Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus6008.02.20167

143-2015 (633)

Turun kaupungin lausunto Varsinais-Suomen ELY-keskukselle Kaupungintalon pysäkkien käyttämisestä reittiliikenteessä

Tiivistelmä:

OnniBus.com Oy:n vireillä olevassa reittiliikenneluvassa on esitetty muutoksia Turku-Helsinki-Turku väliseen linja-auton kaukoliikenteeseen. Lausuntoehdotuksen mukaan Aurakadun kautta kiertävä kaukoliikenne siirrettäisiin Kaupungintalon kulmalta Kaupungintalon puistikon kohdalla olevalle pysäkille. Ajantasauspysäkkinä toimisi Linja-autoasema, jossa on mahdollisuus sujuvalle saattoliikenteelle henkilöautolla. Kaupungintalon pysäkki puolestaan palvelisi Föli-matkustajien liityntäpysäkkinä. Järjestely rauhoittaisi Kaupungintalon ympäristön mutta turvaisi silti joustavat linja-autoyhteydet Helsinkiin myös ydinkeskustasta.

Kh § 60

Apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen 27.1.2016:

 

Lausuntopyyntö

 

Varsinais-Suomen ELY-keskus on pyytänyt kaukoliikenteen reittiliikenneluvan muutoshakemukseen liittyen kaupunginhallitukselta täydentävää lausuntoa kaupungin katuverkolla sijaitsevien Aurakadun pysäkkien nro 1686 ja nro 221 käytöstä, jotka sijaitsevat kaupungintalon kohdalla. Lausunto on pyydetty toimittamaan 22.1.2016 mennessä, lausunnon antamiseen on saatu lisäaikaa 12.2.2016 asti.

 

ELY-keskuksella on käsittelyssä OnniBus.com Oy:n kaksi muutoslupahakemusta:

Reittiliikennelupa (REITTI-561092) välillä Helsinki-Salo-Paimio-Turku Caribia-Raisio-Naantali, linjatunnus F1.

Reittiliikennelupa (REITTI-561095) välillä Helsinki-Turku-Rauma-Pori, linjatunnus F8.

 

Linjatunnuksella F8 ajettavan reittiliikenteen on esitetty pysähtyvän Turussa linja-autoasemalla, Aurakadulla kaupungintalon kohdalla sekä Hämeenkadulla yliopiston pysäkillä. Kaksi aamuvuoroa ja yksi iltavuoro lähtee Porin sijaan Caribiasta. Linjatunnuksella 1 ajettava reittiliikenne ei ajaisi Aurakadun kautta vaan pysähtyisi Turussa ainoastaan Caribialla. Muutokset on esitetty tulemaan voimaan 7.3.2016.

 

Aurakadulla, kaupungintalon keskustapysäkkien käytöstä on kuluneen vuoden aikana saatu kokemusta ja asiakaspalautetta, minkä vuoksi ELY-keskus on nyt varannut kaupunginhallitukselle mahdollisuuden ottaa kantaa erityisesti seuraaviin kysymyksiin:

Vaikuttaako hakemuksen mukainen liikenne jollain tavalla kaupungin/ toimivaltaisen viranomaisen järjestämään liikenteeseen?

Ovatko haetut reitit ja pysäkit kaupungin katuverkolla käytettävissä liikennöintiin?

 

Reittiliikenne kaupungintalon pysäkeillä tällä hetkellä

 

Tällä hetkellä kaupungintalon kohdalla olevat Aurakadun pysäkit ovat kahden reittiliikenneluvan käytössä:

 

1)OnniBus.com Oy (REITTI-561095), Pori-Rauma-Turku-Helsinki   

voimassa 30.6.2024 asti

pysähdyksiä kaupungintalon pysäkeillä molemmissa suunnissa arkisin ja lauantaisin 5, sunnuntaisin 4.

 

2)Åbus (REITTI-573498), (Raisio-)Turku-Helsinki

voimassa 6.3.2016 asti

pysähdyksiä kaupungintalon pysäkillä Turun suunnasta arkisin 13 ja viikonloppuisin 10, Helsingin suunnasta arkisin 12 ja viikonloppuisin 8

kaupungintalon pysäkki on osassa vuoroista lähtö- ja päätepysäkki.

 

Lausunnolla oleva reittiliikenne kaupungintalon pysäkeillä 7.3. alkaen

 

Lausunnolla olevan muutoslupahakemuksen jälkeen Åbus:in harjoittama Turku-Helsinki kaukoliikennebrändi on myyty OnniBus.com Oy:lle, minkä seurauksena Åbus lopettaa liikennöinnin 6.3.2016. Aurakadun kautta kulkisi 7.3.2016 alkaen ainoastaan lausunnoilla olevan muutoslupahakemuksen linjatunnuksen F8 mukainen OnniBus.com Oy:n reittiliikenne välillä Pori-Rauma-Turku-Helsinki siten, että Aurakadulla sijaitsevat kaupungintalon pysäkit eivät ole lähtö- tai päätepysäkkejä. Osa vuoroista lähtee Porin sijaan Caribiasta, josta ne tulevat linja-autoaseman kautta Aurakadulle. Ruuhkaisilla Tuomiokirkkopuiston tai Kupittaan aseman pysäkeillä vuorot eivät pysähdy. Pysähdyksiä olisi arkisin 17, lauantaisin 16 ja sunnuntaisin 14 noin tunnin välein.

 

Onnibus.com Oy 4.2.2015 muuttanut hakemustaan aikataulun osalta siten, että linja-autoaseman ja kaupungintalon pysäkkien lähtöaikojen ero on viisi minuuttia aiemmin hakemuksessa esitetyn 15 minuutin sijaan.

 

ELY-keskuksen lausuntopyynnön mukaan on mahdollista, että OnniBus.com Oy tai joku toinen liikenteenharjoittaja hakee jatkossa kaukoliikenteen lisävuoroja, joiden pysähdyspaikka olisi kaupungintalon pysäkillä.

 

Asian aikaisemmat vaiheet

 

Varsinais-Suomen ELY-keskus on sekä Åbus:in liikennöinnin käynnistymisen yhteydessä että Åbus:in ja OnniBus.com Oy:n liikennöinti- ja reittimuutosten yhteydessä pyytänyt kaupunkiseudun joukkoliikenneviranomaiselta lausunnot vireillä olevista kaupungintalon pysäkkien käytöstä reittiliikenteen pysähtymispaikkana.

 

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta on lausunnoissa antanut liikenteenharjoittajille mahdollisuuden pysähtyä Aurakadun keskustapysäkeillä, mutta päätöksellään 19.8.2015 § 140 se on rajannut pysäkin käyttöä seuraavin ehdoin:

 

Pysäkkiä ei saa käyttää lähtöpysäkkinä niin, että siitä aiheutuu autolle päälle 10 minuutin pysäkillä odotusaika. Myös auton lastauksen tulee sujua alle 10 minuutissa.

Reittiliikenteelle voidaan myöntää lupa jos sen lähtöajat eroavat vähintään 10 minuutilla pysäkkiä jo hyödyntävästä reittiliikenteestä.

Pysäkiltä voidaan myöntää lupa enintään kolmelle reittiliikennevuorolle tunnissa, tällä varmistetaan muun liikenteen toimivuus.

Pysäkkiparin viereiset pysäkit ovat kaupunkiliikenteen käytössä ja niitä ei saa käyttää reittiliikenteen tarkoituksiin. Tämä tarkoittaa että esim. kahdella autolla ajettavat reittiliikennevuorot eivät ole mahdollisia Aurakatu 2:n pysäkeiltä.

 

Nyt vireillä olevasta muutoslupahakemuksesta Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta on antanut ELY-keskukselle 16.12.2015 § 241 lausunnon, jossa se on asettanut Aurakadun pysäkkien käytölle edellä olevat ehdot. Lisäksi lautakunta on todennut, että Turun keskustassa tulee kulkea reittiä: Linja-autoasema – Aninkaistenkatu – Maariankatu – Aurakatu.

 

Lausuntoehdotus

 

Kaupunginhallitus ilmoittaa lausuntonaan asiaan seuraavaa:

 

Reittiliikenteen lupajärjestelmästä

 

Yhä suurempi osa nykyisestä linja-autojen kaukoliikenteestä järjestyy markkinaehtoisesti vuonna 2009 voimaan tulleen joukkoliikennelain mukaan. Reittiliikenne on yritysaloitteista toimintaa, sillä liikenteenharjoittaja esittää lupahakemuksessaan liikenteen reitit, aikataulut ja pysähtymispaikat. Turusta suuntautuvan kaukoliikenteen lupahakemuksista päättävänä viranomaisena toimii Varsinais-Suomen ELY-keskus, joka tekee päätöksen kuultuaan esitetyn reitin varrella olevia kuntia.

