Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Keskusvaalilautakunta13320.11.20238

6521-2023 (02 08 00, 00 00 00)

Presidentinvaalin ja europarlamenttivaalien muuttokuljetuspalveluiden palveluntuottajan valinta

Tiivistelmä:

Keskusvaalilautakunnalle esitetään, että presidentinvaalin sekä europarlamenttivaalien muuttokuljetuspalvelujen palveluntuottajaksi valitaan Muuttohaukat Oy.

Kevaalk § 133

Lakipalvelut, kaupunginjuristi Noora Syysvirta, juristi Katariina Jokinen ja hankintapalveluiden osuus projektipäällikkö Jere Lumikko, 3.11.2023:

Hankinnan tausta

Turun kaupunki on liittynyt Hansel Oy:n muuttokuljetuspalvelujen dynaamisen hankintajärjestelmän (dnro 12052–2022).

Turun kaupungin hankintapalvelut on pyytänyt dynaamiseen hankintajärjestelmään perustuvalla sisäisellä kilpailutuksella tarjouksia vaalikalusteiden muuttokuljetusten hankinnasta keskusvaalilautakunnan käyttöön ajalle 15.1.2024 – 10.6.2024.

Tarjouspyyntö lähetettiin 16.10.2023 Cloudia-kilpailutusjärjestelmän kautta kaikille dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksytyille tarjoajille.

Tarjouspyynnössä kuvattiin hankinnan kohde ja hankinnalle asetetut ehdottomat vaatimukset sekä tarjoajalle ja tarjoukselle asetetut vähimmäisvaatimukset.

Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että hankinnasta tehdään kirjallinen sopimus yhden palveluntuottajan kanssa.

Tarjoukset saatiin määräaikaan 1.11.2023 klo 11.00 mennessä seuraavilta palveluntuottajilta: Muuttohaukat Oy ja Martela Oyj.

Tarjouspyynnön mukaisesti tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kahdessa vaiheessa: 1) tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen ja 2) tarjousten kokonaistaloudellisuuden vertailu ja valinta.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen

Arviointi- ja valintaprosessin ensimmäisessä vaiheessa arvioidaan läpäisseiden tarjoajien tarjoukset. Tarjoukset tarkistettiin suhteessa niihin vaatimuksiin, joita tarjouspyynnössä edellytettiin.

Hankintalain 74 §:n mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa palvelun olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta. Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että sisällöltään tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen sulkeminen pois tarjouskilpailusta ei ole ainoastaan hankintayksikön oikeus, vaan hankintayksikkö on tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi velvollinen sulkemaan tarjouspyynnön vastaisen tarjouksen pois tarjouskilpailusta.

Tarjouspyynnön liitteen Dynaamisen hankintajärjestelmän ehdot kohdan 10.2 mukaan sisäiseen kilpailutukseen tarjotut hinnat eivät saa ylittää enimmäishintoja. Kohdan 10.3 mukaan arkisin klo 7–18 ulkopuolella maksetaan kiinteät korotukset hintoihin enimmäishintaliitteen mukaisesti. Toimittaja on hyväksynyt enimmäishinnat liittyessään dynaamiseen hankintajärjestelmään.

Martela Oyj:n tarjouksessa annetut lisätyöhinnat ylittävät Hansel Oy:n Muuttokuljetuspalvelut 2021–2026 dynaamisen hankintajärjestelmän ehtojen mukaisen enimmäishinnan.

Martela Oyj:n tarjous ei täten ole tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen, minkä vuoksi se tulee hankintalain 74 §:n perusteella sulkea tarjouskilpailusta tarjouspyyntöä vastaamattomana, eikä sitä oteta mukaan tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuun ja valintaan.

Toisen tarjoajan tarjouksen todettiin täyttävän tarjouspyynnön vaatimukset.

Tarjousten kokonaistaloudellisuuden vertailu ja valinta

Tarjouspyynnössä valinnan perusteeksi ilmoitettiin, että halvimman hinnan antanut palveluntuottaja valitaan palveluntuottajaksi.

Koska tarjouspyynnön mukaisia tarjouksia saatiin vain yksi (1), vertailua ei voitu tehdä.

Lisätiedot: projektipäällikkö Jere Lumikko, 040​ 184 7328

Kaupunginjuristi Noora Syysvirta:

Ehdotus​Keskusvaalilautakunta päättää, että

1) Martela Oyj:n tarjous suljetaan tarjouskilpailun ulkopuolelle esittelytekstistä ilmenevin perustein, koska tarjous on tarjouspyynnön vastainen

2)​​ vaalikalusteiden muuttokuljetusten hankinnan palveluntuottajaksi ajalle 15.1.2024 – 10.6.2024 valitaan Muuttohaukat Oy tarjotuilla hinnoilla sekä muuten tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisin ehdoin.

Hankintayksikkö ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään tai -arvoon.

Hankintayksikköä sitova sopimus ei synny tämän hankintapäätöksen tiedoksiannolla, vaan vasta erikseen tehtävän kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Päätös pannaan täytäntöön mahdollisesta oikaisuvaatimuksesta huolimatta.

Keskusvaalilautakunta päättää oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerit Noora Syysvirran ja Katariina Jokisen kunkin yksinään allekirjoittamaan hankintasopimuksen keskusvaalilautakunnan puolesta.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

aoMartela Oyj
aoMuuttohaukat Oy
tpvLumikko Jere