Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus25121.05.20137

2303-2013 (059)

Vuokratuen myöntäminen Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiölle Logomon taiteilijatiloja varten

Tiivistelmä:

Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiö on anonut Turun kaupungilta Logomon taiteilijatilojen ylläpitämiseksi 66.500 euron vuokratukea vuodelle 2013. Kaupunginhallitukselle esitetään, että säätiölle myönnettäisiin anomuksen mukainen vuokratuki vuonna 2013. Lisäksi kaupunginhallitukselle esitetään periaateratkaisuna, että kaupunki varautuu taloussuunnitelmassaan taiteilijoiden työtilojen viimeisen vaiheen toteuttamiseen ja siten muodostuneen työtilakokonaisuuden pysyttämiseen Logomon luovan talouden kulttuurikeskuksessa.

Kh § 251

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell 10.5.2013:

Taiteilijatiloja selvittänyt työryhmä luovutti raporttinsa kaupunginhallitukselle maaliskuussa 2010. Kaupunginhallitus totesi raportin käsittelyn yhteydessä periaateratkaisuna, että taiteilijatilat keskitetään jatkossa Alfa Barkeriin, Pääskyvuoreen ja Logomoon.

Alfa Barkerin tiloihin liittyen kaupunginhallitus päätti 4.10.2011 § 453,

-       että Turun kaupunki solmii mahdollisimman pikaisesti kohteesta (osakehuoneisto) 1.1.2012 alkavan määräaikaisen 10 vuoden vuokrasopimuksen,

-       että vuokrasopimukseen sisältyvä osto-optio käytetään heti vuoden 2012 alussa ja tähän hankintaan varataan rahat 2012 budjettiin,

-       että hankintaan haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön tukea ja

-       että hankittu tila siirretään vuoden 2012 kuluessa Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiön omistukseen ja hallintaan.

Kaupunki vuokrasi kiinteistön taiteilijatilat kokonaisuutena 1.1.2012 alkaen ja luovutti käyttöoikeuden Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiölle siten, että yksittäiset työtilavuokralaiset ovat Ateljeesäätiön vuokralaisia ja vuokranperintä sekä hallinnointi hoidetaan Ateljeesäätiön toimesta.

Tilaliikelaitoksen johtokunta esitti 12.9.2012 § 179 kaupunginhallitukselle, että kaupunki hankkisi Kiinteistö Oy Ateljee Barkerissa sijaitsevat taiteilijatilat omistukseensa 1.183.500 euron kauppahinnalla. Tilat oli tarkoitus myöhemmin myydä edelleen Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiölle erikseen sovittavalla kauppahinnalla.

Kaupunginhallitus käsitteli em. tilaliikelaitoksen johtokunnan esitystä 18.12.2012 § 612 päättäen tarkistaa 4.10.2011 § 453 tekemäänsä päätöstä siten, että kaupunki ei tee tässä vaiheessa osakekauppaa Kiinteistö Oy Ateljee Barkerin osakkeista.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti periaateratkaisuna,

-       että Kiinteistö Oy Ateljee Barkerin osakekauppa (osakesarja 1998–2307) voidaan tehdä osto-option perusteella suoraan Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiön taseeseen ja,

-       että osakekauppa voidaan toteuttaa, kun säätiö on varmistanut kohteelle myönnettävän opetus- ja kulttuuriministeriön avustusmäärärahan maksatusajankohdan ja euromäärän sekä hankintaan liittyvät osapuolet ovat sopineet investoinnin rahoitusosuuksien jaosta.

Kaupunginhallituksen päätöksen taustalla oli kaupungin alijäämäinen tulosennuste, jonka vuoksi kaupungin tuli rahoitusasemansa turvaamiseksi pidättäytyä vuoden 2012 aikana muista kuin välttämättömistä investoinneista siitä riippumatta, että Tilaliikelaitoksen vuoden 2012 talousarviossa oli varattu rahoitus em. osakekaupan toteuttamiseen.

