Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus27203.06.201310

3050-2013 (010, 011)

Kaupunkistrategian laatimisen periaatteet

Tiivistelmä:

Kaupunginvaltuusto on 25.3.2013 § 66 hyväksynyt strategiahierarkian. Strategiahierarkian mukaisesti laaditaan kaupunkistrategia ja sen alle kaksi strategista ohjelmaa: kilpailukykyohjelma ja hyvinvointiohjelma. Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyisi kaupunkistrategian jatkovalmistelussa noudatettavat periaatteet.

Kh § 272

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell 28.5.2013:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 25.3.2013 § 66 uuden strategiahierarkian. Strategiahierarkian mukaisesti laaditaan kaupunkistrategia ja tämän alle kaksi strategista ohjelmaa: kilpailukykyohjelma ja hyvinvointiohjelma. Kaupunginhallitus käsitteli strategian laatimisen perusteita seminaarissaan 21.5.2013.   

Visio ja arvot

Kaupungin visiota ja arvoja uudistetaan siten, että ne paremmin tukevat strategian päämääriä, näiden toteuttamista sekä kaupungin toimintamalliuudistuksen tavoitteita:

·         Parempi johtaminen ja päätöksenteko

·         Asukas- ja asiakaslähtöisyys

·         Tuottavuus ja uudistuminen

Visiosta tehdään konkreettisempi kaupungin asukkaiden, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien silmissä ja siinä korostetaan Turun uudistumista, omaperäisyyttä ja yhteisöllisyyttä. Kun visio on riittävän konkreettinen, on sen toteutumista helppo seurata.

Nykyiset arvot ovat hyvin samantyyppisiä kuin muissa kaupungeissa. Turun kaupungin nykyiset arvot eivät kuitenkaan nykymuodossa ohjaa riittävästi toimintaa, vaan ne jäävät arjessa vieraiksi. Jotta arvot ohjaisivat arjen toimintaa, niitä muovataan enemmän tekemisen muotoon toimintalupauksiksi, jotka ovat kaupungin kaiken toiminnan perustana olevia periaatteita.

Kaupunkistrategian sisältörakenne

Kaupunkistrategiassa määritetään koko kaupunkia sitovat keskeiset strategiset päämärät ja tavoitteet. Se kertoo asukkaille, asiakkaille ja muille sidosryhmille, miten kaupunki kehittyy ja miten kaupungin toiminta vastaa em,. sidosryhmien odotuksiin. Strategiset ohjelmat vastaavasti kuvaavat tarkemmat tavoitteet ja keinot, joilla kaupunkiorganisaatio toteuttaa kaupunkistrategiaan ja ohjelmiin sisällytettävät teema- ja asiakokonaisuudet.

Kaupunkistrategia laaditaan puhuttelevan tarinan muotoon. Tarina kertoo, miltä Turku näyttää vuonna 2029, kun se täyttää 800 vuotta. Tätä tarinaa tullaan hyödyntämään kaikessa kaupunkistrategiaan liittyvässä viestinnässä. Kaupunkistrategiassa korostuu historian arvostus; uutta Turkua rakennetaan pitkää historiaa ja aikaisempien sukupolvien perintöä kunnioittaen.

Kaupunkistrategian kerronta lähtee liikkeelle katsauksella historiaan, jonka kautta turkulainen identiteetti muodostuu: keitä olemme ja mistä olemme tulleet tähän päivään? Sen jälkeen kerrotaan missä olemme nyt ja millaisia haasteita meillä on edessämme. Tarina jatkuu lyhyellä ja ytimekkäällä kuvauksella siitä mihin olemme menossa – miltä Turku näyttää vuonna 2029 täyttäessään 800 vuotta?

Kun tiedämme mihin olemme menossa, on luontevaa kuvata keskeiset strategiset päämäärät, joiden kautta tulevaisuudenkuva toteutuu. Tarvitaan myös edellä kuvattuja toimintalupauksia, joihin kaupunkiorganisaatio ja luottamushenkilöt sitoutuvat tavoitellessaan yhdessä asetettuja päämääriä.

