Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta12007.05.20135
Kaupunginhallitus25521.05.20132

9748-2001 (613, 627)

Asemakaavan- ja tonttijako/tonttijaonmuutosehdotus "Kaupunginteatteri + Virastotalo"; III kaupunginosa (os. Itäinen Rantakatu) (50-2001) (Yt, Kv)

Tiivistelmä:

Asemakaavamuutos mahdollistaa Turun Kaupunginteatterin toiminnallisen perusparantamisen laajentamalla teatterin tonttia rakentamattomalle autopaikoitusalueelle. Pysäköinnille on suunniteltu uusi ratkaisu niin, että suurin osa autopaikoista osoitetaan Itsenäisyydenaukion katutilan alle.

Ksylk § 120

Kaupunkisuunnittelu, kaavoitus, kaavoitusarkkitehti Iina Paasikivi 16.4.2013:

III kaupunginosan korttelien 25 ja 26 sekä katujen Itäinen Rantakatu (osa), Paavo Nurmen puistotie, Samppalinnankatu ja Volter Kilven katu, katuaukioiden Aleksis Kiven aukio ja Itsenäisyydenaukio ja pysäköintialueen Samppalinnan paikoitusalue 19.2.2013 päivätty ja 12.4.2013 lausuntojen johdosta muutettu asemakaavanmuutosehdotus ”Kaupunginteatteri + Virastotalo” (50-2001).

Asemakaavan kuvaus

Kaupunginteatteri ja virastotalo muodostavat tärkeimmän modernin monumentaaliympäristön Aurajoen maisemassa. Rakennukset määritellään suojelluksi myös keskeisiltä, julkisilta sisätiloiltaan. Itsenäisyydenaukion puistoksi istutettu osa määritellään kaupunkikuvallisesti arvokkaaksi puistoksi. Itsenäisyydenaukion katutila säilyy katuaukiona.

Asemakaavanmuutoksella laajennetaan Kaupunginteatterin tonttia 2982 m2 ja sen uusi pinta-ala on 6540 m2. Teatterin tonttia on laajennettu Samppalinnan paikoitusalue -nimisen liikennealueen kustannuksella pääosin, mutta myös Itsenäisyydenaukiolle ja Aleksis Kiven aukiolle. Laajennetulle tontille on määritelty rakennusoikeus tonttiteholuvun e = 2.4 mukaan, 15696 k-m2. Hankesuunnitelman kokonaisala on 14065 m2.

Virastotalon tontti säilyy entisellään. Sen ja teatterin käyttöön kaavoitettu Samppalinnan paikoitusalue muuttuu LPA-1 korttelialueeksi, jolle kuuluu oikeus autopaikkojen rakentamiseen Itsenäisyydenaukion katutilan alle kolmeen kerrokseen.

Alue on rakennettu voimassa olevien kaavojen mukaan. Samppalinnan paikoitusalue on rakentamaton, mutta pysäköintikäytössä vuokrattuna virastotalon käyttöön.

Kaavaprosessin vaiheet

Kaupunginteatterin laajennusta on suunniteltu vuodesta 2001 asti. Silloisen hankesuunnitelman pohjalta laadittiin asemakaavanmuutoksen luonnos 31.3.2006, jonka ympäristö- ja kaavoituslautakunta hyväksyi 6.6.2006 § 428. Hyväksytty luonnos oli pohjana uudelle, nyt toteutukseen johtavalle hankesuunnitelmalle. Luonnoksessa hyväksytyt suojelutavoitteet ovat olleet ohjeena myös virastotalossa tehdyssä peruskorjauksessa.

Hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 18.6.2012 § 155 (diarionro 727-2011). Kaavoitus kuulutettiin uudelleen vireillä olevaksi kesäkuussa 2011 ja se on ollut kaavoituskatsauksessa 2012.

Ehdotus laadittiin hankesuunnitelman perusteella 19.2.2013, kun kävi ilmeiseksi, että teatterin väistötilojen vuoksi kaavapäätös pitäisi saada voimaan mahdollisimman pikaisesti. Rakennussuunnittelu on käynnissä ja rakennuslupaa haetaan 2014 keväällä.

Vuorovaikutus ja lausunnot

Kaupunginteatterin ja Virastotalon asemakaavanmuutosehdotus (päivätty 19.2.2013) on ollut lausunnoilla 25.2.2013–28.3.2013 ja julkisesti nähtävillä 25.2.2013–26.3.2013.

