Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Keskusvaalilautakunta12820.11.20233

2181-2023 (02 02 02)

Keskusvaalilautakunnan vuoden 2023 talousarviomuutos

Tiivistelmä: -

Kevaalk § 128

Kaupunginjuristi Noora Syysvirta ja juristi Katariina Jokinen 15.11.2023:

Keskusvaalilautakunta on vaalilakiin perustuva lakisääteinen toimielin, jonka keskeisin tehtävä on​ vaalien toimittaminen. Vaalilain 188 §:n mukaan kunta vastaa kunnan keskusvaalilautakunnan, vaalilautakuntien, vaalitoimikuntien, yleisten ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijoiden ja kotiäänestyksen vaalitoimitsijoiden toiminnasta aiheutuneista sekä muista kuin 1 momentissa tarkoitetuista vaalien toimittamisesta aiheutuneista kustannuksista.

Lisäksi keskusvaalilautakunnan tulee huomioida vaalien toimittamisessa erilaiset tavara- ja palveluhankinnat ja henkilöstön palkkaukseen liittyvät kustannukset. Keskusvaalilautakunta vuokraa vaalien toimittamista varten tiloja ja kuljetuksia varten ajoneuvoja, hankkii tarpeelliset tavara- ja palveluhankinnat, sekä huolehtii puhtaus- ja siivouspalveluista vuokraamissaan tiloissa.

Eduskuntavaaleissa, presidentinvaalissa ja europarlamenttivaaleissa oikeusministeriö suorittaa kunnalle kertakorvauksena ministeriön vahvistaman euromäärän jokaiselta vaaleissa äänioikeutetulta kunnan asukkaalta. Oikeusministeriö on lähettänyt 29.6.2023 kunnille päätöksen oikeusministeriön suorittamasta kertakorvauksesta eduskuntavaaleissa 2023 (VN/12272/2022-OM-10). Päätöksen mukaan oikeusministeriö on vahvistanut vaalilain 188 §:n 3 momentissa tarkoitetun kunnalle suoritettavan kertakorvauksen määräksi 2,4 euroa jokaiselta vuoden 2023 eduskuntavaalien lainvoimaiseen äänioikeusrekisteriin otetulta kunnan asukkaalta.

Vuoden 2023 talousarvio ja kolmas osavuosikatsaus

Keskusvaalilautakunta on laatinut vuoden 2023 talousarvion. Talousarvion mukaan keskusvaalilautakunnan vuoden 2023 tilikauden tulos on -191​ 399,00 euroa. Osavuosikatsaus sisältää ennusteen taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Vuoden 2023 talouden 3. osavuosikatsauksen mukaan koko vuoden 2023 keskusvaalilautakunnan ennuste on -223​ 215,00 euroa. Kolmannen osavuosikatsauksen ja vuoden 2023 talousarvion välinen erotus tuloksen osalta on -31.815,00 euroa.

Vuoden 2023 toisen ja kolmannen osavuosikatsauksen yhteydessä oikeusministeriön suorittama kertakorvaus on ennustettu 29.6.2023 saapuneen päätöksen mukaisesti siten, että äänioikeutettujen lukumäärä on tulospalvelun mukaan ollut eduskuntavaaleissa 166200 äänioikeutettua ja korvauksen määrä 2,4 euroa per äänioikeutettu. Keskusvaalilautakunnan kolmannen osavuosikatsauksen yhteydessä korvauksen määräksi on ennustettu 398​ 880,00 euroa.

Oikeusministeriö on suorittanut 17.10.2023 Turun kaupungille kertakorvauksena yhteensä 372​ 979,20 euroa. Ennustetun ja toteutuneen tulon erotus on -25​ 900,80 euroa. Ennusteen äänioikeutettujen 166200 lukumäärässä on ollut mukana myös ulkosuomalaiset äänioikeutetut. Oikeusministeriöstä saadun selvityksen mukaan kunnille maksetussa korvauksessa ei huomioida ulkosuomalaisia. Näin ollen äänioikeutettujen lukumäärä ilman ulkosuomalaisia on 155408 äänioikeutettua ja toteutunut maksettu kertakorvaus vuoden 2023 eduskuntavaaleista on 372​ 979, 20 euroa.

Kolmannen osavuosikatsauksen ennusteissa on huomioitu vuoden 2024 presidentinvaaliin ja sen mahdollisen toisen kierroksen vaalijärjestelyihin liittyvät henkilöstökulut, joita ei ole voitu arvioida täysimääräisesti vuoden 2023 talousarvion laadinnan yhteydessä. Ennusteen mukaan henkilöstökulut saattavat toteutua arvioitua suurempina vuoden 2023 osalta. Edelleen keskusvaalilautakunnan tulee tehdä vuoden 2023 puolella tarpeelliset palvelu- ja tavarahankinnat muun muassa elintarvikkeiden, toimistotarvikkeiden ja siivous- ja puhtauspalveluiden osalta.

Eduskunnan oikeusasiamiehen 19.7.2023 saapuneen päätöksen (EOAK/2698/2023) mukaisesti keskusvaalilautakunta on kiinnittänyt huomiota äänestystapahtuman saavutettavuuteen ja esteettömyyteen muun muassa parantamalla äänestyskoppien valaistusta. Keskusvaalilautakunta on selvittänyt äänestyskoppien valaistuksen parantamisen mahdollisuuksia ja testauttanut äänestystapahtumaan soveltuvaa kopin reunaan kiinnitettävää lukulamppua. Lamppujen arvioitu tarve on yhteensä noin 80 kappaletta.

Vuoden 2023 talousarviomuutos

Vuoden 2023 kolmannen osavuosikatsauksen perusteella keskusvaalilautakunnan vuoden 2023 talousarvio ei toteutune laaditun arvion mukaisesti ja talousarviota tulee muuttaa edellä kerrotuilla perusteilla.

Edellä kerrotuilla perusteilla keskusvaalilautakunnan vuoden 2023 määrärahat tulevat ylittymään liitteen 1 ennusteen mukaisesti yhteensä 223.215,00 euroa.

Liite 1​Keskusvaalilautakunnan kolmas osavuosikatsaus

Kaupunginjuristi Noora Syysvirta:

Ehdotus​Keskusvaalilautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle liitteen 1 mukaisen muutoksen keskusvaalilautakunnan talousarvioon.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan kokouksessa.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

esiKaupunginhallitus
tiedAhola Kaija
tiedMikkola Valtteri
tpvVuorinen Merja


Liitteet:

Kevaalk § 128
Liite 1:Keskusvaalilautakunnan kolmas osavuosikatsaus