Tarinaa avataan tarkemmin kaupungin asukkaiden, asiakkaiden, henkilöstön ja muiden sidosryhmien näkökulmasta. On olennaista, että kaikki, joita strategia koskettaa, voivat tunnistaa siitä itsensä ja löytävät siitä itselleen tärkeitä asioita.

Jotta strategian toteutumista kyetään seuraamaan ja ohjaamaan, tarvitaan toimenpiteiden vaikuttavuutta kuvaavia mittareita. Mittarit on valittava huolella siten, että ne ovat ymmärrettäviä, kuvaavat mahdollisimman hyvin mitattavaa asiaa ja niiden edellyttämät tiedot on mahdollista kerätä kohtuullisella työllä. Kaupunkistrategiaan valitaan vain keskeisimmät ja tärkeimmät vaikuttavuusmittarit. Kaupunkiorganisaation oman toiminnan ja prosessien tehokkuutta kuvaavien mittarien valinta tapahtuu pääosin strategisissa ohjelmissa.

Päämäärien, keinojen ja toimenpiteiden varhainen arviointi

Kaupunkistrategiaan valittavia strategisia päämääriä, strategisissa ohjelmissa kuvattavia päämäärien toteuttamiseksi tarvittavia keinoja sekä toimenpiteitä määritettäessä on nostettava esiin kolme keskeistä kysymystä:

·         Erottautuuko Turku muista kaupungeista ja paraneeko kaupungin kilpailukyky joko suoraan tai välillisesti?

·         Tukevatko päämäärät, keinot tai toimenpiteet kaupungin toimintamalliuudistuksen tavoitteita?

·         Onko päämäärä, keino tai toimenpide toteuttamiskelpoinen?

Erottautumisen ja kilpailukyvyn perustana on Turun kaupungin asemointi suhteessa muihin merkittäviin kaupunkiseutuihin. Strategian tulee tähdätä kaupungin kilpailukyvyn paranemiseen. Kaupungin toimintamalliuudistus taasen luo pohjan strategian menestyksekkäälle toteuttamiselle, joten sen tavoitteiden toteutumista voidaan pitää eräänä strategian perusvaatimuksena.

Toteuttamiskelpoisuus viittaa tässä yhteydessä kaupunkiorganisaation kykyyn suorittaa suunnitellut toimenpiteet käytettävissä olevien resurssien ja osaamisen puitteissa. Toteuttamiskelpoisuutta arvioitaessa on kyettävä vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

·         Miten palvelujen kysyntä muuttuu?

·         Miten toimintaprosessit muuttuvat?

·         Mitkä ovat vaikutukset resurssi- ja osaamistarpeisiin?

·         Miten kustannukset muuttuvat?

Päämäärien, keinojen ja toimenpiteiden vaikutusten riittävä arviointi on suoritettava mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ennen niiden vahvistamista. Lähtökohtaisesti strategian suunnittelu on toteutettava siten, että strategiasta seuraavat toimenpiteet eivät johda kaupungin kokonaiskustannusten nousuun. Varhaisella arvioinnilla varmistetaan, että strategia palvelee kaupunkikokonaisuuden uudistamista parhaalla tavalla ja toteuttamisen edellytykset ovat kestävällä pohjalla niin toiminnan, talouden kuin osaamisenkin näkökulmasta.

EhdotusKaupunginhallitus päättää, että kaupunkistrategian valmistelua jatketaan noudattaen edellä kuvattuja periaatteita.

PäätösKaupunginhallitus päätti, että kaupunkistrategian valmistelua jatketaan noudattaen edellä kuvattuja periaatteita siten, että otsikointeihin voi tulla muutoksia asian jatkovalmistelussa.

Päätös asiassa tehtiin esittelijän muutetusta päätösehdotuksesta yksimielisesti.

Jakelu

tiedRandell Aleksi
tpvVira Jussi