Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kulttuurilautakunta8822.05.20135
Kaupunginhallitus26903.06.20137

5914-2013 (011, 033)

Turun Kaupunginteatterin valtionosuustehtävän ja valtionavustuksen siirto Turun Kaupunginteatteri Oy:lle (Vt)

Tiivistelmä:

Kaupunginvaltuusto päätti 18.6.2012 § 152 Turun kaupunginteatterin yhtiöittämisestä. Yhtiön omistajapoliittisena linjauksena on kirjattu mm. että yhtiö saa rahoituksensa valtionosuuksista, lipputuloista ja muista liiketoiminnan tuloista sekä kaupungin sopimusohjauksella yhtiöön kanavoitavasta tulosta. Valtionosuustulojen saaminen edellyttää valtionosuustoiminnan siirtoa. Kaupunginhallitukselle esitetään Turun kaupunginteatterin valtionosuustehtävän siirtoa Turun kaupunginteatteri Oy:lle sekä valtionavustusten siirron hakemista opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Kultlk § 88

Kaupunginvaltuusto päätti 18.6.2012 § 152, että Turun Kaupunginteatteri Oy perustetaan ja että perustamisasiakirjat ja esitetty linjaus yhtiön rahoituksesta hyväksytään. Kaupunginhallitus on päättänyt 25.6.2012 § 339 kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpanoon liittyvissä toimenpiteissä.

Turun kaupunginteatterin hallintomallin uudistamisen valmistelun lähtökohtina ovat olleet teatterin toiminnan säilyminen yksikkönä, jota ohjaavat sisällölliset päämäärät, valtionosuuksien turvaaminen, taiteen ja talouden tasapainon löytyminen, työnjakojen määrittely ja selkiyttäminen ja henkilöstön aseman turvaaminen muutoksen yhteydessä sekä tilakysymyksen ratkaiseminen. Valmistelussa on lisäksi otettu huomioon teatteritoiminnan omaleimaisuus kuten ohjelmistosuunnittelun kesto ja teatterinjohtajan toimikausi.

Kaupunginhallituksen 12.12.2011 § 599 linjausten mukaan Turun kaupunginteatterista muodostetaan yksityisoikeudellinen yhteisö mm. seuraavin ehdoin

- perustetaan kaupungin kokonaan omistama voittoa tuottamaton osakeyhtiö,

- henkilöstön siirtymisen edellyttämistä toimenpiteistä päätetään erikseen aiemmin hyväksyttyjen liikkeenluovutusta koskevien periaatteiden mukaisesti yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa,

- teatterin johtajaksi valitaan toimitusjohtaja ja hänen alaisenaan toimii määräajaksi valittava taiteellinen johtaja,

- kaupunki määrittää teatteriyhtiön toiminnan omistajaohjauksen ja rahoituksen periaatteet, rakenteen sekä tason,

- opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksen jatkuminen varmistetaan ennen päätösten tekemistä ja,

- jatkovalmistelussa selvitetään muiden taidelaitosten toiminnan siirtäminen perustettavaan yhtiöön.

Kulttuurilautakunta merkitsi kaupunginhallituksen linjauspäätöksen tiedoksi 25.1.2012 § 16 ja totesi, että ”Kaupunginteatteri toimii kulttuurilautakunnan alaisuudessa ja siksi kulttuurilautakuntaa olisi tullut informoida valmistelun kuluessa ennen esityksen tekemistä kaupunginhallitukselle. Lautakuntaa tulee informoida jatkovalmistelun kuluessa. Kulttuurilautakunnan mielestä Turun kaupunginteatteria tulee kehittää mahdollisimman korkeaan taiteelliseen tasoon pyrkivänä teatterina, jolla on riittävä oma henkilökunta ja muut toimintaedellytykset. Teatterin hallintomallin on palveltava tätä päämäärää”. Kokouksessaan 23.5.2012 kulttuurilautakunta merkitsi yhtiöittämistä koskevan työryhmäesityksen tiedoksi.