Ateljeesäätiön toimintaperiaatteiden mukaisesti säätiö pyrkii toimimaan omistamissaan tiloissa, mutta voi samanaikaisesti hallinnoida myös Logomon tyyppisiä ammattitaiteilijoiden vuokratiloja. Taiteilijatilojen hankinta säätiön omistukseen on yleensä toteutettu kolmikantaperiaatteella siten, että opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiö ja isäntäkaupunki ovat rahoittaneet tilainvestoinnin kukin yhden kolmanneksen osuudella.

Säätiön ilmoituksen mukaan sillä ei ollut vuonna 2012 mahdollisuuksia oman rahoitusosuutensa maksamiseen, minkä lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusosuus on kohdennettavissa hankkeelle aikaisintaan vuodelle 2014. Ministeriön rahoitusosuuden hakemisesta vastaa Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiö. Edellä mainituista syistä kaupunginhallituksen alkuperäisen päätöksen täytäntöönpanoa Alfa Barkerin tilan hankinnasta Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiön omistukseen jouduttanee siirtämään vuodelle 2014.

Alfa Barkerin ohella säätiön kanssa on neuvoteltu kaupunginhallituksen periaatepäätöksen mukaisesti järjestelyistä, millä taiteilijatiloja on mahdollista keskittää Alfa Barkerin lisäksi Logomon luovan talouden keskukseen. Taiteilijatilojen toteuttaminen on ollut yhtenä lähtökohtana Logomon luovien toimialojen synergiamahdollisuuksia arvioitaessa.

Kaupunginhallitus totesi valmistelupäätöksessään 15.3.2010 § 158, että kaupunki neuvottelee Hartela Oy:n kanssa taiteilijatilakysymyksen ratkaisemisesta Logomo -hankkeen yhteydessä ja Ateljeesäätiön osallistumisesta ratkaisun toteuttamiseen. Neuvotteluista edellä mainituilta osin vastaa apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen.

Kaupunginvaltuusto käsitteli edelleen 30.8.2010 § 168 luovan talouden kulttuurikeskuksen perustamista VR-konepajalle. Päätöksen perustelujen mukaan Logomo Oy vuokraa jatkossa tulosvastuullisesti tiloja pitkäaikaiseen toimitilakäyttöön, taiteilijoiden työtiloiksi ja lyhytaikaisille tapahtumille. Liiketoimintakonseptin lähtökohtana oleva yhteistyö mahdollistaa luovien alojen keskuksen ja vahvan kulttuuritoiminnan jatkumon synnyttämisen Turkuun sekä tarjoaa kaupungista puuttuneita kohtuuhintaisia työtiloja taiteilijoille.

Logomon taiteilijatilat on ollut tarkoitus aiempien päätösten perusteella toteuttaa kahdessa vaiheessa siten, että ensimmäinen vuoden 2013 alusta MO-osassa käyttöönotettu vaihe sisältää yhteensä 514 m2 taiteilijatiloja ja toinen 1.5.2014 alkaen LO-osassa käyttöönotettava vaihe sisältää noin 220 m2 taiteilijatiloja siten, että tarkka neliömäärä täsmentyy suunnittelutyön edetessä.

Logomo Oy on kaupungin osakkuusyhtiö, mutta yhtiö ei voi tukea yksittäisiä taiteilijoita markkinahintaisia vuokria alemmalla vuokratasolla. Yhtiöllä ei ole myöskään yksittäisten ammattitaitelijoiden vuokralaisvalintoihin liittyvää kompetenssia. 

Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiö on 1.1.2013 lukien solminut Logomo Oy:n kanssa vuokrasopimusten tarkoituksenaan Turun kaupungin yhteistyökumppanina tarjota ammattitaiteilijoille kohtuuhintaisia työtiloja. Säätiö toteuttaa yhteistyössä Logomo Oy:n operatiivisen johdon kanssa ammattitaiteilijoiden vuokralaisvalinnan ja hallinnoi yksittäisten taiteilijoiden vuokrasopimukset.

