesti mittavan Linnakaupungin rakentuminen.

Uudella yhteisterminaalilla ja siihen liittyvillä liikennejärjestelyillä voidaan tulevaisuudessa ohjata satamaliikennettä sujuvasti Suikkilantielle sekä vähentää siten entisestään läpiajoliikenteen haittoja kaupunkikeskustassa ja tiiviisti asutuilla alueilla. Rautatieliikenne tulee jatkossakin kytkeytymään terminaaliliikenteeseen, mutta kantasataman kehittämishanke mahdollistaa myös sen osalta tarpeellisten uudistusten toteuttamisen.

Tarkoitus on suunnitella uusi yhteisterminaali siten, että nykyiset terminaalit voivat jatkaa katkeamattomasti toimintaansa siihen saakka, kun uusi terminaali otetaan kertamuutoksella käyttöön. Yhteisenä tavoitteena on toteuttaa tarvittavat uudistukset viimeistään nykyisten vuokrasopimusten päättyessä 2025.

Myös Turun linnan ympäristön ja Aurajokisuun maankäytön kehityksen suunnitelmien ja toteutuksen mahdollistavien kaavojen on tavoitteena olla valmiina siten, että vapautuvien alueiden kehittämisen aikataulu voidaan kytkeä uuden terminaalin toiminnan käynnistymiseen. Nykyinen Viking Linen terminaali on jatkossa mahdollista osoittaa risteilyliikenteen käyttöön ja laajentaa rakennuksen käyttötarkoitusta myös muihin alueelle soveltuviin tarkoituksiin.

Aiesopimuksen hyväksymisen jälkeen Aurajokisuun kehittäminen tullaan nostamaan Turun kaupungin strategisiin sopimuksiin, sille tullaan asettamaan erikseen kaupunkikehitykselliset tavoitteet ja luomaan monipuolisesti osallistavassa prosessissa kehittämissuunnitelmat.

Liite 1Aiesopimus 1 liitteineen

Oheismateriaali 1Visio Kanavaniemen terminaalialueen tulevaisuudesta

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

EhdotusKaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan aiesopimuksen sekä oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään sopimukseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia ja allekirjoittamaan sopimus.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että kaupunkikonserni käynnistää välittömästi aiesopimuksen tavoitteita toteuttavan valmistelun. 

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Yrttiahon pöydällepanoehdotus raukesi kannatuksen puuttuessa.

Jakelu

aoTallink Silja Oy
aoTurun Satama Oy
aoViking Line Abp
tpvKonsernihallinto, kaupunkisuunnittelu
tpvKonsernihallinto, lakiasiat
tiedArve Minna


Liitteet:

Kh § 313
Liite 1:Aiesopimus 1 liitteineen