Turun kaupunki

Muutoksenhaku

Liite

kaupunginhallitus

 

 

 

8.2.2016 § 52 - 77

 

 

 

 

 

Muutoksenhakukiellot

 

Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

 

Pykälät:    52 – 56, 59 – 61, 63- 75,77

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla

 

Pykälät:    57 - 58

 

Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla

 

Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

 

Hankintalain 102 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla. Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 86:n mukaisesti.

 

Pykälät:    

 

 

Oikaisuvaatimusohjeet

 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen

 

Pykälät:    57 - 58

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

Turun kaupunginhallitus

Osoite: Turku-Piste, Puolalankatu 5

Postiosoite: PL 355, 20101 Turku

 

Aika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.


Valitusosoitus

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

 

Valitusviranomainen

Turun hallinto-oikeus

Osoite: Sairashuoneenkatu 2 - 4

Postiosoite: PL 32, 20101 Turku

Vaihde: 029 56 42400, kirjaamo: 029 56 42410, faksi: 029 56 42414

 

Kunnallisvalitus, pykälät: 62, 76   Valitusaika 30 päivää

 

Hallintovalitus, pykälät:   Valitusaika 30 päivää

 

Muu valitusviranomainen

 

Osoite:

Postiosoite:

 

Pykälät:    Valitusaika päivää

 

Valitusaika

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite

päätös, johon haetaan muutosta

miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

muutosvaatimuksen perusteet

 

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

 

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen

 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valituksen voi toimittaa myös sähköpostitse (turku.hao(at)oikeus.fi) tai telekopiona (029 56 42414) hallinto-oikeuden kirjaamoon.

 

Lisätietoja

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

 

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §:ssä mainituissa asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.