 

Joukkoliikennelain 22 §:n mukaan reittiliikenneluvan myöntävä viranomainen voi hylätä hakemuksen, jos:

 

1)luvan myöntävä viranomainen päättää tai on päättänyt järjestää alueensa tai sen osan joukkoliikennepalvelut palvelusopimusasetuksen mukaisesti ja haettu liikenne aiheuttaisi jatkuvaa ja vakavaa haittaa palvelusopimusasetuksen mukaan harjoitetulle tai harjoitettavalle liikenteelle;

2)haettu liikenne aiheuttaisi jatkuvaa ja vakavaa haittaa liikenteelle, jota harjoitetaan toisen toimivaltaisen viranomaisen tai kunnan taikka kuntayhtymän kanssa tehdyn, palvelusopimusasetuksessa tarkoitetun julkisia palveluhankintoja koskevan sopimuksen mukaan;

3)haettu liikenne aiheuttaisi jatkuvaa ja vakavaa haittaa liikenteelle, jota on tarkoitus harjoittaa 2 kohdassa mainitun sopimuksen mukaisesti edellyttäen, että liikennettä koskeva palvelusopimusasetuksen 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu ilmoitus on toimitettu Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistavaksi;

4)haetut reitit tai pysäkit eivät ole liikennöintiin käytettävissä;

5)hakija on ilman viranomaisen 33 §:n nojalla tekemää liikenneluvan peruuttamispäätöstä viimeksi kuluneen kahden vuoden aikana lopettanut reittiliikenteen tai kutsujoukkoliikenteen harjoittamisen; (6.3.2015/177)

6)hakijan reittiliikennelupa tai kutsujoukkoliikennelupa on viimeksi kuluneen kahden vuoden aikana peruutettu 34 §:n 1 momentin nojalla tai hakijalle on annettu 35 §:n 1 momentin mukainen varoitus.

 

Lähtökohtaisesti markkinaehtoisen reittiliikenteen tulee saada käyttää haluamiaan väyliä ja haluamiaan pysäkkejä, mikäli käytölle ei ole estettä. Viranomaisen ja kadunpitäjän vaikutusvalta on tässä mielessä markkinaehtoisen liikenteen osalta aiempaa vähäisempi.

 

Kaupungin näkökulmasta on olennaista arvioida, haittaako hakemuksen mukainen liikenne jollain tavalla Föli-liikennettä (22 § kohta 2) sekä ovatko haetut reitit ja pysäkit kunnan katuverkolla käytettävissä liikennöintiin (22 § kohta 4). Föli-liikenteelle aiheutuvan haitan arviointi kuuluu seudullisena joukkoliikenteen toimivaltaisena viranomaisena Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle (Seudullisen joukkoliikennetoimen johtosääntö 1 §). Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan toimivallassa puolestaan on sen arviointi, ovatko haetut reitit ja pysäkit kunnan katuverkolla käytettävissä liikennöintiin (Kiinteistötoimialan johtosääntö 3.2 § 7. kohta). Tässä lausunnossa otetaan katuverkkoa ja liikenteen sujuvuutta laajemmin kantaa siihen, ovatko kaupungintalon pysäkit käytettävissä reittiliikenteessä, minkä vuoksi asia on kaupunginhallituksen käsiteltävänä.

 

Uuden lain mukaisen, markkinaehtoisen kaukoliikenteen lisäksi Turun linja-autoasema toimii lähtö- ja päätepysäkkinä Vainion Liikenne Oy:n vanhan lainsäädännön mukaiselle yksinoikeussuojatulle liikenteelle, jota koskeva liikennöintisopimus on voimassa 31.12.2018 asti. Yksinoikeussuojatulla liikenteellä on lainsäädäntöön (Joukkoliikennelaki 22 § 2 mom. 2-kohta ja 62 § 11 mom.) ja oikeuskäytäntöön perustuva suoja, joka muodostuu mm. vuorojen lähtöajoista, reiteistä ja pysähtymispaikoista.