Teatteri- ja orkesterilaki

Teatteri- ja orkesteritoimintaan myönnettävän valtionosuuden tavoitteena on taiteellisista lähtökohdista tuottaa teatteri- ja orkesteripalveluja ja edistää niiden alueellista saatavuutta sekä saavutettavuutta eri väestöryhmille.

Teatteri- ja orkesterilain 2 §:n mukaan valtionosuuden saamisen edellytyksenä on, että:

1) teatterin tai orkesterin omistaa kunta tai kuntayhtymä taikka yksityinen yhteisö tai säätiö, jonka sääntömääräisiin tehtäviin kuuluu teatteri- tai orkesteritoiminnan harjoittaminen taikka teatterin tai orkesterin ylläpitäminen;

2) teatteri tai orkesteri harjoittaa vakinaista ja ammatillista esitystoimintaa;

3) teatterilla tai orkesterilla on vähintään yksi päätoiminen työntekijä ja taiteellisesta toiminnasta vastaavana työntekijänä alan koulutuksen tai riittävän perehtyneisyyden omaava henkilö;

4) teatterin tai orkesterin toiminnalle on taloudelliset edellytykset, mutta teatteria tai orkesteria ei kuitenkaan ylläpidetä taloudellisen voiton tavoittelemiseksi;

5) teatterilla tai orkesterilla on toiminta- ja taloussuunnitelma;

6) teatterin tai orkesterin palveluiden tuottaminen on tarpeellista.

Teatteri- ja orkesterilain 3 §:n mukaan valtionosuuteen oikeutettuja teattereita ja orkestereita ovat:

1) opetusministeriön valtion talousarvion rajoissa teatterin ja orkesterin valtionosuuteen oikeutetuiksi hyväksymät teatterit ja orkesterit sekä

2) Svenska Teatern i Helsingfors ja Tampereen Työväen Teatteri.

Turun Kaupunginteatterille opetus- ja kulttuuriministeriö on vahvistanut 120 laskennallista henkilötyövuotta vuodelle 2013. Laskelma henkilötyövuosien arvosta vuonna 2013 Turun kaupungille/ Turun Kaupunginteatterille on 2 494 481 euroa, joka syntyy arvonlisäveroa korottamattomalla yksikköhinnalla.

Kaupunginvaltuusto on päätöksessään 18.6.2012 § 152 hyväksynyt Turun Kaupunginteatteri Oy perustamisen ja linjaus yhtiön rahoituksesta pitää sisällään myös teatteri- ja orkesterilainmukaisen valtionavustuksen.

Luovuttavan ja vastaanottavan tahon tulee osoittaa opetus- ja kulttuuriministeriölle yhteinen kirje, josta käy ilmi että Turun Kaupunginteatterin valtionosuustehtävä siirtyy 1.1.2014 alkaen Turun Kaupunginteatteri Oy:lle. Luovuttavan tahon tulee hyväksyä omissa päättävissä elimissään valtionosuuden siirto uudelle toimijalle, jonka hallituksen pitää puolestaan hyväksyä vastuulleen valtionosuustehtävän hoito.

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Turun Kaupunginteatterin valtionosuustehtävä siirretään 1.1.2014 alkaen Turun Kaupunginteatteri Oy:lle, jolloin teatteritoiminnan järjestämisvastuu siirtyy yhtiölle.

Lisäksi kulttuurilautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Turun kaupunki anoo opetus- ja kulttuuriministeriötä siirtämään teatteri- ja orkesterilain mukaisen valtionosuuden Turun Kaupunginteatteri Oy:lle 1.1.2014 alkaen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kh § 269

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallitus päättää, että Turun Kaupunginteatterin valtionosuustehtävä siirretään 1.1.2014 alkaen Turun Kaupunginteatteri Oy:lle, jolloin teatteritoiminnan järjestämisvastuu siirtyy yhtiölle.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että Turun kaupunki anoo opetus- ja kulttuuriministeriötä siirtämään teatteri- ja orkesterilain mukaisen valtionosuuden Turun Kaupunginteatteri Oy:lle 1.1.2014 alkaen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedTurun Kaupunginteatteri Oy
tpvKonsernihallinto, talous- ja strategiaryhmä
tiedKulttuurilautakunta
tpvVapaa-aikatoimiala