Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Keskusvaalilautakunta12920.11.20234

5726-2023 (00 00 00, 10 03 02, 00 00 01, 01 01 01)

Tiedottaminen vuoden 2024 presidentinvaalien ennakkoäänestyspaikoista ja äänestysajoista

Tiivistelmä: -

Kevaalk § 129

Kaupunginjuristi Noora Syysvirta ja juristi Katariina Jokinen 13.11.2023:

Vaalilain 46 §:n 1 momentin mukaisesti jokainen äänioikeutettu saa äänestää ennakolta kotimaan yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa.

Vuoden 2024 presidentinvaalin yleiset ennakkoäänestyspaikat ja niiden aukioloajat on vahvistettu kaupunginhallituksen päätöksellä (Kh 391 § 30.10.2023). Yleiset ennakkoäänestyspaikat ja niiden aukioloajat on 2.11.2023 merkitty ja vahvistettu oikeusministeriön vaalitietojärjestelmän pohjatietojärjestelmään. Tiedot on julkaistu oikeusministeriön ylläpitämässä vaalien tieto- ja tulospalvelussa.

Vaalilain 49 §:n 1 momentin mukaisesti kunnan keskusvaalilautakunnan on lisäksi tiedotettava kunnan alueella olevista kotimaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja äänestysajoista niissä sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi.

Vaalilain 49 §:n 2 momentin mukaan vaalitoimitsijoiden ja vaalitoimikunnan on huolehdittava siitä, että äänestysajoista ja ennakkoäänestyksen tarkemmasta järjestelystä tiedotetaan ennakkoäänestyspaikalla julkipantavin kuulutuksin ja tarvittaessa muullakin sopivalla tavalla.

Vaalilain 46 §:n 2 momentin mukaisesti äänioikeutettu, joka on hoidettavana sairaalassa, ympärivuorokautista hoitoa antavassa tai muussa kunnanhallituksen ennakkoäänestyspaikaksi määräämässä sosiaalihuollon toimintayksikössä taikka joka on otettu rangaistuslaitokseen, saa äänestää ennakolta kyseisessä laitoksessa. Kaupunginhallitus on päättänyt (Kh 392 § 30.10.2023) Turun kaupungin alueella olevista laitosäänestyspaikoista vuoden 2024 presidentinvaalissa.

Vaalilain 46 §:n 3 momentin mukaan äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa sen mukaisesti kuin 55 §:ssä säädetään, äänestää ennakolta kotonaan Suomessa siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Kuntalain 108 §:n mukaisesti kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta muuta johdu. Muina tapoina voidaan pitää esimerkiksi ilmoitusten julkaisemista kunnan valitsemissa sanomalehdissä. Kaksikielisissä kunnissa tulee huomioida myös kielilain säännökset.

Ilmoitukset julkaistaan kaupungin kilpailutetuissa hankintapaikoissa, joista keskusvaalilautakunta käyttää tiedottamisessa kolmea hankintapaikkaa. Ilmoituksista tiedotetaan suomenkielisessä sanomalehdessä Turun Sanomissa ja ruotsinkielisessä Åbo Underrättelser-sanomalehdessä, jotka ilmestyvät Turun talousalueella, sekä Aamuset ilmaisjakelusanomalehdessä, joka ilmestyy Turun talousalueella.

Liitteissä 1 ja 2 ovat suomen- ja ruotsinkieliset ehdotukset ennakkoäänestyspäivien kuulutuksiksi. Kuulutukset sisältävät Turun kaupunginhallituksen päättämät (Kh 391 § 30.10.2023) yleiset ennakkoäänestyspaikat Turun kaupungissa.

Liite 1​Ennakkoäänestys

Liite 2​Förhandsröstningen

Kaupunginjuristi Noora Syysvirta ja juristi Katariina Jokinen:

Ehdotus​Keskusvaalilautakunta päättää, että vuoden 2024 presidentinvaalin yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja niiden aukioloajoista ja muista kuulutuksessa ilmenevistä seikoista ilmoitetaan liitteiden mukaisilla ilmoituksilla yleisessä tietoverkossa, Turun kaupungin ilmoitustaululla, sekä sanomalehdissä.

Lisäksi keskusvaalilautakunta päättää oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerit sopimaan sanomalehtiin liittyvistä järjestelyistä ja tilauksista, sekä tekemään liitteisiin vähäisiä tarvittavia teknisiä muutoksia ennen ilmoitusten julkaisemista yleisessä tietoverkossa, Turun kaupungin ilmoitustaululla ja sanomalehdissä.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

ilmKonsernihallinto, kirjaamo


Liitteet:

Kevaalk § 129
Liite 1:Ennakkoäänestys
Liite 2:Förhandsröstningen