Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus8105.03.20186

2436-2018 (02 05 01)

Erityisavustuksen hakeminen 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun

Tiivistelmä:

Kaupunginhallitukselle esitetään erityisavustuksen hakemista 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun. Kokeilu toteutetaan 1.8.2018 - 31.7.2019.

Kh § 81

Toimialajohtaja Timo Jalonen ja palvelualuejohtajat Maija-Liisa Rantanen, Liliane Kjellman ja Vesa Kulmala 21.2.2018:

Maan hallitus päätti 31.8.2017 käynnistää kokeilun vuosina 2018 – 2019 viisivuotiaiden maksuttomasta 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksesta yhdessä halukkaiden kuntien kanssa. Kokeilu alkaa 1.8.2018 ja päättyy 31.7.2019. Kokeilun piiriin tulee arvion mukaan n. 19 000 lasta.

Kokeiluun käytetään 5 miljoonaa euroa valtion rahoitusta. Rahoitusta voivat hakea kunnat. Yksityiset varhaiskasvatuspalveluiden tuottajat voivat olla kokeilussa mukana, mikäli kunta hankkii varhaiskasvatuksen ostopalveluna taikka kunnan myöntämä palvelusetelin arvo tai yksityisen hoidon tuen kuntalisä mahdollistavat sen, että varhaiskasvatus on 5-vuotiaan lapsen osalta perheelle 20 tunnin osalta maksutonta. Yksittäisen kunnan osalta myönnettävä avustus kattaa 20 % toteutuneesta asiakasmaksutulojen vähenemisestä. Hakuaika kokeiluun päättyy 9.3.2018 klo 16.15.

Avustuksella tuettavan kokeilun tavoitteena on selvittää, miten maksuttomuus vaikuttaa 5-vuotiaiden lasten ja perheen nuorempien lasten varhaiskasvatuksen osallistumisasteeseen, selvittää maksuttoman varhaiskasvatuksen kustannusvaikutuksia, edistää vanhempien työllistymistä, selvittää 5-vuotiaiden varhaiskasvatuksen toteutustapaa ja pedagogiikan kehittämistarpeita sekä heittää varhaiskasvatuksen palveluohjausta.

Avustusta voidaan myöntää kunnalle, joka järjestää kaikille vuonna 2013 syntyneille lapsille 20 tuntia maksutonta varhaiskasvatuslain mukaista varhaiskasvatusta viikossa. Perheiltä ei saa periä tältä osin muita maksuja, mutta ylimenevästä varhaiskasvatuksesta voidaan periä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 6 §:n mukainen maksu.

Käsitellessään vuoden 2018 talousarvioehdotusta ja vuosien 2018 – 2021 taloussuunnitelmaehdotusta kaupunginvaltuusto on 13.11.2017 § 221 päättänyt seuraavasta kirjauksesta: ”Haetaan mukaan maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun ja sitoudutaan valtion rahoituksen vastineeksi kattamaan kaupungin maksuosuus kokeilusta.” Sivistystoimiala on valmistellut ehdotuksen hakemukseksi 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun.

Sivistystoimiala ehdottaa, että Turussa kokeiluun otettaisiin mukaan kunnan järjestämät palvelut eli vuonna 2013 syntyneiden kunnallinen varhaiskasvatus päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa sekä palvelusetelillä tuotetut palvelut 2013 syntyneille lapsille päiväkodeissa ja ryhmäperhepäivähoidossa. Yksityisen hoidon tuki rajattaisiin kokeilusta pois. Yksityisen hoidon tuella on ko. ikäryhmään kuuluvia vain noin 25 lasta. Yksityisen hoidon tuki ja sen kuntalisä maksetaan tuottajille Kelan kautta. Kelan kanssa laadittu sopimus ei mahdollista kokeilun toteuttamista. Osa maksatuksesta hoidettaisiin Kelan kautta ja osa Turun kaupungin toimeenpanemana. Mikäli kokeilun myötä mallista tulisi pysyvä käytäntö, olisi yksityisen hoidon tukeen kehitettävä uusi toimintamalli. Palveluseteli soveltuu myös perhepäivähoitoon.

Turussa vuonna 2013 syntyneitä lapsia on 1 692. Heistä 1 468 eli 87 % osallistuu suomenkieliseen tai ruotsinkieliseen kunnalliseen tai palvelusetelillä hankittuun päiväkoti- tai perhepäivähoitotoimintaan. Ikäluokasta 224 lasta eli 13 % ei osallistu edellä mainittujen palveluiden piiriin. Mahdollisen kokeilun myötä arvioidaan, että hekin tulisivat osallistumaan varhaiskasvatukseen. Näistä 25 lasta on kuitenkin palveluiden piirissä yksityisen hoidon tuella.

Varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmästä ei ole saatavissa täsmällistä raporttia 5-vuotiaiden lasten asiakasmaksukertymästä vuonna 2017. Raportoinnista saatavan tiedon perusteella arvioidaan maksukertymän olevan vuositasolla 1 232 307 euroa. Mahdollisen kokeilun aiheuttama maksukertymän vähenemän arvioidaan olevan 491 321 euroa. Mahdollinen erityisavustus tulisi kattamaan 20 % menetetyistä asiakasmaksutuloista eli 98 264 euroa. Lisäksi on syytä huomioida, että palvelusetelin lapsikohtaista arvoa määriteltäessä lapselle lasketaan taustatiedoksi kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu. Vuonna 2013 syntyneiden lasten vuoden 2017 maksumääritysten arvo oli n. 819 000 euroa vuositasolla.

Turun kaupungin katettavaksi jäisi tällöin asiakasmaksutulojen menetyksestä 393 057 euroa. Lisäksi kaupungin katettavaksi jäisi kokonaan palvelusetelikustannusten kohoamisesta johtuvat kustannukset, joiden arvioidaan olevan n. 395 000 euroa. Yhteensä mahdollisesta kokeilusta Turun kaupungille jäävät kustannukset olisivat 788 057 euroa. Lisäksi on huomioitava mahdollisesta kokeilusta johtuva palvelutarpeen kysynnän kasvu, jonka arvioidaan olevan 224 lasta. Mikäli varhaiskasvatuspaikan hinnaksi lasketaan 10 000 euroa, tulisi vuositason kustannukseksi 2 240 000 euroa sekä lisäksi mahdolliset investointikustannukset. Kustannukset on ollut tarkoitus ottaa huomioon ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä.

Liite 1Ehdotus hakemukseksi 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun

Oheismateriaali 1Hakuohjeet 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

EhdotusKaupunginhallitus päättää hakea erityisavustusta 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun ja ilmoittaa taustatiedot liitteen 1 mukaisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Päätös asiassa tehtiin kahden äänestyksen jälkeen.

1. Äänestys

Ensimmäisessä äänestyksessä olivat vastakkain esittelijän päätösehdotus ja Maaskolan Hellstenin kannattamana tekemä seuraavansisältöinen lisäysehdotus:

”Lisäksi valmistellaan erikseen maksuttomuus yksityisen hoidon tuella perhepäivähoidossa olevien lasten osalta.”

Päätös asiassa tehtiin äänin 11-3.

Suoritetussa kättennostoäänestyksessä esittelijän päätösehdotuksen puolesta äänestivät Lindfors, Yrttiaho, Miikkola, Schauman, Sundqvist, Hassan, Vornanen, Ruohonen, Aaltonen, Perho ja Kattelus.

Maaskolan Hellstenin kannattamana tekemän lisäysehdotuksen puolesta äänesti heidän lisäkseen Eklund.

2. Äänestys

Toisessa äänestyksessä olivat vastakkain esittelijän päätösehdotus ja Yrttiahon Lindforsin kannattamana tekemä seuraavansisältöinen lisäysehdotus:

”Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että kaupunginvaltuustolle valmistellaan ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä päätettäväksi lisätalousarvio, jolla katetaan kokeilusta aiheutuva tulonmenetys ja menojen kasvu.

Lisäksi tulee osoittaa lisämääräraha kunnallisen varhaiskasvatuksen paikkojen tarpeenmukaiseen lisäämiseen alueittain kaikissa varhaiskasvatuksen piiriin kuuluvissa ikäluokissa. Palveluohjauksen tulee huolehtia lasten jakautumisesta kuunnalliseen ja yksityisen palveluun aiemmin päätetyn suhdeluvun mukaisesti.”

Päätös asiassa tehtiin äänin 12-2.

Suoritetussa kättennostoäänestyksessä esittelijän päätösehdotuksen puolesta äänestivät Eklund, Hellsten, Maaskola, Miikkola, Schauman, Sundqvist, Hassan, Vornanen, Ruohonen, Aaltonen, Perho ja Kattelus.

Yrttiahon lisäysehdotuksen puolesta äänesti häntä kannattanut Lindfors.

Jakelu

hakeOpetus- ja kulttuuriministeriö
tpvSivistystoimiala


Liitteet:

Kh § 81
Liite 1:Ehdotus hakemukseksi 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun