Avustuksia koskevat yleiset ohjeet

 

1. Yleistä

 

Turun strategisena tavoitteena on, että Turku tekee hyvää asukkaidensa ja asiakkaidensa hyvinvoinnille sekä kaupungin ja elinkeinoelämän kilpailukyvylle. Hyvinvoinnille keskeistä on aktiivinen elämäntapa, jonka edellytyksiä parannetaan. Kaupungin tehtävänä on luoda puitteet, joissa yksilöt, yhteisöt ja järjestöt pääsevät osallistumaan ja tuottamaan tarpeitaan vastaavia palveluja ja toimintaa. Kolmannen sektorin palveluntuottajien toimintaedellytyksiä vahvistetaan kumppanuuksilla ja avustuspolitiikan uudistamisella strategisia tavoitteita tukeviksi. Osallistuminen kansalais- ja järjestötoimintaan lisää asukkaiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä aktiivisuutta ja elämänhallintaa.

 

Turun kaupungin avustustoiminnassa toimitaan hallintolaissa (434/2003) säädetyn hyvän hallinnon perusteisiin kuuluvien oikeusperiaatteiden kuten yhdenvertaisuus, tarkoitussidonnaisuus ja objektiviteetti mukaisesti. Säädösten, määräysten ja ohjeiden lisäksi avustusten myöntämistä ohjaavat kaupungin strategiset painopisteet, linjaukset ja tavoitteet.

 

Kaupungin avustustoiminnan ulkopuolelle rajataan yhteisöjen toiminta, jonka kaupunki on kilpailuttanut ja/tai jota kaupunki ostaa hakijalta. Avustusten myöntäminen ei saa vaikuttaa tarjouskilpailutuksessa palveluiden hinnoitteluun ja sisältöön.

 

2. Avustusten myöntämisperiaatteet

 

Turun kaupungin toimialat varaavat talousarvioon vuosittain määrärahat käytettäväksi turkulaisen kansalaistoiminnan tukemiseen.

 

Kukin toimiala täydentää näitä yleisohjeita määrittelemällä oman vastuualueensa yhteisöille ja toimintaryhmille jaettavien avustusten sekä yksityisille henkilöille myönnettävien apurahojen ja stipendien muodot ja jakoperusteet.

Kaupunki jakaa yhteisöjen sääntömääräiseen toimintaan tarkemmin erittelemättömiä yleisavustuksia sekä tiettyyn tapahtumaan tai toimintoon kohdennettuja erityisavustuksia. Vakiintuneiden toimijoiden kanssa voidaan yhteistyön vahvistamiseksi ja toiminnan pitkäjänteisen kehittämisen tueksi tehdä yhteistyösopimus.

 

 

Myöntämispäätöksessä määritellään avustuksen käyttötarkoitus. Käyttötarkoitusta voidaan toimielimen päätöksellä perustellusta syystä ja kirjallisen hakemuksen pohjalta muuttaa.

 

Mikäli avustusta ei ole osittain tai kokonaan käytetty myönnettyyn tarkoitukseen, on käyttämättä jäänyt tai muuhun tarkoitukseen käytetty avustus tai sen osa palautettava avustuksen myöntäneelle taholle.

 

3. Avustusten myöntämisedellytykset

 

Avustettavien yhteisöjen tulee toiminnassa noudattaa voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä hyviä tapoja.

 

Avustusta myönnetään hakijalle, jonka kotipaikka on Turku. Kohdennettuja erityisavustuksia voidaan harkinnan mukaan Turussa toteutettavaan toimintaan myöntää myös ulkopaikkakuntalaiselle hakijalle.

 

Avustuksen saajan tulee toimittaa avustushakemuksen käsittelemiseksi ja avustuksen myöntämiseksi edellytetyt tiedot (hakemus liitteineen). Avustusta ei myönnetä hakijalle, joka ei ole toimittanut tarvittavaa selvitystä edellisen vuoden avustuksen käytöstä.

 

Avustusta hakevan yhteisön hallinto ja talous on oltava voimassa olevien lakien mukaan järjestetty. Yhteisön hallinto on järjestettävä toiminnan laadun ja laajuuden edellyttämällä tavalla. Kirjanpito on järjestettävä siten, että avustusten käyttö voidaan tarkistaa kirjanpidosta. Tilin- ja toiminnantarkastus tulee toteuttaa yhdistyslain (503/1989, § 38 ja § 38 a) ja tilintarkastuslain (459/2007 § 4 ja § 5) mukaisesti.

 

Turun kaupunki myöntää kuhunkin tarkoitukseen vain yhden avustuksen. Tästä voidaan poiketa vain erityisestä syystä. Avustusta haettaessa hakijan tulee ilmoittaa anottuun tarkoitukseen sekä Turun kaupungilta että muilta tahoilta haetut ja saadut tuet ja avustukset.

 

4. Avustusten hakeminen, hakemusten käsittely ja päätöksenteko

 

Haettavina olevista avustuksista tiedotetaan kaupungin päättämällä tavalla. Lisäksi tiedotuksessa käytetään harkinnan mukaan sosiaalista mediaa sekä toimialojen järjestöille ja yhdistyksille kohdennettua viestintää.

 

Avustushakemukset tehdään sekä selonteot ja muu tarvittava materiaali toimitetaan ensisijaisesti sähköiseen järjestelmään.

 

Määräaikana saapunut hakemus ja tietojen riittävyys ja oikeellisuus tarkistetaan. Puutteelliseksi todettua hakemusta pyydetään täydentämään. Täydentämiselle on asetettava asian laatuun nähden riittävä määräaika. Hakijalle on ilmoitettava, miten tietoja on täydennettävä ja myös, ettei määräajan noudattamatta jättäminen estä asian ratkaisemista.

 

Myöhästyneenä saapunut hakemus merkitään saapuneeksi, mutta sitä ei oteta käsiteltäväksi.

 

Toimielimet ja viranhaltijat päättävät avustusten myöntämisestä näiden yleisohjeiden linjauksia ja periaatteita sekä toimialan tarkentavia ohjeita noudattaen.

 

Avustuspäätöksestä annetaan tieto avustusta anoneelle kuntalain mukaisesti. Tiedoksiannossa mainitaan avustuksen saamiseen, maksatukseen ja käytön valvontaan liittyvät ehdot.

 

5. Maksatus ja ennakko

 

Avustus maksetaan päätöksen tultua lainvoimaiseksi ja kun toimialan mahdollisesti määrittelemät muut maksuehdot ovat täyttyneet, ellei päätöksessä ole maksuaikataulusta muuta mainittu.

 

Avustuksen ennakkoa voidaan myöntää päätöksessä tarkemmin määritellyin ehdoin edellisenä vuonna yleisavustusta saaneelle hakijalle.

 

Avustuksen saajan on sitouduttava tarvittaessa palauttamaan saamansa avustus ja saajan tulee vaadittaessa asettaa palauttamiselle turvaava vakuus.

 

6. Valvonta

 

Konsernihallinto ja kukin toimiala valvovat myöntämiensä avustusten, apurahojen ja stipendien käyttöä kunnan hallinnon ja talouden säännösten, hallintosäännön, tämän yleisohjeen ja toimialakohtaisten erillisohjeiden edellyttämällä tavalla.

 

Avustuksen saajan on määräajassa annettava toimialalle avustuspäätöksen perusteena olevien ehtojen noudattamisen valvomiseksi selontekona oikeat ja riittävät tiedot, jotka on ilmoitettu avustuksen saajalle tiedoksiannon yhteydessä.

 

Selontekona on toimitettava

-toimintaan myönnetystä avustuksesta tilinpäätös, josta ilmenevät tulopuolella kaupungilta saadut avustukset sekä muut samana vuonna saadut avustukset ja menopuolella avustuksella toteutetun toiminnan menot, tilintarkastuskertomus ja toimintakertomus sekä

-tiettyyn tarkoitukseen myönnetystä erityisavustuksesta toimialan edellyttämät tiedot.

 

Jokaisen avustuksia saaneen tahon toiminta ja talous voi joutua vuosittain tarkemmin tarkastettavaksi.

 

Mikäli avustuksen, apurahan tai stipendin saaja ei anna edellytettyä selontekoa tai tarkoitus, johon avustus on myönnetty on jäänyt toteutumatta eikä hakijalle ole myönnetty käyttötarkoituksen muutosta tai meno on ollut myönnettyä avustusta pienempi peritään avustus tai sen osa takaisin.

 

Valvonnan toteuttamisessa voidaan käyttää kaupungin sisäistä tarkastusta.

 

7. Julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden huomioiminen

 

Avustuksella tuettavassa toiminnassa tai hankkeessa hankintoja tehtäessä on otettava huomioon julkisia hankintoja koskevat oikeusohjeet.