Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Keskusvaalilautakunta12123.10.20237

5726-2023 (00 00 00, 10 03 02)

Laitosäänestyspaikat vuoden 2024 presidentinvaalissa

Tiivistelmä: -

Kevaalk § 121

Kaupunginlakimies Noora Syysvirta ja lakimies Henna Saanakorpi 16.10.2023:

Presidentinvaalin vaalipäivä on sunnuntaina 28.1.2024. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 17.–23.1.2024 (keskiviikosta tiistaihin) ja ulkomailla 17.–20.1.2024 (keskiviikosta lauantaihin). Mahdollisen toisen vaalikierroksen vaalipäivä on sunnuntaina 11.2.2024 ja ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 31.1.–6.2.2024 (keskiviikosta tiistaihin) ja ulkomailla 31.1.–3.2.2024 (keskiviikosta lauantaihin).

Vaalilain 9 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan ennakkoäänestyspaikkoja ovat sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut, kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt, sosiaalihuollon toimintayksiköt, rangaistuslaitokset sekä Puolustusvoimien varusmieskoulutusta antavien joukko-osastojen varuskunnat ja Rajavartiolaitoksen varusmieskoulutusta antavat yksiköt (laitos).

Vaalilain 46 §:n 2 momentin mukaan äänioikeutettu, joka on hoidettavana sairaalassa, ympärivuorokautista hoitoa antavassa tai muussa kunnanhallituksen ennakkoäänestyspaikaksi määräämässä sosiaalihuollon toimintayksikössä tai on otettu rangaistuslaitokseen taikka suorittaa varusmiespalvelusta tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta Puolustusvoimien varusmieskoulutusta antavan joukko-osaston varuskunnassa tai Rajavartiolaitoksen varusmieskoulutusta antavassa yksikössä, saa äänestää ennakolta kyseisessä laitoksessa. Suomalaisen laivan henkilökuntaan kuuluva äänioikeutettu saa äänestää ennakolta laivassa sen ollessa ulkomailla.​

Aihetta käsittelevän kirjallisuuden mukaan (Tarasti, Jääskeläinen - Vaali- ja puoluelainsäädäntö 7. painos 2022, s. 129) laitokset voivat olla yksityisiä, kunnallisia tai valtion ylläpitämiä. Sosiaalihuollon toimintayksikkö voidaan määritellä toiminnalliseksi kokonaisuudeksi, joka tuottaa sosiaalihuollon asiakkaille sosiaalihuoltolaissa tarkoitettuja palveluja. Ympärivuorokautista hoitoa antavien sosiaalihuollon toimintayksiköiden osalta ratkaisevaa on se, annetaanko yksikössä ympärivuorokautista hoitoa. Käytännössä tämä edellyttää laitoksessa ympärivuorokautista henkilökuntaa. Ympärivuorokautista hoitoa antavia sosiaalihuollon toimintayksiköitä ovat esim. vanhainkodit, vastaavat yksiköt, hoito-, hoiva, veljes-, sairauskodit, sosiaalihuoltolaissa, vammaispalvelulaissa, kehitysvammalaissa tarkoitetut palvelutalot, asuntolat, päihdehuoltolaitokset, kehitysvammaisten erityishuoltolaitokset jne.

Kunnanhallitukselle on annettu oikeus määrätä ennakkoäänestys myös muuhun sosiaalihuollon toimintayksikköön kuin ympärivuorokautista hoitoa antavaan huomioiden yhdenvertaiset perusteet ja vaalilain tarkoitukset.

Keskusvaalilautakunnan sihteerit ovat selvittäneet yhteistyössä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) kanssa laitosäänestyspaikkoja. Presidentinvaalin ja sen mahdollisen toisen kierroksen laitosäänestyspaikat on lueteltu liitteessä 1.

Liite 1Laitosäänestyspaikat presidentinvaalissa 2024

Kaupunginlakimies Noora Syysvirta:​

EhdotusKeskusvaalilautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle presidentinvaalin 2024 laitosäänestyspaikat liitteen 1 mukaisesti

Lisäksi keskusvaalilautakunta päättää, että keskusvaalilautakunnan sihteerit oikeutetaan tekemään liitteeseen mahdollisesti tarvittavat tekniset muutokset ja lisäykset ennen kaupunginhallitukselle tehtävää esitystä.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan kokouksessa.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

esiKaupunginhallitus
tiedJokela Merja
tpvKorhonen Ari-Pekka
tiedVuori Anne


Liitteet:

Kevaalk § 121
Liite 1:Laitosäänestyspaikat presidentinvaalissa 2024