Turun kaupunki

Muutoksenhaku

Liite

kaupunginhallitus

 

 

 

21.5.2013 § 245 - 260

 

 

 

 

 

Muutoksenhakukiellot

 

Kieltojen perusteetSeuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

 

Pykälät:   245 - 246, 248, 250, 252 - 256, 260

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla

 

Pykälät:    247, 249, 251, 257 - 259

 

HVaL 5 §:n 2 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla

 

Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

 

Hankintalain 102 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla. Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 86:n mukaisesti.

 

Pykälät:   

 

 

Oikaisuvaatimusohjeet

 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen

 

Pykälät:   247, 249, 251, 257 - 259

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

Turun kaupunginhallitus

Osoite: Turku-Piste, Puolalankatu 5

Postiosoite: PL 355, 20101 Turku

 

AikaOikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.


ValitusosoitusSeuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

 

ValitusviranomainenTurun hallinto-oikeus

Osoite: Sairashuoneenkatu 2-4

Postiosoite: PL 32, 20101 Turku

Vaihde: 010 36 42400, kirjaamo: 010 36 42410, faksi: 010 36 42414

 

Kunnallisvalitus, pykälät:    Valitusaika 30 päivää

 

Hallintovalitus, pykälät:   Valitusaika päivää

 

Muu valitusviranomainen

 

Osoite:

Postiosoite:

 

Pykälät:    Valitusaika päivää

 

ValitusaikaValitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

ValituskirjaValituskirjassa on ilmoitettava

valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite

päätös, johon haetaan muutosta

miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

muutosvaatimuksen perusteet

 

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

 

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen

 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

 

LisätietojaYksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

 

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa.