Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus6208.02.201610

151-2016 (111, 021, 113)

Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 11.1.2016 § 7 Muutosjohtajan viran perustaminen

Tiivistelmä:

Kaupunginhallitus on 11.1.2016 § 7 päättänyt perustaa muutosjohtajan määräaikaisen viran ja ottaa virkaan valtiotieteen tohtori Antti Parpon. Itä-Turun Vasemmistoliitto on tehnyt kaupunginhallituksen päätöksestä oikaisuvaatimuksen. Kaupunginhallitukselle esitetään oikaisuvaatimuksen hylkäämistä.

Kh § 62

Johtaja Tuomas Heikkinen ja henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen:

Kaupunginhallitus päätti 11.1.2016 § 7, että Turun kaupunkiin konsernihallinnon johdon vastuualueelle perustetaan muutosjohtajan virka (KVTES/hinnoittelematon) määräajaksi 15.1.2016 – 31.12.2018. Viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, hyvä kokemus sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä hyvä johtamiskokemus. Viran tehtäväkohtainen palkka on 8.935 €/kk.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että virkaan otetaan 31.12.2018 päättyväksi määräajaksi valtiotieteen tohtori Antti Parpo ehdolla, että hänelle myönnetään omasta Rauman kaupungin virastaan virkavapaata. Parpon virantoimitus alkaa hänen ottaessaan em. viran vastaan. Virkaan sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa.

Itä-Turun Vasemmistoliitto on tehnyt em. kaupunginhallituksen päätöksestä oikaisuvaatimuksen vaatien päätöksen kumoamista.

Oikaisuvaatimuksessa väitetään, että muutosjohtajan virka on tarpeeton ja että tarvittava työpanos voidaan osoittaa hyvinvointitoimialan tai konsernihallinnon nykyisestä johdosta. Tältä osin voidaan todeta, että kaupunginhallituksen päätöksen 11.1.2016 § 7 esittelytekstissä on laajasti kuvattu sitä laajaa tehtäväkenttää, jonka valmistelu ja valmisteluun liittyvän yhteistyön koordinoinnista muutosjohtaja vastaa. Kun otetaan huomioon em. muutosjohtajan tehtäväkentän laajuus ja hyvinvointitoimialan johdon sekä konsernihallinnon johdon nykyisten työtehtävien laajuus, on ilmeistä, että asiakokonaisuuden valmisteluun ja valmistelun koordinointiin tarvitaan lisäresurssia. On luonnollisesti selvää, että hyvinvointitoimialan ja konsernihallinnon johto ja muu henkilöstö osallistuvat osaltaan asiakokonaisuuden valmisteluun.

Oikaisuvaatimuksessa todetaan, että virkaan kuuluvia tehtäviä ei ole määritelty riittävällä tarkkuudella. Kuten edellä on todettu, kaupunginhallituksen päätöksen esittelytekstissä on laajasti kuvattu sitä laajaa tehtäväkenttää, jonka valmistelusta ja valmistelun yhteistyön koordinoinnista muutosjohtaja vastaa. Muutosjohtajan tehtävien yksityiskohtainen kuvaaminen ei ole oikaisuvaatimuksessa vaaditulla tavalla mahdollista, eikä tarkoituksenmukaistakaan.

Oikaisuvaatimuksessa väitetään lisäksi, että päätöksen valmistelu on tapahtunut vastoin hyvän hallinnon ja avoimuuden periaatteita. Lisäksi väitetään, että kaupunginhallitukselle ei ole asiassa annettu riittäviä tietoja. Em. väitteiden osalta voidaan todeta, että asia on valmistelu kaupunginhallituksen esityslistalle normaalissa valmisteluprosessissa. Päätöksentekevä toimielin itse harkitsee sen, onko sille annettu riittävät tiedot päätöksenteon tueksi. Jos toimielin katsoo, että riittävää tietoa päätöksenteon tueksi ei ole annettu, toimielin voi palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi lisäselvityksiä varten tai muutoin pyytää asiasta lisäselvitystä. Tehdessään muutosjohtajan viran perustamista koskevan päätöksen, voidaan kaupunginhallituksen katsoa katsoneen, että asian valmistelu on ollut riittävää ja että kaupunginhallituksella on ollut käytettävissään riittävät tiedot päätöksentekonsa tueksi.

Vaatimusta kaupunginhallituksen päätöksen kumoamisesta perustellaan oikaisuvaatimuksessa myös sillä, että muutosjohtajan virka olisi tullut laittaa julkisesti haettavaksi. Oikaisuvaatimuksessa kiinnitetään huomiota myös siihen, että kaupunginhallitus on päättänyt ottaa Parpon muutosjohtajan virkaan kolmeksi vuodeksi (31.12.2018 päättyväksi määräajaksi) ehdolla, että hänelle myönnetään omasta Rauman kaupungin virasta virkavapaata. Rauman kaupunginhallitus on kuitenkin myöntänyt Parpolle virkavapaata vain yhdeksi vuodeksi. Oikaisuvaatimuksessa viitataan myös siihen, että Parpon pätevyydestä ei ole esitetty riittävää selvitystä.