Logomon tiloissa toimivan taiteilijakunnan maksukyvyn mukainen vuokrataso on huomattavasti alempi kuin Logomo Oy:n säätiöltä perimä käypä vuokra. Säätiön tarkoitus ei ole tuottaa voittoa, mutta sillä ei ole myöskään mahdollisuuksia rahoittaa taiteilijoiden työskentelyä Logomon tiloissa ilman kaupungin myöntämää vuokratukea. Vuokrasopimuksen mukaan säätiöllä on mahdollisuus irtisanoa vuokrasopimus, mikäli se ei saa Turun kaupungin avustusta kohteeseen tai kaupungin avustuksen määrä ei mahdollista taiteilijoilta perittävän vuokran pitämistä kohtuullisella tasolla.

Säätiön vuodelle 2013 budjetoima tilojen kokonaiskustannus on 1.1.2013 alkaneen vuokrasopimuksen perusteella 91.283 euroa. Vastaavasti taiteilijatilojen toisen vaiheen valmistuttua 1.5.2014 tilojen vuosivuokra 2014 tulee olemaan yhteensä noin 115.200 euroa. Vuonna 2015 taiteilijatilat ovat lopullisessa muodossaan käytössä ensimmäisen täyden kalenterivuoden. Tällöin tilojen indeksisidonnainen kokonaisvuokra tulee olemaan noin 125.000 euroa.

Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiö on anonut Turun kaupungilta 14.2.2013 Logomon taiteilijatilojen ylläpitämiseksi 66.500 euron vuokratukea vuodelle 2013. Vuodesta 2014 eteenpäin Ateljeesäätiön tarvitsema vuokratuki tulee nousemaan indeksisidonnaisesti noin 75.000 euroon. Tuki kattaa noin 60 % tilojen kokonaiskustannuksesta. Ilman kaupungin myötävaikuttamista säätiöllä ei ole mahdollisuutta jatkaa taiteilijatilojen ylläpitoa Logomon luovan talouden keskuksessa.

Taiteilijatilojen tukemiseen voidaan käyttää kaupunginhallituksen talousarvioon tehtyä 180.000 euron määrärahavarausta kustannuspaikalla 11606 tilastollinen tilaus, 10009 Kulttuuri & Luova talous (taiteil)/Kj). Vaikka tilin käyttö-oikeus on delegoitu kaupunginjohtajalle, päätös on tässä vaiheessa osa laajempaa periaatteellista tilaratkaisua ja tulisi siten saattaa kokonaisuudessaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Kaupunginhallitukselle ehdotetaan, että se kohdentaisi Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiön anomuksen mukaisesti 66.500 euroa Logomon taiteilijatilojen vuokralaishallinnan tukemiseen vuodelle 2013.

Lisäksi kaupunginhallituksen tulisi tehdä periaateratkaisu Logomon luovan talouden kulttuurikeskuksen ammattitaiteilijoiden työtilojen pysyttämiseksi siten, että kaupunginhallitus varautuu tukemaan taloussuunnitelmakaudella Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiötä indeksisidonnaisesti vuosittain noin 75.000 eurolla. Mikäli kaupunginhallitus ei näe perusteltuna ko. varautumista, sen tulisi ilmoittaa Logomo Oy:lle ennen rakennustöiden aloittamista, ettei kaupungilla ole tarvetta taiteilijatilojen toisen vaiheen investoinnin toteuttamiseen.

Oheismateriaali 1Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiön avustusanomus

Oheismateriaali 2Vuokrasopimus liitteineen (ei julkisuuteen)

EhdotusKaupunginhallitus päättää myöntää Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiölle anotun mukaisesti 66.500 euroa vuodelle 2013 Logomon luovan talouden kulttuurikeskuksen ammattitaiteilijoiden työtilojen kohtuuhintaisten vuokrien tukemiseksi. Vuokratuki maksetaan kustannuspaikalta 11606 tilastollinen tilaus 10009 Kulttuuri & Luova talous (taiteil)/Kj.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää periaateratkaisuna, että se varautuu taloussuunnitelmassaan taiteilijoiden työtilojen viimeisen vaiheen toteuttamiseen ja siten muodostuneen työtilakokonaisuuden pysyttämiseen Logomon luovan talouden kulttuurikeskuksessa.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

aoSuomen Taiteilijaseuran ateljeesäätiö
tpvKonsernihallinto, talous- ja strategiaryhmä
tiedSaaranen Helvi