Lausunnoilla olleesta asemakaavaehdotuksesta on annettu kahdeksan lausuntoa.

Turku Energia Oy:n, ympäristönsuojelutoimiston ja rakennusvalvonnan tekemien täydennys- ja korjaushuomautusten perusteella mm. muuntamon rakentaminen sallitaan LPA-1 -korttelialueella ja maaperän pilaantuneisuuden tutkimisen vaatimus ulotettiin koskemaan koko kaava-aluetta. Museopalvelut/kulttuuriympäristön lausunnon perusteella suojelumääräykset muutettiin museon esittämään muotoon ja Itsenäisyydenaukion puisto-osuus merkittiin määräyksellä VP/s.

Vesilaitoksen ja V-S Pelastuslaitoksen huomautukset kohdistuvat toteutuksen suunnitteluun ja vaikutuksiin verkostoihin. Senaatti-kiinteistöt huomauttaa, että pysäköintilaitos pitää toteuttaa teatterin rakentamisen yhteydessä ja siinä yhteydessä tehdä tarvittavat rasitesopimukset kulkuoikeuksista virastotalon pelastus- ja huoltoteille. Senaatti-kiinteistöt pitää erittäin tärkeänä, että Itsenäisyydenaukio säilyy yleisenä katuna asiakaspaikoituksineen.

Kiinteistöliikelaitoksen huoli kohdistuu pysäköintilaitoksen toteuttamiskelpoisuuteen. Lisäksi Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan lausunnon perusteella Samppalinnankadulla kaavaan merkitty puurivi poistettiin kaavasta ja kortteli III-16 Paavo Nurmen puistotien varrella jätettiin kaavasta pois. Lisäksi Itsenäisyydenaukion katutilan alle saadaan rakentaa kolme tasoa kahden sijaan ja Itsenäisyydenaukion katutilan toteutuksesta annettiin suunnittelumääräyksiä. Se voidaan osoittaa yleiseen pysäköintiin.

Nähtävillä olleesta asemakaavamuutoksesta ei ole jätetty muistutuksia.

Lausuntojen perusteella tehtyjen muutosten ja tarkennusten perusteella ei ole tarpeen asettaa asemakaavanmuutosta uudelleen julkisesti nähtäville.

Asemakaavanmuutosta ”Kaupunginteatteri + Virastotalo” koskevat lausunnot ja kaupunkisuunnittelun kaavoituksen vastineet niihin on esitetty yksityiskohtaisesti asemakaavaselostuksessa (kohta 4.2).

Sovelletut lainkohdat

Maankäyttö- ja rakennuslaki 52 §, 54 §, 55 §, 57 §, 62 §, 63 §, 65 § ja 66 §.

Maankäyttö- ja rakennusasetus 24 §, 25 §, 27 §, 28 §, 30 §, 31 §, 32 § ja 32a §.

Liite 1Selostus

Liite 2Tilastolomake

Liite 3Kartta

Toimialajohtaja Markku Toivonen:

EhdotusKaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että 19.2.2013 päivätty ja 12.4.2013 muutettu asemakaavanmuutosehdotus ”Kaupunginteatteri + Virastotalo” esitetään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Asemakaavanmuutoksen yhteydessä hyväksytään sitova tonttijako/ tonttijaonmuutos III-25.-3-4.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kh § 255

Liite 1Selostus "Kaupunginteatteri, virastotalo"

Liite 2Kartta "Kaupunginteatteri, virastotalo"

Liite 3Tilastolomake "Kaupunginteatteri, virastotalo"

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 19.2.2013 päivätyn ja 12.4.2013 muutetun asemakaavanmuutosehdotuksen ”Kaupunginteatteri + Virastotalo”. Asemakaavanmuutoksen yhteydessä hyväksytään sitova tonttijako/ tonttijaonmuutos (III kaupunginosa) 3-25 tontit 3-4.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

esiKaupunginvaltuusto


Liitteet:

Ksylk § 120
Liite 1:Selostus, 3 (III)-25-26 Kaupunginteatteri + Virastotalo (50-2001)
Liite 2:Tilastolomake, 3 (III)-25-26 Kaupunginteatteri + Virastotalo (50-2001)
Liite 3:Kartta, 3 (III)-25-26 Kaupunginteatteri + Virastotalo (50-2001)

Kh § 255
Liite 1:Selostus "Kaupunginteatteri, virastotalo"
Liite 2:Kartta, "Kaupunginteatteri, virastotalo"
Liite 3:Tilastolomake, "Kaupunginteatteri, virastotalo"