Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus40410.10.20163

10552-2016 (011)

Osallisuuden ja aluetyön kehittämisen Turun mallin toimintatavasta päättäminen

Tiivistelmä:

Osallisuuden ja aluetyön kehittämisen Turun mallin kokonaisuuteen kuuluvat kaupunkitasoinen koordinointi alueita kehitettäessä sekä aluekohtaisessa kehittämisessä toimialojen yhteistyö, yhteistyö kolmannen sektorin, yritysten -ja muiden sidosryhmien kanssa. Malli toteuttaa kaupunkistrategiaa ja strategisia ohjelmia sekä vastaa kaupungin toimintalupaukseen asukas ja asiakaslähtöisyydestä. Kaupunginhallitukselle esitetään "Osallisuuden ja aluetyön Turun mallin" hyväksymistä toimintatavaksi.

Kh § 404

Johtaja Tuomas Heikkinen:

Osallisuuden ja aluetyön Turun malli käsiteltiin kaupunginhallituksen iltakoulussa 2.5.2016 § 173. Turun mallin tavoitteena on saada aikaiseksi elinvoimaiset, vetovoimaiset ja viihtyisät asuinalueet ja joissa asukkailla on mahdollisuus osallistua asuinalueensa kehittämisen suunnitteluun. Malli toteuttaa kaupunkistrategiaa ja strategisia ohjelmia sekä vastaa kaupungin toimintalupaukseen kaupungin asukas ja asiakaslähtöisyydestä, jossa luvataan kehittää kaupungin palveluita ammattitaitoisesti yhdessä asukkaiden, asiakkaiden ja kumppanien kanssa.

Osallisuuden ja aluetyön kehittämisen Turun mallissa kaupunkitasoinen kehittäminen koordinoidaan konsernihallinnon hallintoryhmän kautta. Tämä mahdollistaa asioiden priorisoinnin, mitä toteutetaan sekä strategisten mittareiden kautta seurannan. Ajatuksena on huomioida alueiden erilaiset tarpeet ja pyrkiä kehittämään alueiden vahvuuksia sekä puuttua heikkouksiin. Osa kaupunkitasoista kehittämistyötä on järjestökumppanuuksien luominen, jonka tavoitteena on ohjata kolmannen sektorin kanssa tehtävää yhteistyötä. Kaupunki tekee Turkuseuran kanssa määräaikaisen yhteistoimintasopimuksen, jossa Turkuseuran ja muiden järjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön kokonaisuutta koordinoidaan järjestöjen ja kaupungin yhteisen ohjausryhmän avulla. Yhteistoimintasopimuksesta on erillinen tarkennettu esitys kaupunginhallituksen käsiteltävänä.

Turun mallissa aluekohtaisessa kehittämisessä on kolme osa-aluetta: toimialojen yhteistyö asuinalueiden asioiden edistämiseksi, kolmannen sektorin kanssa toteutettava em. ohjausryhmän kautta koordinoitu ja alueella toteutettava yhteistyö ja yritys- ja muu sidosryhmäyhteistyö.

Toimialojen yhteistyön alueella perustuu säännöllisen virkamiespöydän kokoontumiseen. Aluetyö on siksi jatkossa kirjattava vastuuhenkilöiden toimenkuviin. Tällä yhteistyöryhmällä on yhteys kaupunkitasoiseen kehittämiseen virkamiespöydän koollekutsujan sekä oman toimialan kautta. Toimialojen tulee keskustella alueen kehittämisestä virkamiespöydän kanssa. Toimialat sitoutetaan työskentelemään mallin mukaisesti. Tämän yhteistyön lisäksi kaupungintoimijoilla on alueella vetovastuu kehittää yhteistyötä kolmannen sektorin ja muiden sidosryhmien kanssa. Virkamiespöytä kutsuu alueen muut toimijat vuosittain yhteiseen kokoontumiseen. Tämän lisäksi alueella kehitettävien osa-alueiden ympärille kootaan virkamiehistä, kolmannen sektorin toimijoista, yritys- ja muista sidosryhmistä koostuvat verkostot. Kehittämisessä hyödynnetään Raklin klinikan työskentelystä saatua mallia.

Yhteistyötä järjestöjen, yhdistysten, seurojen, kolmannen sektorin kanssa kehitetään ja sen koordinoimiseksi kaupunki tekee Turkuseuran kanssa määräaikaisen yhteistoimintasopimuksen. Yhteistoimintasopimuksesta on erillinen tarkennettu esitys kaupunginhallituksen käsiteltävänä. Järjestöyhteistyöllä tavoitellaan mallia, josta hyötyvät sekä kaupunki että järjestötoimijat. Alueella toimintaa kehitetään laaja-alaisesti kaikkien kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Yritys – ja sidosryhmäyhteistyö tahot alueella tunnistetaan ja luodaan mallit tehdä yhteistyötä. Toiminnan tavoitteena on jatkuva yhteistyö kaupunkitasoisen kehittämisen ja alueen virkamiespöydän kanssa. 6aika avoin osallisuus ja asiakkuudet – Turun osatoteutus toteuttaa tällä hetkellä tätä EAKR – rahoituksella.

Resurssit, joilla aluetta kehitetään ovat pääasiassa toimialojen talousarvioissa ja investointiohjelmissa.

Kehittämistyön tuloksena syntyy virkamiespöydän työskentelytapa, yhteistoimintamalli järjestökumppanuudesta alueiden toimintojen kehittämisessä, yhteistyömallit yritys- ja sidosryhmäyhteistyöstä alueella, osallisuustoiminnan mallit alueella, malli viestinnän kanavista alueella ja Raklin klinikan mallin soveltamisesta alueiden kehittämisessä.

Liite 1Osallisuuden ja aluetyön kehittämisen Turun mallin esitys kaupunginhallituksen iltakoulussa 2.5.2016

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell

EhdotusKaupunginhallitus päättää, että edellä kuvatun ja liitteenä 1 olevan ”Osallisuuden ja aluetyön Turun mallia” toteutetaan.

PäätösAsia pantiin pöydälle Rantasen Mannin kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.


Liitteet:

Kh § 404
Liite 1:Osallisuuden ja aluetyön kehittämisen Turun mallin esitys kaupunginhallituksen iltakoulussa 2.5.2016