Em. oikaisuvaatimuksessa esitettyjen perusteluiden osalta voidaan todeta, että kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 § 1 momentin mukaan virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä, jollei jäljempänä toisin säädetä.

Em. pykälän 3 momentin mukaan virkasuhteeseen voidaan 1 momentista poiketen ottaa ilman hakumenettelyä, kun kysymyksessä on sijaiseksi tai avoinna olevaan virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi, taloudellisista ja tuotannollista syistä irtisanotun viranhaltijan ottaminen toiseen virkasuhteeseen, 22 §:ssä tarkoitettu virkasuhteen tarjoaminen osa-aikaiselle viranhaltijalle, 24 §:ssä tarkoitettu tai muussa laissa säädetty viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen, muun työnantajan palveluksessa olevan henkilön ottaminen virkasuhteeseen lain tai sopimuksen nojalla tapahtuvan toiminnan siirtämisen yhteydessä taikka muu näihin rinnastettava johtosäännössä määrätty peruste.

Valtiotieteen tohtori Antti Parpo on kaupunginhallituksen päätöksellä otettu avoinna olevaan virkasuhteeseen määräajaksi. Parpon ottamiselle muutosjohtajan virkaan ilman julkista hakumenettelyä on siis ollut viranhaltijalaissa todettu peruste.

Kaupunginhallituksen päätöksellä 11.1.2016 § 7 päätettiin mm., että perustetun muutosjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, hyvä kokemus sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä hyvä johtamiskokemus. Virkaan otetulla valtiotieteen tohtori Antti Parpolla on kelpoisuusvaatimuksena edellytetty ylempi korkeakoulututkinto sekä vaatimukset ylittävät lisensiaatti- ja tohtorintutkinnot valtiotieteiden alalta. Hänellä on lisäksi 9 vuoden kokemus sosiaali- ja terveyspalveluiden johtotehtävistä sekä 10 vuoden tutkija- ja asiantuntijakokemus sosiaalisektorin tulonsiirtojärjestelmien parissa. Hän on kirjoittanut lukuisia julkaisuja työllistymiseen ja tulonsiirtojärjestelmiin liittyen, sekä toiminut asiantuntijana lukuisissa ministeriöiden, tutkimuslaitosten ja valiokuntien valmisteluhankkeissa. Kaupungilla on ollut käytössään Parpon ansioluettelo, josta hänen koulutuksensa, työkokemuksensa ym. käyvät ilmi. Parpon pätevyyden kyseenalaistamiseen ei ole edellä mainitut huomioiden perusteita.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti mm., että virkaan otetaan 31.12.2018 päättyväksi määräajaksi valtiotieteen tohtori Antti Parpo ehdolla, että hänelle myönnetään omasta Rauman kaupungin virastaan virkavapaata.

Valtiotieteen tohtori Antti Parpolle on myönnetty virkavapaata hänen omasta Rauman kaupungin virastaan. Rauman kaupunginhallitus on 18.1.2016 myöntänyt Parolle virkavapaata tässä vaiheessa yhden vuoden määräakaksi (1.2.2016-1.2.2017). Parpolle myönnetyn virkavapaan kesto ei ole sellainen seikka, ettei Parpolle voitaisi tässä vaiheessa antaa määräaikainen viranhoitomääräys hänen suostumuksensa mukaisesti myös Turun kaupunginhallituksen päätöksessä todettua lyhyemmäksi määräajaksi.

Lopuksi oikaisuvaatimuksessa väitetään, että kaupunginvaltuuston 16.11.2015 § 197 hyväksymässä Turun kaupungin talousarvioissa ei ole osoitettu määrärahaa muutosjohtajan palkkakuluihin. Tältä osin voidaan todeta, että talousarviossa ei yleensäkään osoiteta yksilöityihin virkoihin/toimiin määrärahoja. Lisäksi voidaan todeta, että kaupungin htv-luku ja kokonaispalkkasumma ovat laskussa, ja että muutosjohtajan vakanssi mahtuu henkilöstösuunnitelman puitteisiin.

Oheismateriaali 1Oikaisuvaatimus

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallitus päättää hylätä oikaisuvaatimuksen perusteettomana.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Yrttiahon seuraavansisältöinen muutosehdotus raukesi kannatuksen puuttuessa:

”Kaupunginhallitus päättää hyväksyä oikaisuvaatimuksen ja kumoaa 11.1.2016 § 7 kohdalla tekemänsä päätöksen muutosjohtajan viran perustamisesta oikaisuvaatimuksesta ilmenevillä perusteilla.”

Jakelu

tiedParpo Antti
aoVasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä