Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus24313.05.20133
Kaupunginhallitus24721.05.20133

4215-2013 (041)

Vuoden 2013 talouden 1. osavuosikatsaus

Tiivistelmä:

Talousennusteen mukaan tilikauden 2013 alijäämä nousee 34,6 milj. euroon. Alijäämä tulee olemaan 29,5 milj. euroa suurempi kuin kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa 2013 sallitaan. Keskeiset syyt ovat hyvinvointitoimialan nettomenojen 17,4 milj. euron ja sivistystoimialan nettomenojen 6,1 milj. euron ylityksissä sekä verotulojen 4,5 milj. euron alittumisessa. Velkaantumisen ennustetaan kasvavan 90 milj. eurolla.

Kh § 243

Talousjohtaja Jukka Laiho ja laskentapäällikkö Seija Liinoja 10.5.2013:

Tulosennuste

Tilikauden alijäämä on ensimmäisen talousennusteen mukaan 34,6 milj. euroa.

Mikäli talous toteutuu ennusteen mukaan, olisivat nettotoimintakulut (toimintakate) 6,3 prosenttia suuremmat kuin tilinpäätöksessä 2012. Toimintakulujen kasvun taustalla ovat lastensuojelun ostopalvelujen ja erikoissairaanhoidon ostopalvelujen kasvu. Heikko työllisyystilanne kasvattaa työmarkkinatuen kuntaosuuksia viime vuoteen verrattuna.  Toimintakulut kasvaisivat 4,4 prosenttia. Toimintatuottojen kasvu jää alle yhden (1) prosentin.

Vuoden 2013 verotuloennuste on 655,5 milj. euroa, jolloin verotulojen alitus tulisi olemaan 4,5 milj. euroa. Valtionosuustulot alittuvat ennusteen mukaan 0,6 milj. euroa.

Tulorahoitus jää negatiiviseksi, jos talous toteutuu ennusteen mukaan. Tuloslaskelmaennusteen mukaan vuosikate on – 7,5 milj. euroa. Vuosikate tulee ennusteen mukaan olemaan 26,6 milj. euroa budjetoitua heikompi.

Investoinnit ja omaisuuden luovutukset

Tilinpäätösennusteen mukaan investointimenot vuonna 2013 tulevat olemaan yhteensä 139,0 milj. euroa. Nyt tehdyn ennusteen mukaan talousarvion investointimenot ylittyvät 5,5 milj. euroa. Ylitys aiheutuu pääasiassa vuodelta 2012 tälle vuodelle toteutettavaksi siirtyneistä hankkeista. Omaisuuden luovutustuloja toteutuu ennusteen mukaan 103,4 milj. euroa. Omaisuuden luovutustulot alittuvat 3,6 milj. euroa sekä valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet 0,2 milj. euroa. Nettoinvestoinnit tulevat olemaan 9,4 milj. euroa budjetoitua suuremmat ja tulevat vastaavasti heikentämään kaupungin rahoitusasemaa suunnitellusta ellei korjaaviin toimenpiteisiin ryhdytä.

Rahoitus

Toiminnan ja investointien nettokassavirta tulee tilinpäätösennusteen mukaan olemaan -45,0 milj. euroa. Ilman sopeuttamistoimenpiteitä kaupungin kassavarat vähenevät vastaavalla määrällä tai vaihtoehtoisesti myös varsinaista toimintaa investointien lisäksi joudutaan rahoittamaan lainarahalla.

Pitkäaikaisia antolainoja myönnetään vuoden aikana 90,0 milj. euroa. Antolainaus toteutuu budjetoidusti.

Ennusteessa kaupungin lainakannan kasvuksi on merkitty talousarvion mukaisesti 90,0 milj. euroa. Pitkäaikaista korollista lainaa nostetaan 110,0 milj. euroa. Pitkäaikaisia lainoja lyhennetään 50,0 milj. euroa.

Tilinpäätösennusteen mukaan maksuvalmius heikkenee noin 34,3 milj. euroa. Rahoitusasemaa alkuperäisestä talousarviosta heikentää toiminnan tulorahoituksen alittuminen 23,5 milj. eurolla budjetoidusta. Investointien nettokassavirta on budjettiin verrattuna 9,7 milj. euroa heikompi.

Kaupunginhallituksen ja konsernihallinnon talousennuste:

Kaupunginhallituksen toimintatuotot tulevat ennusteen mukaan alittumaan noin 0,4 milj. euroa

Kaupunginhallituksen toimintakulut alittuvat ennusteen mukaan noin 4,9 miljoonaa euroa. Alitukseen vaikuttaa mm. ammattikorkeakoulun Kampus-hankkeen suunnittelu- ja hankintamenettelyn toteutuminen toisella tavalla kuin talousarvion laadintavaiheessa arvioitiin. Vuodelle 2013 Kampus – hankkeeseen varatuista suunnittelurahoista säästyisi 1,8 milj. euroa. Kaupungin yhteisiin tietojärjestelmien kehittämishankkeisiin varatuista määrärahoista ennustetaan säästyvän tänä vuonna noin 1,0 milj. euroa osittain hankkeiden viivästymisen johdosta (esim. SAP HR, sähköinen asiointi- ja hallintopalvelun kehittämishanke). Kaupunginhallituksen projektit ja hankkeet – määrärahoissa on lisäksi varaukset EViVa – hankkeelle ja kuntakokeilu – hankkeelle. Näiden toimintamenot tulevat toteutumaan muilla toimialoilla ja määrärahasiirtoja toimialoille ei ole vielä tehty. Edellä mainittu näkyy yhteensä 1,0 milj. euron säästönä kaupunginhallituksen ennusteessa.

Valmistus omaan käyttöön – erä alittuu 3,0 milj. euroa johtuen omana työnä toteutettavien hankkeiden siirtymisestä tai kustannussäästöistä. Toimintamenot oikaistuna Valmistus omaan käyttöön – erällä alittuu 1,7 milj. euroa. Kaupunginhallituksen nettomenot alittuvat 1,4 milj. eurolla.

Hyvinvointitoimialan talousennuste:

Hyvinvointitoimialan toimintamenojen ennuste on 665,9 milj. euroa. Ylitys talousarvioon verrattuna tulisi olemaan 13,4 milj. euroa. Toimintatuottoja kertyy ennusteen mukaan 73,7 milj. euroa, joka alittaisi talousarvion 3,9 milj. eurolla. Nettomenojen ennuste on yhteensä 592,2 milj. euroa. Nettomenoja ennustetaan syntyvän 17,4 milj. euroa enemmän kuin talousarvioon on merkitty.

Keskeiset syyt ennustetuille määrärahaylityksille ovat lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollon ostopalveluissa (Sosiaalityön nettoylitys 7,2 milj. euroa), Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin maksuosuuksissa (Erikoissairaanhoidon nettoylitys 5,5 milj. euroa; TYKS:n erikoissairaanhoidon käyttö ja päivystys) sekä työmarkkinatuen kuntaosuuksissa (Kuntoutumispalvelujen nettoylitys 2,2 milj. euroa). Vanhuspalveluissa toimintamenojen toteutuminen talousarvion mukaisesti on mahdollista, mutta toimintatulojen ennustetaan alittuvan budjetoidusta (Vanhuspalvelujen nettoylitys 3,5 milj. euroa). Osasyynä tulojen alitukselle on ostopalvelutoiminnan tulokertymän lasku.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 25.4.2013 käsitellyt talousennusteen ja hyväksynyt välittömät toimenpiteet talousarvion tasapainottamiseksi. 

Sivistystoimialan talousennuste:

Sivistystoimialan toimintamenojen ennuste on 306,0 milj. euroa. Toimintamenojen ylitys talousarvioon verrattuna nyt tehdyssä ennusteessa on 7,3 milj. euroa. Toimintatuottoja kertyy ennusteen mukaan 27,3 milj. euroa, joka ylittäisi talousarvion 1,2 milj. eurolla.

Ennusteeseen sisältyy kustannukset perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämisestä, ammatillisen ja aikuiskoulutuksen lisäkoulutuksesta. Edellä mainitut tehtävät perustuvat Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituspäätöksiin vuoden 2012 lopussa ja vuoden 2013 tammikuussa. Lisäkoulutuksen rahoitus on myönnetty nuorten aikuisten osaamisohjelman toteutumiseen. Ryhmäkokojen pienentämisen sekä ammatillisen ja aikuiskoulutuksen lisäkoulutuksen aiheuttamina menoina ennusteessa on 2,9 milj. euroa ja tuottoina 1,7 milj. euroa.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan ylityksestä tulee katetuksi edellä esitetyn mukaan 1,7 milj. euroa. Yleiskatteellisilla valtionosuustuloilla katetaan 1,2 milj. euroa em. tehtävien aiheuttamista menonylityksistä. Lautakunnan menojen ylityksestä 4,4 milj. euroa jää kattamatta. Näistä suurin osa aiheutuu varhaiskasvatuksen ylityspaineista.

Varhaiskasvatuksen nettomenojen ylitysennuste on 3,6 milj. euroa, josta oman toiminnan (ml. nykyinen toiminta ja toiminnan laajentaminen) ylityspaineet ovat 0,8 milj. euroa. Palvelusetelikustannusten ennustaan ylittyvän 1,7 milj. eurolla ja lastenhoidon tukien kustannusten 0,8 milj. euroa. Sivistystoimialan selvityksen mukaan päivähoitopaikkojen tarpeen johdosta omaa toimintaa joudutaan laajentamaan ilman budjettiin sille varattuja määrärahoja. Sopeuttamisvaiheessa suunniteltu kasvatus- ja ohjaushenkilöstön vähennys ei toteudu ja aiheuttaa ylitystä budjettiin.

Kasvatus- ja opetuslautakunta on 27.3.2013 § 45 tehnyt esityksen perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen sekä ammatillisen ja aikuiskoulutuksen lisäkoulutukseen liittyvien määrärahojen korottamisesta kaupunginvaltuustolle. Kasvatus- ja opetuslautakunnan tekemää määrärahan korotusesitystä ei toteuteta vaan toimialan tulee sopeuttaa toimintaansa niin, että turvataan aikuiskoulutuksen lisäpaikat kohdentamalla määrärahoja toimialan sisällä uudelleen.

Vapaa-aikatoimialan talousennuste:

Kulttuurilautakunnan toimintamenot ylittyvät ennusteen mukaan 1,0 milj. euroa ja toimintatulot 0,6 milj. euroa. Nettomenot ylittyvät 0,4 milj. eurolla. Nettositovia yksikköjä ovat kaupunginorkesteri, kaupunginteatteri ja Museopalvelut.

Kaupunginorkesteri saavuttaa tilinpäätösennusteen mukaan orkesterille asetetut tavoitteet. Tapahtumien määrä on ylittämässä tavoitteen. Kävijämäärät ovat kehittyneet myönteisesti. Sinfoniakonserttien täyttöaste ylittää tavoitetason.

Kaupunginteatteri saavuttaa tilinpäätösennusteen mukaan talousarviossa asetut tavoitteet sekä lisäksi suunnitellun 120.000 euron säästötavoitteen. Kevään tulojen kertymä on painottunut Jekyll & Hyde – musikaalin myyntiin. Syysnäytäntökauden esitysten varaustilanne näyttää kehittyvän tavoitteen mukaisesti.

Museopalvelujen ennustetaan pysyvän talousarviossa.

Liikuntalautakunnan nettomenot toteutuvat lähes budjetoidusti. Toimintatulojen ennustetaan alittuvan 0,4 milj. euroa. Alitus tulee katetuksi toimintamenojen säästöillä. Impivaaran uimahallin kesäseisokin kestoksi on arvioitu 3,5 kuukautta ja tulonmenetykseksi vastaavalta ajalta 350.000 euroa ja toimintamenojen säästöksi 103.000 euroa. Kesäseisokin aikana tehdään takuukorjauksia.

Nuorisolautakunnan toimintamenot ja toimintatulot toteutuvat lähes budjetoidusti. Nettomenot toteutuvat budjetin mukaisesti.

Kiinteistötoimiala

Kiinteistötoimialalla toimivan Kiinteistöliikelaitoksen sitovat tulostavoitteet (liikeylijäämä + poistot sekä korvaus peruspääomasta) toteutuvat ennusteen mukaan budjetoitua paremmin. Liikeylijäämä + poistot – tavoite on ennusteen mukaan noin 81,2 milj. euroa, mikä 1,0 milj. euroa budjetoitua parempi. Myyntivoitot eivät toteutune budjetoidun mukaisena, mutta maankäyttösopimuskorvauksia odotetaan saatavan arvioitua enemmän.

Kiinteistöliikelaitoksen investoinnit tulevat ennusteen mukaan olemaan 87,2 milj. euroa, mikä ylittää talousarvion investoinnit 8,5 milj. eurolla. Osa vuodelle 2012 aikana toteutettaviksi aiotuista hankkeista siirtyi vuodelle 2013. Viime vuodelta siirtyneiden hankkeiden kustannusarviot ovat yhteensä 8,3 milj. euroa. Suurimpia siirtyneitä hankkeita ovat Kerttulin koulun peruskorjaus, Runosmäen vanhainkodin peruskorjaus ja työkeskuksen uudisrakennus. Omaisuuden luovutustuloja toteutuu ennusteen mukaan 18,0 milj. euroa, mikä ennuste sisältää epävarmuustekijöitä liittyen keskeneräisiin kaavoihin ja kesken oleviin valitusprosesseihin. Luovutustulot jäävät 3,8 milj. euroa alle asetetun tavoitteen. Kiinteistöliikelaitoksen investointien nettokassavirta tulee ennusteen mukaan olemaan 12,3 milj. euroa budjetoitua suurempi, mikä heikentää kiinteistöliikelaitoksen ja kaupungin maksuvalmiutta vastaavalla määrällä.

Ympäristötoimialan talousennuste:

Ympäristötoimialan käyttötalousosan toimintatuottojen tilinpäätösennuste on yhteensä 27,4 milj. euroa. Toimintamenojen tilinpäätösennuste on yhteensä 52,8 milj. euroa. 

Ympäristötoimialalla toimivienTurun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan, Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunnan, kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan sekärakennuslautakunnan taloudellisten tavoitteiden ennustetaan toteutuvan suunnitellusti.

Muut talousennusteet:

Ammattikorkeakoulun hallituksen vuoden 2013 nettomenoiksi ennustetaan 62,2 milj. euroa. Nettositovana toimielimenä Turun ammattikorkeakoulu ennustaa pysyvänsä talousarviossa.

Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunnan taloudelliset tavoitteet toteutuvat lähes budjetoidusti. Nettotulot ovat 1,6 milj. euroa ja sillä rahoitetaan vuoden 2013 nettoinvestoinnit

Talouden vastuualue lähettää vuoden 2013 ensimmäisen osavuosikatsauksen kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi.

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell 10.5.2013:

Toiminnan tulorahoitus jää ensimmäisen talousennusteen mukaan negatiiviseksi. Toiminnan ja investointien yhteenlaskettu nettokassavirta tulee tilinpäätösennusteen mukaan olemaan -45,0 milj. euroa. Talousennusteeseen sisältyy riski korollisen velan lisäykseen. Ennuste johtaisi negatiiviseen vuosikatteeseen, ja johtaisi siten käyttötalouden rahoittamiseen velanottoa lisäämällä. Vuosikate on saatava kääntymään positiiviseksi ja talousarviotavoitteen mukaiseksi loppuvuoden aikana.

Toiminnan rahoitus lainarahalla ei voi olla vaihtoehto. Investointien osalta tulee valmistella toimenpiteet vielä käynnistämättä olevien ja uusien investointien priorisoimiseksi siten, että investointien kokonaismäärärahaa pystytään alentamaan. Lisäksi omaisuuden myyntejä tulee vauhdittaa. Vuodelta 2012 siirtyvät hankkeet tulee rahoittaa vuodelle 2013 vahvistetuista investointimäärärahoista ja talousarviossa pysymiseksi tarvittaessa siirtää käynnistettäviä tai käynnissä olevia hankkeita seuraavalle vuodelle.  Ilman toimialojen sopeuttamistoimenpiteitä kaupungin maksuvalmius heikkenee jyrkästi.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 11.3.2013 § 129 kiinteistöliikelaitoksen uus- ja laajennusinvestointien määrärahojen tasoksi 18.746.800 euroa. Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta on päättänyt 24.4.2013 § 204 hyväksyä investointisuunnitelmien tarkistuksena vuoden 2013 uus- ja laajennusinvestoinnit investointien määrärahojen uudeksi tasoksi 22.769.800 euroa. Uus- ja laajennusinvestointien määräraha tarvetta nostaa vuodelta 2012 kesken jääneiden töiden siirtyminen vuodelle 2013. Kiinteistöliikelaitoksen tulee muita kohteita vähentämällä tai siirtämällä toimia niin, että aikaisempi uus- ja laajennusinvestointien määrärahataso 18.746.800 euroa toteutuu.

Vuoden 2013 talouden 1. osavuosikatsausta esitellään yhteistyötoimikunnalle 14.5.2013. Koska kaupunginhallituksen kokous on päivää ennen yhteistyötoimikunnan kokousta, esitetään kaupunginhallitukselle tässä vaiheessa, että se jättäisi asian pöydälle yhteistyötoimikunnan käsittelyä varten. Yhteistyötoimikunnan kokouksen jälkeen kaupunginhallitukselle tultaneen 20.5.2013 esittämään seuraavaa:

”Kaupunginhallitus päättää merkitä vuoden 2013 ensimmäisen osavuosikatsauksen tiedokseen.

