Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus25221.05.20138

16411-2008 (20, 011)

Turun turvallisuussuunnitelman 2010 - 2012 toteutumisraportti vuodelta 2012

Tiivistelmä:

Kaupunginhallitukselle esitetään hyväksyttäväksi Turun kaupungin turvallisuussuunnitelman 2010 - 2012 toinen toteutumisraportti eli raportti vuodelta 2012. Edelleen esitetään, että suunnitelmaa noudatetaan, kunnes uusi suunnitelma on hyväksytty.

Kh § 252

Hallintolakimies Marjo-Riitta Pihlajamäki, konsernihallinto, lakiasiat 26.4.2013:

Taustaa:

Valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden ohjelman mukaisesti kuntiin tai alueille on laadittu turvallisuussuunnitelmat, joissa on määritelty kuntalaisten arkiturvallisuuden lisäämiseen tähtäävää kehittämistyötä.

Turussa on kaupunginhallitus tähän mennessä on hyväksynyt turvallisuussuunnitelmat vuosina 2000 ja 2010 . Molemmilla kerroilla suunnitelmien tekemiseen on osallistunut aktiivisesti sekä poliisi että pelastustoimi, muita viranomaistahoja ja kolmannen sektorin edustajia.

Vuonna 2010 hyväksytyn suunnitelman tekemisessä oli korostetusti mukana myös asukkaiden, seurakunnan ja elinkeinoelämän (Kauppakamari, TOK, Hansakortteli) edustajia siten kuin valtioneuvosto ja sisäasiainministeriö asiaa ohjeistivat.

Turun turvallisuussuunnitelmakausi on ollut vuodet  2010-2012 eli päätösajankohtana jäljellä ollut valtuustokausi. Ensimmäinen raportti esiteltiin kaupunginhallitukselle vuoden 2012 alussa ja se kohdistui vuoden 2011 loppuun päättyneeseen ajanjaksoon.

Turun turvallisuussuunnitelma on laadittu mahdollisimman käytännönläheiseksi ja konkreettiseksi, jotta sitä olisi mahdollista toteuttaa ja myös seurata toteutumista ja vaikutuksia.

Turvallisuussuunnitteluprosessista on laadittu lyhyt yhteenveto (Oheismateriaali 1, Turvallisuussuunnittelu prosessina 2013, tausta ja toteutus)

Turun turvallisuustyöverkostoja:

Asiakohtaisesti on Turussa muodostettu turvallisuuden koordinaatioryhmän aloitteesta yhteistyöverkosto asumisturvallisuuteen, kaupunginhallitus on päättänyt lähisuhdeväkivallan vähentämisen verkostomaisesta työtavasta, EK:n aloitteesta alueelle on muodostettu yritysturvallisuusverkosto jne.

Valtakunnan tasolla Turku on ollut sisäisen turvallisuuden hankkeiden alusta asti eli koko 2000-luvun mukana yhteistyössä eri ministeriöiden (erityisesti sisäministeriö ja oikeusministeriö) kanssa ja toisaalta suurten kaupunkien verkostoissa. Viimeisimpiä verkostoitumisasioita on väkivaltaisen ekstremismin vähentämiseen tähtäävä työ, jossa Turku on pilottina ja mukana kansallisessa yhteistyöryhmässä. Turussa toimii oma alueellinen väkivaltaisen ekstremismin vähentämisen asiantuntijaverkosto. Suunnitteilla on mm. liikenneturvallisuusverkoston perustaminen.

Myös kansainvälisesti Turku on verkottunut turvallisuusasioissa. Yhteistyö UBC:n kaupunkien kesken on käynnistynyt, on vaihdettu kokemuksia kahden sveitsiläisen kaupungin kanssa, selostettu Turun toimintatapoja kiinalaisille vieraille jne.

