Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta61209.12.20153
Kaupunginhallitus5508.02.20169

12023-2015 (642)

Kehityskiinteistöjen tilannekatsaus

Tiivistelmä: -

Kilajk § 612

Kiinteän omaisuuden kehittäminen, tonttipäällikkö Timo Laiho 30.11.2015:

Kiinteistöliikelaitoksen hallinnoitavana on vuoden 2015 lopussa noin 1.020.000 m2 kaiken tyyppisiä tiloja, josta omassa omistuksessa on noin 755.000 m2. Osakeomistuksia on noin 50.000 m2. Suorassa kiinteistöomistuksessa tilaa on noin 705.000 m2. Näistä tiloista noin 166.000 m2 eli vajaa 1/4 sisältyy kehityskiinteistöiksi luokiteltavaan joukkoon, joiden osalta on vuonna 2010 laadittu luokittelu kiinteistöomaisuuden omistajastrategian luomiseksi. Luokittelu on laadittu Tilaliikelaitoksen ja Kiinteistöliikelaitoksen vuoden 2009 alussa määritettyjen aloittavien taseiden laatimisen seurauksena ja se on merkitty tiedoksi Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan kokouksessa 19.1.2011 § 27.

Vuoden 2010 luokittelussa kehityskiinteistöt on luokiteltu neljään perusluokkaan: 1. Pidettäviin, 2. Purettaviin, 3. Kehitettäviin ja 4. Myytäviin. Luokittelun peruslähtökohtana on pidetty kohteen nykyisen sekä odotettavissa olevan maankäytön ohella rakennetun kohteen nykyistä käyttöä ja kuntoa. Luokittelu perustuu siis kiinteistön kokonaisvaltaiseen tarkasteluun ottaen huomioon sekä maa-alueen että rakennuksen kehittämismahdollisuudet. Perusluokittelua on edelleen täsmennetty ja luokitusten kohteille on asetettu yksityiskohtaisia tavoitteita. Kehityskiinteistöjen listaa on täydennetty vuonna 2013 laaditun uudistamisohjelman myötä 17.6.2013 § 127 kaupunginvaltuustolle tiedoksi esitetyn rakennusomaisuuden myynti- ja kehittämispotentiaaliluettelon kohteilla sekä myöhemmin myös muilla palvelutuotannosta poistuneilla kohteilla. Lisäksi maankäytön kehittämistä varten omistukseen hankitaan vuosittain joitain kohteita.

Kaikista kehityskohteina pidettävistä kiinteistöistä pääosa eli noin 85 % on kehitettävää ja myytävää tilakantaa. Tähän osaan kiinteistöistä kohdistuu kymmenkunta vireillä olevaa asemakaavanmuutosta. Kehityskiinteistöistä 7,5 % on kaupungin ulkoilu- ja virkistysaluekäytössä taikka Kiinteistöliikelaitoksen sisäisten maanvuokramiesten, Turku Touringin ja Liikuntatoimen käytössä olevia, lähinnä vähäisiä rakennuksia. Noin 7,5 % kehityskiinteistöistä on purettavaksi luokiteltavia kohteita. Purettavaksi luokitelluista kohteista osa on tyhjiä ja vuokrauskelvottomia, osaa vuokrataan normaalisti ja osa on luovutettu suurempana, usean kohteen kiinteistömassana eteenpäin vuokrattavaksi. Vuosien 2011–2015 aikana on purettu 102 kpl lähinnä kaikkein ongelmallisinta rakennusta. Rakennuksia on myyty 88 kpl.

Kiinteistöliikelaitoksen tilakanta on hyvin käytössä ja vuokrattua. Vuokrauskelpoisista tiloista noin 3 % on tyhjänä. Näistä tiloista noin 1/3 on muutaman suuren entisen koulukiinteistön tyhjää tilaa. Kappalemääräisesti tyhjät tilat koostuvat pääosin erilaisista vähäisistä talousrakennuksista.

Oheismateriaali 1Kehityskiinteistöt -esittely

Oheismateriaali 2Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan päätös 19.1.2011 § 27

Oheismateriaali 3Luettelo kehityskiinteistöiksi luokiteltavista rakennuksista 30.11.2015

Toimialajohtaja Jouko Turto:

EhdotusKiinteistöliikelaitoksen johtokunta päättää merkitä selvityksen tiedokseen ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle tiedoksimerkittäväksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kh § 55

Oheismateriaali 1Kehityskiinteistöt

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallitus merkitsee kiinteistökehityksen tilannekatsauksen tiedoksi.


PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa asiaa oli selvittämässä tonttipäällikkö Timo Laiho.

Jakelu

tiedKiinteistöliikelaitoksen johtokunta