Kaupunginhallitus edellyttää,

-       että toimialoilla käynnistävät toimenpiteet sijaisten käytön vähentämiseksi sekä materiaali- ja palveluostojen vähentämiseksi ja raportoivat toimenpiteistä 13.6.2013 mennessä,

-       että sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymät välittömät toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi valmistellaan ja sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymä yksilöity suunnitelma toimenpiteiden toteuttamiseksi tuodaan kaupunginhallitukselle 13.6.2013 mennessä,

-       että kasvatus- ja opetuslautakunta laatii toimintasuunnitelman nettomenojen alentamisesta talousarviopoikkeaman kaventamiseksi kaupunginhallitukselle 13.6.2013 mennessä,

-       että kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan tulee esittää talousarviossa 2013 vahvistettujen investointimenojen ja luovutustulojen tasolla oleva investointisuunnitelma ja omaisuuden myyntisuunnitelma 13.6.2013 mennessä ja

-       että Kiinteistöliikelaitos sisällyttää edellä mainittuun investointisuunnitelmaan vuodelta 2012 siirtyneiden investointihankkeiden rahoitus

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että Kiinteistöliikelaitoksen tulee muita kohteita vähentämällä tai siirtämällä toimia niin, että aikaisempi uus- ja laajennusinvestointien määrärahataso 18.746.800 euroa toteutuu.

Samalla kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2013 ensimmäinen osavuosikatsaus merkitään tiedoksi."

Liite 1Osavuosikatsaus 1/2013 (sähköinen julkaisu)

EhdotusKaupunginhallitus päättää jättää asian pöydälle yhteistyötoimikunnan käsittelyä varten.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa asiaa oli selvittämässä johtaja Jukka Laiho.

Kh § 247

Pöydältä 13.5.2013 § 243

Johtava kaupunginsihteeri Ari-Pekka Korhonen 16.5.2013:

Yhteistyötoimikunta on 14.5.2013 § 29 merkinnyt asian tiedokseen.

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallitus päättää merkitä vuoden 2013 ensimmäisen osavuosikatsauksen tiedokseen.

Kaupunginhallitus edellyttää,

-       että toimialoilla käynnistävät toimenpiteet sijaisten käytön vähentämiseksi sekä materiaali- ja palveluostojen vähentämiseksi ja raportoivat toimenpiteistä 13.6.2013 mennessä,

-       että sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymät välittömät toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi valmistellaan ja sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymä yksilöity suunnitelma toimenpiteiden toteuttamiseksi tuodaan kaupunginhallitukselle 13.6.2013 mennessä,

-       että kasvatus- ja opetuslautakunta laatii toimintasuunnitelman nettomenojen alentamisesta talousarviopoikkeaman kaventamiseksi kaupunginhallitukselle 13.6.2013 mennessä,

-       että kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan tulee esittää talousarviossa 2013 vahvistettujen investointimenojen ja luovutustulojen tasolla oleva investointisuunnitelma ja omaisuuden myyntisuunnitelma 13.6.2013 mennessä ja

-       että Kiinteistöliikelaitos sisällyttää edellä mainittuun investointisuunnitelmaan vuodelta 2012 siirtyneiden investointihankkeiden rahoitus

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että Kiinteistöliikelaitoksen tulee muita kohteita vähentämällä tai siirtämällä toimia niin, että aikaisempi uus- ja laajennusinvestointien määrärahataso 18.746.800 euroa toteutuu.

Samalla kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2013 ensimmäinen osavuosikatsaus merkitään tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvHankinta- ja logistiikkakeskus
tpvHenkilöstöasioiden palvelukeskus
tpvHyvinvointitoimiala
tpvIT-palvelut
esiKaupunginvaltuusto
tpvKiinteistötoimiala
tpvKonsernihallinto
tiedKonsernihallinto, talous- ja strategiaryhmä
tpvMatkailun palvelukeskus
tpvRevisiotoimisto
tpvSivistystoimiala
tpvTalouspalvelukeskus
tpvTurun ammattikorkeakoulu
tpvTurun Seudun Kehittämiskeskus
tpvVapaa-aikatoimiala
tpvVarsinais-Suomen aluepelastuslaitos
tpvVelkaneuvonta
tpvVesiliikelaitos
tpvYmpäristötoimiala