Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Sosiaali- ja terveyslautakunta12522.05.201313
Kaupunginhallitus26603.06.20135

5034-2013 (035)

Esitys kuolinpesien säästörahaston v. 2012 tuoton käyttämisestä vanhustenhuollon kalusteiden ja apuvälineiden hankkimiseksi (Ht)

Tiivistelmä:

Sosiaali- ja terveyslautakunta on esittänyt että kaupungille luovutettujen kuolinpesien säästörahastosta myönnettäisiin sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2013 talousarvioon 150.000 euroa vanhuspalvelujen tulosalueelle hoito- ja kuntoutusapuvälineiden sekä kalusteiden hankintaa varten. Konsernihallinnon talouden vastuualue suosittelee rahaston jakokelpoisen tuoton jakamisessa pidättyvyyteen ja jakamaan enintään kolmasosan eli 150.000,- euroa. Kaupunginhallitukselle esitetään lautakunnan esityksen hyväksymistä.

Sosterla § 125

Vanhuspalvelut, tulosaluejohtaja Sari Ahonen, kotihoidon johtaja Anne Rauhala ja ympärivuorokautisen hoidon johtaja Kirsi Kiviniemi, geriatrisen sairaalahoidon ylihoitaja Marja Kuusela 14.5.2013:

Turun kaupungilla on rahasto, jonka tarkoituksena on valtioneuvoston tai valtiokonttorin päätöksillä kaupungille luovutettujen kuolinpesien säästöjen kokoaminen ja käyttö luovutuspäätöksissä mainittuihin tarkoituksiin. Kuolinpesien varat on myönnetty vanhustenhuollon toimintayksiköiden rakentamiseen, peruskorjauksiin ja kalustamiseen.

Kaupungille luovutettujen kuolinpesien säästörahaston toiminnallinen ylijäämä vuodelta 2012 oli 447.753,66 euroa eli laskettuna vuoden 2012 alun pääomalle 7,7 %.

Keskushallinnon talouden vastuualue suosittelee rahaston jakokelpoisen tuoton jakamisessa pidättyvyyteen ja jakamaan enintään kolmasosan eli 150.000,- euroa.

Hyvinvointitoimialan vanhuspalvelujen tulosalueella on tavoitteena vanhusten voimavaralähtöinen hoito ja huolenpito. Hoito ja huolenpito kattavat niin fyysisen, sosiaalisen, kognitiivisen kuin psyykkisen toimintakyvyn tukemisen. Asuinympäristöllä on tärkeä merkitys toimintakyvyn tukemisessa. Asuinympäristön tulee kannustaa liikkumaan ja yhteisölliseen toimintaan niin sisätiloissa kuin piha-alueellakin.

Ympärivuorokautisessa hoidossa tavoitteena on tukea vanhusten jäljellä olevia voimavaroja ja mahdollistaa yhteisölliset, virikkeelliset ja mielihyvää tuottavat tuokiot. Tätä tarkoitusta tukevat mm. hyvät sähkökäyttöiset sängyt, erilaiset liikkumisen apuvälineet ja kuntoilulaitteet sekä sisä- että ulkokäyttöön, piha-alueiden kalusteet ja rakennelmat sekä ruokailuun ja hoitotilanteisiin liittyvät apuvälineet.

Geriatrisessa sairaalahoidossa on hoidettavana yhä huonokuntoisempia vanhuksia, joiden kuntoutumisen tueksi tarvitaan erilaisia apuvälineitä. Käytössä olevien apuvälineiden tulee olla asianmukaisia ja toimivia, jotta potilasturvallisuus toteutuu. Apuvälineillä on merkitystä mm. kaatumisten ja kaatumistapaturmien ennalta ehkäisyssä.

Kotihoidon tulosyksikön alaisen päiväkuntoutustoimintaan esitetään hankittavaksi kuntoutuksen apuvälineitä, kuntosalilaitteita ja pihakalusteita. Ennaltaehkäiseviin palveluihin esitetään hankittavaksi kalusteita, kuntosalilaitteita ja tasapainoharjoitteluvälineistöä.

Hankintojen yhteisarvo tulee olemaan korkeintaan 150.000 €.

Toimialajohtaja Riitta Liuksa 16.5.2013:

EhdotusSosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupungille luovutettujen kuolinpesien säästörahastosta myönnettäisiin sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2013 talousarvioon 150.000 euroa vanhuspalvelujen tulosalueelle hoito- ja kuntoutusapuvälineiden sekä kalusteiden hankintaa varten.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kh § 266

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallitus päättää, että kaupungille luovutettujen kuolinpesien säästörahastosta myönnetään sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2013 talousarvioon 150.000 euroa vanhuspalvelujen tulosalueelle hoito- ja kuntoutusapuvälineiden sekä kalusteiden hankintaa varten.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvHyvinvointitoimiala
tiedSosiaali- ja terveyslautakunta