Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta33310.06.20151
Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta34916.06.20155
Kaupunginhallitus31910.08.20159

1285-2013 (613, 627, 015)

Yhteistyösopimus Iso-Heikkilän kaupunginosan (62.) Kirstinpuiston alueen kehittämiseksi, osoite Ruissalontie 23-31, Akselintie, Nuutintie, Iso-Heikkiläntie

Tiivistelmä:

Linnakaupungin osayleiskaava sai lainvoiman 25.2.2012. Kirstinpuiston asemakaavanmuutosaluealue on osa Linnakaupungin osayleiskaava-aluetta. Kehittämisen jouduttamiseksi ja mahdollistamiseksi kaupunginhallitukselle esitetään hyväksyttäväksi kortteleita 2, 3 ja 45 koskeva yhteistyösopimus Turun kaupungin ja NCC Rakennus Oy:n välillä.

Kilajk § 333

Kiinteän omaisuuden kehittäminen, tonttipäällikkö Timo Laiho 22.5.2015:

Turun kaupunginvaltuusto hyväksyi 23.6.2014 § 110 kaupunkistrategian ja sekä kaksi strategista ohjelmaa. Kilpailukyky ja kestävä kasvu -ohjelmassa yhtenä strategisena maankäytön hankkeena on nimetty kaupunkikeskustaa meren suuntaan laajentava Linnakaupunki. Linnakaupunkiin arvioidaan sijoittuvan noin 10.000 - 13.000 asukasta ja työpaikkaa. Alueelle tullaan toteuttamaan peruspalveluverkon toiminnat, kaupalliset palvelut, nykyaikainen joukkoliikennejärjestelmä ja laaja kevyen liikenteen verkosto. Linnakaupunki toteutetaan vaiheittain ja alueen toteutumisen tavoitevuosi on 2030.

Linnakaupungin kehittämistä tukevien kehittämishankkeiden ”Harppuunakortteli”, ”Linnanfältti” ja ”Herttuankulma” jatkoksi on Kiinteistöliikelaitos käynyt neuvotteluja Kirstinpuiston asemakaavanmuutosalueen kehittämiseksi nykyisestä varikko- ja varastokäytön alueesta osaksi asuin- ja työpaikkatoimintaa sisältävää avointa ja monimuotoista kaupunkirakennetta. Kaupungin omistuksessa olevien varikkotoiminnan kortteleiden 3 ja 45 kehittämisen mahdollistamiseksi sekä jouduttamiseksi on neuvoteltu NCC Rakennus Oy:n kanssa yhteistyösopimus, jonka tavoitteena on molempien osapuolten omistamien alueiden yksityiskohtainen asemakaavoitus ja siten yhteistyössä edesauttaa alueen kehittymistä osayleiskaavassa osoitettuihin käyttötarkoituksiin.

Kirstinpuisto -niminen asemakaavanmuutos on käynnistetty vuonna 2013. Asemakaavanmuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (20.5.2013) on suunnittelun tavoitteeksi kirjattu mm. että korttelialueet 1-3 ja 45 on tarkoitus kehittää pääosin kaupunkimaisiksi asuntoalueiksi. Kaupunki on teetättänyt Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy:llä ideasuunnitelman Kirstinpuiston alueen asemakaavoitustyön vaihtoehdoksi. Ideasuunnittelun aikana kuultiin myös alueen muita maanomistajia.

Kirstinpuiston hanke on kirjattu sekä Kiinteistöliikelaitoksen että Ympäristötoimialan ja kaupunginhallituksen välisiin strategisiin sopimuksiin vuodelle 2015 kuin myös Kiinteistöliikelaitoksen ja Ympäristötoimialan vuoden 2015 operatiivisiin sopimuksiin, jotka ao. johto- ja lautakunnat ovat hyväksyneet.