 

Yksioikeussuojan vuoksi uusia reittiliikennelupia myönnettäessä on lupaviranomaisen arvioitava sitä, loukkaako hakemuksen mukainen uusi reittiliikennelupa yksioikeussuojattua liikennettä. Mikäli markkinaehtoisen liikenteen uudet vuorot noudattavat samaa reittiä kuin yksinoikeussuojattu liikenne, on mahdollista, että uusien vuorojen katsotaan loukkaavan yksinoikeussuojattua liikennettä eikä reittiliikennelupaa voida myöntää. Tämä vuoksi uusi markkinaehtoinen liikenne on hakenut uusia reittejä ja eri pysäkkejä kuin mitä kaukoliikenteessä perinteisesti on käytetty.

 

Kaupungintalon pysäkin tilanne

 

Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta hyväksyi 14.1.2015 § 7 Aurakadun pysäkkiparin käytön TLO:n ja Savonlinja Oy:n kaukoliikenteessä. Pysäkkiparia koskeva liikennesuunnitelma on hyväksytty 4.2.2015 (kiinteistöliikelaitos, suunnittelupäällikkö). Päätöksellä linja-autopysäkkijärjestelyjä on muutettu siten, että kaupungintalon kohdalle molemmin puolin Aurakatua on lisätty kaukoliikenteen pysäkkimerkit aiemman kiertoajelu-pysäkkimerkin lisäksi. Aurakatu 1:n kohdalla oleva paikallisliikenteen pysäkki on siirretty noin 25 metriä Kauppatorin suuntaan ja samalla on poistettu pysäkkien väliin jäävä pysähtymiskieltomerkki tarpeettomana. Järjestely oli toteutettu maastoon väliaikaisena liikennejärjestelynä jo aiemmin. Tällä hetkellä järjestelyt eivät käytännössä vastaa vaatimuksiin, mitä pysäkin sijainti arvorakennuksen välittömässä läheisyydessä edellyttäisi.

 

Helsingin yhteydet ovat tärkeitä sekä Turun vetovoiman kannalta että yksityishenkilöille ja yrityksille. Uusi markkinaehtoinen liikenne on tarjonnut Turun ja Helsingin välille uusia, edullisia ja käteviä liikkumisvaihtoehtoja, joiden lähtöpaikka on poikennut perinteisestä. Turun sisäistä joukkoliikennettä käyttäville kaupungintalon pysäkki on mahdollistanut toimivat matkaketjut. Se on samalla lisännyt Fölin houkuttelevuutta liityntäliikenteenä.

Kaupungintalon kohdalla Aurakadun molemmin puolin sijaitsevat kaukoliikenteen pysäkit ovat yhden linja-auton pysäkkejä. Kaupungintalon puoleista pysäkkiä käytetään reittiliikenteen lisäksi kiertoajoliikenteessä. Pysäkkiparin kapasiteetti on näin ollen rajoitettu, minkä vuoksi kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta on lausunnossaan rajannut pysäkin käyttöä edellä kuvatulla tavalla.

 

Käyttörajoituksista huolimatta kaupungintalon puolella olevan pysäkin käytöstä on aiheutunut käytännössä haittaa kaupungintalon käytölle. Koska Aurakadun pysäkki on toiminut Åbus:in lähtöpysäkkinä, on saattoliikenne ajoittain ruuhkauttanut Kaupungintalon puistikon pysäköintialueen ja siten haitannut sen toimivuutta. Kameraseurannan perusteella linja-autot ovat pahimmillaan seisseet kaupungintalon kulman pysäkillä jopa 20 minuuttia, vaikka lautakunta on lausunnossaan esittänyt ajaksi enintään kymmentä minuuttia. Myös linja-autoa odottavat matkustajat ovat ruuhkauttaneet kaupungintalon ympäristöä.

 

Hakemuksen mukainen liikenne tuo useita parannuksia kaupungintalon ympäristön tilanteeseen. Lähtö- ja ajantasauspysäkkinä on kaikissa vuoroissa jatkossa linja-autoasema, mikä vahvistaa linja-autoasemaa kaukoliikenteen ensisijaisena lähtöpaikkana. Linja-autoasemalla on sujuvat tarkoitusta varten suunnitellut liikennejärjestelyt henkilöautolla tapahtuvaan saattoliikenteeseen. Kaupungintalon pysäkki puolestaan sijaintinsa vuoksi lisää Fölin houkuttelevuutta kaukoliikenteen liityntäliikenteenä.

Åbus:in ja Onnibus.com Oy:n kaukoliikenteen käytössä ollut, välittömästi kaupungintalon kulmalla sijaitseva pysäkki, tulee jatkossa rauhoittaa ainoastaan kiertoajelubussien käyttöön. Hakemuksen mukainen kaukoliikenne tulee siirtää Kaupungintalon puistikon kohdalla olevalle kolmen linja-auton Föli-pysäkille 278. Tämä on mahdollista uudessa tilanteessa, koska pysäkkiä ei käytetä enää ajantasauspysäkkinä eikä lähtöjä ole tiheämpään kuin kerran tunnissa. Kun Onnibus.com Oy on vielä muuttanut hakemustaan siten, ettei linja-autojen lähtöaikojen ero linja-autoaseman ja kaupungintalon välillä ole viittä minuuttia pidempi, pysähtyvät autot pysäkillä ainoastaan sen ajan, kun ottavat ja jättävät matkustajia. Lisäksi bussia odottavien matkustajien olosuhteen paranevat nykyiseen verrattuna pysäkkikatoksen ansiosta.

 

Linja-autoasemalta kaupungintalon pysäkille tulee liikenneturvallisuuden vuoksi ajaa reittiä Aninkaistenkatu – Maariankatu – Aurakatu. Reitti on sama, jota Föli-liikenteen linja-autot käyttävät. Reitillä ei ole sellaisia vaarallisia liikennevaloristeyksiä, joissa olisi vihreä valo samanaikaisesti sekä kääntyvällä linja-autolla että suojatietä ylittävällä jalankulkijalla. Aurakadulta reitti jatkuu Auransillan yli Hämeenkadulle, jossa sijaitsee vielä yliopiston pysäkki Kiinamyllynkadun ja Hämeenkadun kulmassa ennen kuin linja-auto jatkaa Helsingin valtatielle.

 

Aurakadun toisella puolella oleviin pysäkkeihin ei ole tarpeen tehdä muutoksia.

 

Kauppatorin ympäristöön ollaan valmistelemassa uuden asemakaavan mukaista katu- ja liikennesuunnitelmaa, joka tuodaan päätöksentekoon kevään aikana. Asemakaavan mukaisesti mm. Ortodoksisen kirkon edusta rauhoitetaan kokonaan ajoneuvoliikenteeltä. Kauppatorin uudistaminen aiheuttaa sekä rakentamisen aikaisia että pysyviä muutoksia ydinkeskustan liikennejärjestelyihin. Tässä yhteydessä myös hakemuksen mukainen Onnibus.com Oy:n kaukoliikenteen käyttämä reitti ja kaupungintalon pysäkkiparin tilanne on arvioitava uudelleen.

 

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta antaa asiassa lausuntonsa Föli-liikenteen näkökulmasta kokouksessaan 10.2.2016.

 

Liite 1Onnibus.com Oy:n käytössä olevat reitit ja pysäkit Turun alueella (linjatunnus F8)

Liite 2Onnibus.com Oy:n päivitetty aikataulu (Helsinki – Turku – Rauma – Pori)

Oheismateriaali 1Varsinais-Suomen ELY-keskuksen taustamuistio 7.1.2016

Oheismateriaali 2OnniBus.com Oy:n reittiliikennelupahakemus 30.10.2015 (aikataulu osalta ks. liite 2)

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallitus päättää antaa Varsinais-Suomen ELY-keskukselle edellä olevan ehdotuksen mukaisen lausunnon.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

lausVarsinais-Suomen ELY-keskus
tpvKiinteistöliikelaitos, infrapalvelut
tpvTurun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
tpvYmpäristötoimiala, kaupunkisuunnittelu, suunnitteluyksikkö


Liitteet:

Kh § 60
Liite 1:Onnibus.com Oy:n käytössä olevat reitit ja pysäkit Turun alueella (linjatunnus F8)
Liite 2:Onnibus.com Oy:n päivitetty aikataulu (Helsinki - Turku - Rauma - Pori)