Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta21408.05.20137
Kaupunginhallitus27103.06.20139

5139-2013 (002)

Yhteistyösopimus Sataman kaupunginosan korttelin Satama-9 kehittämiseksi, osoite Nosturinkatu 5 ja Pansiontie 6-8

Tiivistelmä:

Turun Linnakaupungin osayleiskaava sai lainvoiman 25.2.2012. Kiinteistöliikelaitoksen ja korttelin Satama-9 omistajien välillä allekirjoitetaan yhteistyösopimus, jonka tavoitteena on kehittää Pansiontien, Juhana Herttuan puistokadun ja Nosturinkadun rajaamaa aluetta Linnakaupungin osayleiskaavan tavoitteiden mukaisesti. Yhteistyösopimukseen kirjataan suunnittelualueen lähtötilanne ja tavoitteet löytää uusia toimintatapoja alueen kehittämiseksi uuteen käyttötarkoitukseen.

Kilajk § 214

Kiinteän omaisuuden kehittäminen, maankäytön suunnittelija Juha Lipponen 25.4.2013:

Turun kaupunginvaltuusto hyväksyi 5.10.2009 § 219 Asunto- ja maankäyttöohjelman vuosille 2009-2013. Ohjelmassa luovuttiin suunnitteluvarausmenettelystä (4.1.3 Julkis-yksityinen yhteistyö s. 35) ja päätettiin kehittää sopimuspohjaista julkis-yksityistä yhteistyötä, jotta kaupungin oman toiminnan ulkopuolelta tuleva innovatiivisuus saadaan täysimääräiseen käyttöön. Lähtökohtana on, että julkisen ja yksityisen sektorin sopimuspohjainen yhteistyö tukee kaupungin strategisia tavoitteita ja yhteistyön kautta kaupunki saa hankkeeseen lisäresursseja ja uutta innovatiivista näkökulmaa suunnitteluvaihtoehtotarkasteluun.

Turun kaupunki käynnisti 2000-luvun alkupuolella ns. ”Linnakaupunki” osayleiskaavatyön, joka sai lainvoiman 25.2.2012. Linnakaupunki-alueen pääkäyttötarkoitukseksi on osayleiskaavassa osoitettu kaupunkimainen asuminen. Linnakaupunki-alueen muuntuminen asumiskäyttötarkoitukseen tulee kestämään useamman vuosikymmenen ja muutoksen hallittu ohjaaminen tulee tapahtua yhteistyössä alueen maanomistajien ja yrittäjien kesken. Linnakaupunki-alueen ensimmäiset asemakaavanmuutostyöt on käynnistetty Iso-Heikkilän vanhan jätevedenpuhdistamon alueella ja Turun Linnan läheisyydessä olevan ns. Harppuunakorttelin alueella.

Linnakaupunki-alueen hallitun käyttötarkoitusmuutoksen ohjaamiseksi on Kiinteistöliikelaitos käynnistänyt neuvottelut Satama-9 korttelin omistajien Kiinteistö Oy Satamakeskuksen, Kiinteistö Oy Aissan ja Rakennusosakeyhtiö Hartela Oy kanssa. Hartela on tehnyt Kiinteistö Oy Satamakeskuksen osakkeenomistajien kanssa yhteistyö- ja esisopimuksen, jossa Hartela on sopinut ostavansa, sopimuksessa tarkemmin määriteltyjen ehtojen täyttyessä, Kiinteistö Oy Satamakeskuksen koko osakekannan.

Aloitteena neuvotteluiden käynnistämiselle oli maanomistajien Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy:ltä tilaama ideasuunnitelma ns. ”Rettigin alueen” asemakaavoitustyön pohjaksi (yhteistyösopimuksen liite 2).Neuvotteluissa todettiin sekä kaupungin että maanomistajien yhteiseksi tavoitteeksi löytää menettelytapa, jolla vauhditetaan Pansiontien, Juhana Herttuan puistokadun ja Nosturinkadun rajaaman alueen kehittymistä Linnakaupungin osayleiskaavan osoittamaan käyttötarkoitukseen. Ideasuunnitelmassa alueelle osoitetaan kauppakeskus ja asumista.

Kiinteistöliikelaitos esitti maanomistajille yhteistyösopimuksen tekemistä, johon kirjataan yhteisesti molempien osapuolten tavoitteet, aikataulu ja yhteisen projektiryhmän perustaminen. Maanomistajat ilmoittivat hyväksyvänsä Kiinteistöliikelaitoksen esittämän menettelyn sekä sitoutuvansa Linnakaupunki-alueen kehittämiseen Kiinteistöliikelaitoksen valmisteleman yhteistyösopimuksen tavoitteiden mukaisesti.

Maanomistajien laatimaa ideasuunnitelmaa tullaan käyttämään yhtenä vaihtoehtona, kun alue asemakaavoitetaan. Asemakaavoitus tehdään maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla ja neuvotellun yhteistyösopimuksen tarkoituksena on vauhdittaa alueen muuntumista uuteen käyttötarkoitukseen.  

Oheismateriaali 1Yhteistyösopimus

Linkit osayleiskaava,  satama-9

Toimialajohtaja Jouko Turto:

EhdotusKiinteistöliikelaitoksen johtokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus hyväksyy oheismateriaalina olevan Satama-9 korttelia koskevan yhteistyösopimuksen ja valtuuttaa Kiinteistöliikelaitoksen toimialajohtajan allekirjoittamaan ko. sopimukset.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kh § 271

Liite 1Yhteistyösopimus

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallitus päättää,

että liitteenä 1 olevan Satama-9 korttelia koskevan yhteistyösopimus hyväksytään ja

että kaupunginjohtaja oikeutetaan allekirjoittamaan yhteistyösopimus.

PäätösAsia pantiin pöydälle Sarlundin Vornasen kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.