Yhteistyösopimuksen mukainen alue muodostuu Kirstinpuiston asemakaavanmuutosalueeseen sisältyvistä alueista kortteleissa 2, 3 ja 45 sekä em. kortteleihin liittyvistä liikenne- ja katualueista.  Kortteleissa 3 ja 45 sijaitsee Turun kaupungin omistamat entiset kunnallistekniikan ja talotoimen varikkoalueet, joiden tarve omassa käytössä vähenee jatkuvasti. Turun Seudun Kuntatekniikka Oy on poistumassa alueelta kokonaan vuoden 2015 aikana. Alueelle jää edelleen toimimaan Turun Seudun Rakennustekniikka Oy sekä Kiinteistöliikelaitoksen omia toimintoja. NCC Rakennus Oy:n omistamilla alueilla korttelissa 2 sijaitsee yhtiön omia varikkotoimintoja.

Osapuolten tahtotilojen yhteensovittamiseksi on päädytty sopimuspohjaiseen yhteistyöhön, joka mahdollistaa yksittäistä laajemman kokonaisuuden kaupunkirakenteellisen kehittämisen lisäksi myös kaupungin oman toiminnan ulkopuolelta tulevan innovatiivisuuden ja resursoinnin suunnitteluvaihtoehtojen tarkasteluun. Tavoitteena on että sopimusalue tullaan toteuttamaan pääosin osapuolten toimesta erikseen sovittujen laadullisten ja hanketaloudellisten tavoitteiden, toteutusmuotojen ja aikataulun puitteissa. Tavoitteena on myös että kaupungin omistuksessa olevien alueiden rakennusoikeudesta noin 20 % toteutetaan kohtuuhintaisena valtion tukemana asuntotuotantona. Kaupungin omistuksessa olevan korttelin 45 tulevasta rakennusoikeudesta voidaan toteuttaa noin 50 % NCC:n tai sen osoittaman yhteistyökumppanin toimesta. Lisäksi Osapuolet sitoutuvat projektin edetessä neuvottelemaan myös kaupungin omistuksessa olevan korttelin 3 toteuttamisesta vastaavalla tavalla.

Yhteistyösopimukseen on kirjattu osapuolten tavoitteet, aikataulu ja yhteisen projektiryhmän perustaminen. NCC Rakennus Oy on ilmoittanut hyväksyvänsä Kiinteistöliikelaitoksen esittämän menettelyn sekä sitoutuvansa sopimusalueen kehittämiseen Kiinteistöliikelaitoksen valmisteleman yhteistyösopimuksen tavoitteiden mukaisesti. Asemakaavoitus tehdään maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla. Asemakaavanmuutosalueen osalta edellytykset uudisrakentamiselle on tavoitteellista saavuttaa siten että uudisrakentaminen alueella voi vaiheittain alkaa viimeistään vuonna 2019.

Oheismateriaali 1Yhteistyösopimus

Karttalinkki

Toimialajohtaja Jouko Turto:

EhdotusKiinteistöliikelaitoksen johtokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus hyväksyy oheismateriaalina olevan Kirstinpuiston asemakaavanmuutosalueen Turun kaupungin ja NCC Rakennus Oy:n kiinteistönomistuksia koskevan yhteistyösopimuksen.

PäätösAsia pantiin pöydälle yksimielisesti Aholaisen Toivarin kannattamana tekemästä ehdotuksesta.

Kilajk § 349

Pöydältä 10.6.2015 § 333.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kh § 319

Liite 1Yhteistyösopimus

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan Turun kaupungin ja NCC Rakennus Oy:n Kirstinpuiston asemakaavanmuutosalueen kiinteistönomistuksia koskevan yhteistyösopimuksen.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää oikeuttaa toimialajohtaja Jouko Turton allekirjoittamaan sopimuksen ja tekemään sopimukseen vähäisiä teknisiä muutoksia.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Yrttiahon ehdotus asian panemisesta pöydälle raukesi kannatuksen puuttuessa.

Jakelu

tiedKiinteistöliikelaitoksen johtokunta
tpvKiinteistötoimiala


Liitteet:

Kh § 319
Liite 1:Yhteistyösopimus