Raportti:

Hallintokuntien ja poliisin kanssa on yhteistyössä laadittu uusi seurantaraportti vuoden 2012 loppuun päättyneestä kaudesta. (liite 1 Liikennevaloyhteenveto turvallisuussuunnitelman toimenpiteiden toteutumisesta vuonna 2012)

Koska on haluttu myös vertailua muihin suuriin kaupunkeihin, on otettu mukaan päivitykset samoista tilastoindikaattoreista kuin edellisessä raportissa. Ne ulottuvat vuoden 2011 loppuun, koska tilastoja ei ole ollut vielä saatavissa vuodelta 2012. Tilastovertailuista on kuitenkin nähtävissä tiettyjen asioiden kehityssuunta ja se muodostaa pohjan tarvittaville kehittämistoimenpiteille. (Liite 2 Suurten kaupunkien turvallisuustilastoindikaattorit vuoteen 2011)

Turvallisuussuunnitelman lisäksi Turussa on koko suunnitelmakauden ajan tehty turvallisuuden edistämiseen tähtäävää työtä kaikissa hallintokunnissa ja myös näiden suunnitelmaan valittujen painopisteiden ulkopuolella. On erilaisia ohjelmia esim. nuorison, ikääntyneiden ja muiden kuntalaisten ryhmien hyvinvoinnin edistämiseksi. On kehitetty liikenne- ja rakentamisturvallisuutta laajemmin kuin ohjelman toimenpidekohdissa on kuvattu jne. On ollut myös seutukunnan yhteisiä hankkeita.

Raportin keskeisimmät havainnot:

Liikennevaloyhteenvedosta ja suurten kaupunkien tilastoindikaattoreista ilmenee mm,

että kaupunginhallituksen suunnitelmassa hyväksymät toimenpiteet ovat pääasiassa edenneet vuonna 2012. Osan liikennevalo on ollut vihreä koko suunnitelmakauden ajan ja suurten kaupunkien vertailussa Turku pärjää hyvin.

Esiin nousee muutamia ongelmakohtia, joista voidaan nostaa esiin kaksi tehostamista vaativaa:

- liikenneturvallisuuden kehittäminen

- nuorten maahanmuuttajien työllistyminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen

Maahanmuuttajanuoret ovat integroitumisen kannalta erittäin tärkeä ryhmä. Maahanmuuttajanuorten riski syrjäytyä on viisinkertainen kantaväestön nuoriin verrattuna ja työttömyysaste kantaväestöä suurempi. Nuorisotyöttömyyttä on pyritty vähentämään  ja syrjäytymistä estämään monin toimin ja tätä työtä on tarpeen kehittää ja resurssoida jatkossakin.  Turussa tehtävää työtä seuraa ja tukee kaupunginjohtajan tammikuussa 2013 asettama nuorisotakuun ohjausryhmä.

Vuoden 2011 jälkeen väkivaltatilanne Turussa on kohentunut merkittävästi.  Viime vuonna poliisin tietoon tuli Turussa tehtyjä henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia 12 % edellisvuotta vähemmän.  Kuluvan vuoden ensimmäisellä kolmanneksella on sama positiivinen kehitys edelleen jatkunut.  Alkuvuonna kirjattiin henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia jopa 25 % viimevuotista vähemmän.

Turun turvallisuustyön jatko

Turussa on toteutettu laaja hallinnonuudistus, jonka mukaisesti on toimittu vuoden 2013 alusta. Turvallisuusasioissa on tehtäväjaossa keskitetty kaikki turvallisuus-, valmius-, varautumis- ja riskienhallinta-asiat riskienhallintapäällikölle, joka on aloittanut tehtävässä 1.4.2013. Hän vastaa jatkossa myös turvallisuusohjelman suunnittelusta. Samoin uusi tehtävänkuva mahdollistaa kuntalaisten turvallisuusasioiden ja kaupungin valmiussuunnittelun toteuttamisen entistä paremmin rinnakkain ja konserninäkökulman huomioon ottamisen.

Toiminnan uudelleenorganisoinnin vuoksi kaupunginhallitukselle esitetään tässä vaiheessa toteutumisraportti 2012, minkä jälkeen uuden suunnitelman valmistelua jatketaan riskienhallintapäällikön johdolla. Tällöin on mahdollista ottaa uusia painopisteitä ja toimenpiteitä ja jättää hyvin edenneet kohdat suunnitelman ulkopuolelle, koska ne etenevät normaalihallinnossa. Turvallisuussuunnitelmaa on  toteutettu ja seurattu samaan tapaan kuin muitakin Turun ohjelmia ja jatkossa se on mahdollista liittää entistä tiiviimmin vuosikello –ajatteluun.

Eräs kehittämisajatus olisi muuttaa tilastotietojen saatavuuden kannalta seurantarytmi sellaiseksi, että tarkasteluajankohta olisi syksyllä, jolloin olisi käytettävissä mahdollisimman tuoreet tilastot kaupungin omasta toiminnasta. Keväällä olisi mahdollista vanhaan tapaan seurata toimenpiteiden toteutumista.

Kaupunginjohtajalla on oikeus päättää asiaan liittyvien työryhmien kokoonpanoista yms. järjestelyistä, joita jatkossa tarvitaan.

Liite 1Liikennevaloyhteenveto turvallisuussuunnitelman toimenpiteiden toteutumisesta vuonna 2012

Liite 2Suurten kaupunkien turvallisuustilastoindikaattorit vuoteen 2011

Oheismateriaali 1Turvallisuussuunnittelu prosessina 2013, tausta ja toteutus

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallitus päättää

- hyväksyä turvallisuussuunnitelman toteutumisraportin (liikennevaloyhteenveto 2012  ja tilastoindikaattorit 2011) ja

- että Turun kaupungin turvallisuussuunnitelman 2010-2012 toimenpiteitä jatketaan vanhan suunnitelman pohjalta, kunnes kaupunginhallitus on hyväksynyt uuden suunnitelman kuluvan valtuustokauden jäljellä olevaksi ajaksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedVarsinais-Suomen poliisilaitos, Turun pääpoliisiasema
tiedAmmattikorkeakoulun hallitus
tiedHankinta- ja logistiikkakeskus
tiedHenkilöstöasioiden palvelukeskus
tiedHyvinvointitoimiala
tiedIT-palvelut
tiedKasvatus- ja opetuslautakunta
tiedKasvatus- ja opetuslautakunta, ruotsinkielinen jaosto
tiedKasvatus- ja opetuslautakunta, suomenkielinen lukio- ja ammattiopetusjaosto
tiedKasvatus- ja opetuslautakunta, suomenkielinen varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto
tiedKaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta
tiedKiinteistöliikelaitoksen johtokunta
tiedKiinteistötoimiala
tiedKonsernihallinto
tiedKulttuurilautakunta
tiedLiikuntalautakunta
tiedMatkailun palvelukeskus
tiedNuorisolautakunta
tiedRakennuslautakunta
tiedRevisiotoimisto
tiedSivistystoimiala
tiedSosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöjaosto
tiedSosiaali- ja terveyslautakunta
tiedTalouspalvelukeskus
tiedTarkastuslautakunta 2009-2012
tiedTarkastuslautakunta 2013-2016
tiedTurun ammattikorkeakoulu
tiedTurun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
tiedTurun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta
tiedTurun Seudun Kehittämiskeskus
tiedVapaa-aikatoimiala
tiedVarsinais-Suomen aluepelastuslaitos
tiedVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta
tiedVelkaneuvonta
tiedVesiliikelaitoksen johtokunta
tiedVesiliikelaitos
tiedYmpäristötoimiala
tiedPihlajamäki Marjo-Riitta
tiedVähäkuopus Heikki


Liitteet:

Kh § 252
Liite 1:Liikennevaloyhteenveto turvallisuussuunnitelman toimenpiteiden toteutumisesta vuonna 2012
Liite 2:Suurten kaupunkien turvallisuustilastoindikaattorit vuoteen 2011