Kauppakirja LUONNOS SITOUMUKSETTA

 

Myyjä:

Turun kaupunki

Y-tunnus 0204819-8

 

Ostaja:

Turun Teknologiakiinteistöt Oy

Y-tunnus 2349955-3

 

Kaupan kohde:

Kiinteistö Oy Kupittaan Asemakulma -nimisen yhtiön (Yhtiö) koko osakekanta, osakkeet n:o 1-3800 (Y-tunnus 0811012-4)

 

Yhtiö omistaa tontin 853-21-1-39 (Kupittaa), jonka pinta-ala on 4807 m2 ja rakennusoikeus 17786 k-m2. Tontti on rakentamaton ja sillä sijaitsee autopaikkoja. Tontti on nyt vuokrattu Turun Teknologiakiinteistöt Oy:lle pysäköintitarkoitukseen.

 

Tontin 853-21-1-39 alueella on voimassa oleva asemakaava, jonka mukaan em. tontin alue on liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta asemakaavamerkinnällä K-2.

 

Kauppahinta:   

Osakkeiden kauppahinta on neljämiljoonaa viisisataatuhatta (4.500.000) euroa

 

Kaupan perusteet:

Kaupunginvaltuuston päätös __.__.2016 § ___

Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan päätös __.__.2015 § ___

 

Osapuolien tarkoituksena on, että Yhtiön omistamalle tontille rakennetaan Turun ammattikorkeakoulu Oy:n kampus.

 

Mikäli tässä sopimuksessa kuvattu purkava ehto ei toteudu, Turun Teknologiakiinteistöt Oy sitoutuu innovoimaan kampus-uudishankkeeseen sekä toteuttamisesta jäävän rakennusoikeuden (4.000 kem) rakentamiseen, jolloin kaupan kohde on kokonaisuudessaan käytössä kampusta tukevalla tavalla. Turun Teknologiakiinteistöt Oy sitoutuu myötävaikuttamaan siihen, että uudisrakennuksen ja ICT-talon välillä on kulkuyhteys, joka mahdollistaa kohteiden käytön kuin jos kyseessä olisi yksi rakennus.

 

Kauppahinnan maksutapa:

 

Kauppahinta maksetaan kokonaisuudessaan myyjän ilmoittamalle tilille

ennen kauppakirjan allekirjoittamista ja kuitataan maksetuksi tämän kauppakirjan allekirjoituksilla.

 

Omistus- ja hallintaoikeus:

Omistus- ja hallintaoikeus kaupan kohteena oleviin osakkeisiin siirtyvät ostajalle kun kauppahinta on maksettu.

 

Purkava ehto:   

Turun ammattikorkeakoulu Oy on ilmoittanut tekevänsä suorahankintailmoituksen kohteen toteuttamisesta Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n kanssa. Turun ammattikorkeakoulu Oy voi sijoittaa varojaan Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n liikkeelle laskemaan vaihtovelkakirjalainaan siten, että Turun Teknologiakiinteistöt Oy sitoutuu käyttämään saadut pääomat Kiinteistö Oy Kupittaan Asemakulman ostoon sekä kampushankkeen rakentamisen rahoittamiseen.

 

Selvyyden vuoksi todetaan, ettei Turun kaupunki tai Turun ammattikorkeakoulu Oy vastaa siitä, että edellä kuvattu suorahankintajärjestely toteutuu.

 

Mikäli suorahankinnasta valitettaisiin, tämä kauppa purkautuu, eikä myyjällä tai ostajalla taikka Turun ammattikorkeakoulu Oy:llä ole minkäänlaista korvausvelvollisuutta toisiaan kohtaan.

 

Mikäli Yhtiön omistamalle tontille ei rakennettaisi Turun ammattikorkeakoulu Oy:n käyttöön tulevaa kampusta mistä tahansa syystä, esimerkiksi sen vuoksi, ettei vuokrasopimuksen ehdoista päästä yksimielisyyteen, tämä kauppa purkautuu eikä myyjällä tai ostajalla taikka Turun ammattikorkeakoulu Oy:llä ole minkäänlaista korvausvelvollisuutta toisiaan kohtaan.

 

Muut ehdot:

 

1.Kaikki kaupan ehdot on kirjattu tähän kauppakirjaan.

 

2.Yhtiöllä ei ole painettuja osakekirjoja, eikä osakkeista ole annettu väliaikaistodistusta.

 

3.Ostaja on tutustunut kaupan kohteena olevan Yhtiön kirjanpitoon ja viimeiseen tilinpäätökseen. Yhtiöllä ei ole tilinpäätöksestä ilmenemättömiä velkoja tai vastuita.

 

4.Yhtiön hallintoa on hoidettu lakien ja hyvien liiketapojen mukaisesti. Yhtiö ei ole osapuolena missään oikeudenkäynneissä eikä myyjän tiedossa ole oikeudenkäynnin uhkaa tai muuta kolmannen vaatimusta.

 

5.Myyjä vastaa Yhtiön veroista ja muista maksuista siltä osin kuin ne kohdistuvat kaupan tekemistä edeltäneeseen aikaan ja ostaja tämän jälkeen.

 

6.Myyjä luovuttaa omistusoikeuden siirtymisen yhteydessä ostajalle Yhtiön hallintoon ja kirjanpitoon liittyvät asiakirjat ja tositteet.

 

7.Myyjän edustajat sitoutuvat välittömästi omistusoikeuden jälkeen jättämään paikkansa Yhtiön hallituksessa ostajan täytettäväksi. Ostaja sitoutuu välittömästi omistusoikeuden siirtymisen jälkeen pidettävässä Yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa nimeämään omat edustajansa Yhtiön hallitukseen eronneiden myyjän edustajien tilalle ja huolehtimaan, että hallituksen jäsenten vaihdoksesta ilmoitetaan viipymättä kaupparekisterille ja että Yhtiön jäseninä viimeisimmän tilivuoden aikana olleille myyjän edustajille myönnetään normaaliedellytyksin tili- ja vastuuvapaus toimikaudeltaan.

 

8.Ostaja on tutustunut Yhtiön omistamaa tonttia 853-21-1-39 koskeviin kiinteistörekisteriotteeseen sekä lainhuuto- ja rasitustodistuksiin.

 

Tonttia 853-21-1-39 rasittaa kiinteistörekisteriin merkitty tieoikeus 853-1994-K5 Turun kaupungille (asemakaavan mukaan yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle sekä huoltoliikenteelle varattu alueen osa).

 

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin mukaan tontin 853-21-1-39 omaisuuteen ei kohdistu lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin merkittäviä rasituksia tai rajoituksia, eikä uusia asioita ole vireillä.

 

9.Ostaja on tutustunut tontin kaavoitukseen ynnä muihin. määräyksiin ja rakentamiseen liittyviin seikkoihin.

 

10. Ympäristönsuojelulain 139 §:n mukaisesti kaupunki ilmoittaa, että myytävä tontti on vuokrattu Turun Teknologiakiinteistöt Oy:lle pysäköintikäyttöön. Kaupungin taholta ei ole tutkittu, onko alueella ympäristönsuojelulaissa tarkoitettuja jätteitä tai aineita, jotka saattavat aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumista.

 

11.Kiinteistö Oy Kupittaan Asemakulman omistama tontti on vuokrattu Turun Teknologiakiinteistöt Oy:lle.

 

12.Tästä kaupasta menevän varainsiirtoveron suorittaa ostaja.

 

13.Kaupasta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan ensimmäisenä oikeusasteena Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.

 

   

Turussa, _________kuun __. päivänä 2015

 

 

Myyjä      Ostaja