Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Keskusvaalilautakunta13020.11.20235

5726-2023 (00 00 00, 10 03 02, 00 00 01, 01 01 01)

Tiedottaminen vuoden 2024 presidentinvaalien vaalipäivästä ja äänestysalueiden äänestyspaikoista

Tiivistelmä: -

Kevaalk § 130

Kaupunginjuristi Noora Syysvirta ja juristi Katariina Jokinen 13.11.2023:

Vaalilain 67.1 §:n mukaisesti vaalipäivän äänestys toimitetaan yhtäaikaisesti jokaisessa kunnassa äänestysalueittain. Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestysalueessa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen. Vuoden presidentinvaalin vaalipäivä on 28.1.2024. Jos presidentinvaalissa toimitetaan toinen vaali (toinen kierros), sen vaalipäivä on 11.2.2024 Kaupunginhallitus on päättänyt (Kh 390 § 30.10.2023) vuoden 2024 presidentinvaalin varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikoista Turun kaupungissa. Vaalipäivän äänestyspaikat on merkitty oikeusministeriön vaalitietojärjestelmän pohjatietojärjestelmään 2.11.2023.

Vaalilain 67.3 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on saatettava vaalipäivä ja äänestysalueiden äänestyspaikat tiedoksi sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi. Kuntalain 108 §:n mukaisesti kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta muuta johdu. Muina tapoina voidaan pitää esimerkiksi ilmoitusten julkaisemista kunnan valitsemissa ilmoituslehdissä. Kaksikielisissä kunnissa tulee huomioida myös kielilain säännökset.

Ilmoitukset julkaistaan kaupungin kilpailutetuissa hankintapaikoissa, joista keskusvaalilautakunta käyttää tiedottamisessa kolmea hankintapaikkaa. Tiedottaminen tapahtuu suomenkielisessä sanomalehdessä Turun Sanomissa ja ruotsinkielisessä Åbo Underrättelser-sanomalehdessä, jotka ilmestyvät Turun talousalueella sekä Aamuset -ilmaisjakelusanomalehdessä, joka ilmestyy Turun talousalueella.

Liitteissä 1 ja 2 ovat suomen- ja ruotsinkieliset ehdotukset vaalipäivän kuulutuksiksi. Kuulutukset sisältävät Turun kaupunginhallituksen päättämät (Kh 390 § 30.10.2023) vaalipäivän äänestysalueiden äänestyspaikat Turun kaupungissa.

Liite 1​Äänestyspaikat Turun kaupungissa

Liite 2​Röstningsställena i Åbo stad

Kaupunginjuristi Noora Syysvirta ja juristi Katariina Jokinen:

Ehdotus​Keskusvaalilautakunta päättää, että vuoden 2024 presidentinvaalin vaalipäivän (ja mahdollisen toisen vaalipäivän) ja äänestysalueiden äänestyspaikoista ilmoitetaan liitteiden mukaisilla ilmoituksilla yleisessä tietoverkossa, Turun kaupungin ilmoitustaululla, sekä sanomalehdissä.

Lisäksi keskusvaalilautakunta päättää oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerit sopimaan sanomalehtiin liittyvistä järjestelyistä ja tilauksista, sekä tekemään liitteisiin vähäisiä tarvittavia teknisiä muutoksia ennen ilmoitusten julkaisemista yleisessä tietoverkossa, Turun kaupungin ilmoitustaululla ja sanomalehdissä.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

ilmKonsernihallinto, kirjaamo


Liitteet:

Kevaalk § 130
Liite 1:Äänestyspaikat Turun kaupungissa
Liite 2:Röstningsställena i Åbo stad