Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Keskusvaalilautakunta10825.09.20236

5726-2023 (00 00 00)

Vaalipäivän äänestyspaikat presidentinvaalissa 2024

Tiivistelmä: -

Kevaalk § 108

Lakimies Henna Saanakorpi 20.9.2023:

Taustaa

Presidentinvaalin vaalipäivä on sunnuntaina 28.1.2024 ja ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 17.-23.1.2024 (keskiviikosta tiistaihin) ja ulkomailla 17.-20.1.2024 (keskiviikosta lauantaihin). Mahdollisen toisen vaalikierroksen vaalipäivä on sunnuntaina 11.2.2024 ja ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 31.1.-6.2.2024 (keskiviikosta tiistaihin) ja ulkomailla 31.1.-3.2.2024 (keskiviikosta lauantaihin).

Kunnanhallituksen tulee tehdä päätökset yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja vaalipäivän äänestyspaikoista hyvissä ajoin siten, että paikat voidaan merkitä oikeusministeriön vaalitietojärjestelmään (VAT) perjantaihin 3.11.2024 klo 12 mennessä.

Ennakkoäänestyksen ja vaalipäivän äänestyksen järjestämisestä kotimaassa vastaa kunta. Äänioikeutetut saavat valintansa mukaan äänestää ennakolta tai vaalipäivänä. Vaalipäivän äänestys toimitetaan yhtäaikaisesti jokaisessa kunnassa äänestysalueittain. Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin äänestäjän kohdalle ja äänioikeutetulle lähetettyyn ilmoituskorttiin.​

Vaalilain 8 §:n mukaan kunta muodostaa yhden äänestysalueen, jollei sitä ole tarpeen jakaa useampaan äänestysalueeseen. Vaalilaissa ei ole tarkempia määräyksiä äänestysalueiden koolle tai asukasmäärille. Äänestysalueista päättää valtuusto. Kaupunginvaltuusto hyväksyi (Kv 23.8.2021 § 205) Turun kaupungin äänestysalueiden numeroinnin ja nimeämisen siten, että muutokset tulivat voimaan vuoden 2022 aluevaaleihin. Turun kaupungissa on 46 äänestysaluetta.

Oikeusministeriö on 2.6.2023 päivätyssä kirjeessään (VN/17100/2023) antanut kunnille vaalipäivän äänestyspaikkojen määräämistä koskevia ohjeita. Pääsääntöisesti äänestyspaikka sijaitsee kyseisellä äänestysalueella. Kuitenkin erityisistä syistä äänestyspaikka voidaan sijoittaa äänestysalueen tai kunnankin ulkopuolelle, jollei siitä aiheudu kohtuutonta haittaa äänestäjälle. Lisäksi äänestyspaikkojen valinnassa tulee kiinnittää huomiota liikenneyhteyksiin, jotta äänioikeutettujen olisi mahdollisimman helppo päästä paikalle. Kansalaisen yhdenvertaisuuden ja julkisen vallan puolueettomuuden näkökulmasta pyrkimyksenä tulisi olla vaalihuoneiston mahdollisimman neutraali luonne aatteellisilta kytköksiltään ja käyttötarkoitukseltaan. Lisäksi vaalihuoneistoissa tulee olla odotustilaa tai erityinen paikka äänestyshuoneen vieressä sopivalla tavalla erotettava niin, että äänestäjät voivat siitä suoraan siirtyä äänestyshuoneeseen. Edelleen äänestyspaikan tulee olla esteetön, saavutettavissa ja asianmukaisesti järjestetty ja opastettu.

Vaalipäivän äänestyspaikat

Turun kaupungissa on edeltävissä vaaleissa vaalipäivän äänestyspaikat pysyneet varsin vakioina, eikä suurempia muutoksia ole paikkoihin viime vuosina tehty. Presidentinvaaliin 2024 vaalipäivän paikoiksi ehdotetaan liitteen 1 äänestyspaikkoja, joissa aiempiin vaaleihin nähden on paikkakohtaisia muutoksia.

Keskusvaalilautakunta on saanut kaupungin tilapalveluilta tiedon, että Turun konservatoria/Steiner-koulun tilat eivät ole aiempiin vaaleihin nähden käytössä. Turun konservatoriossa/Steiner-koulussa on toiminut kahden äänestysalueen (004 Martti ja 025 Korppolaismäki) äänestyspaikat. Tämän vuoksi keskusvaalilautakunta on kartoittanut korvaavia tiloja huomioiden äänestyspaikkaehdotusten olevan mahdollisimman lähellä kyseistä äänestysaluetta ja aiempia äänestyspaikkoja Turun konservatoriossa/Steiner-koulussa. Tilavaihtoehtoja on kartoitettu yhdessä kaupungin tilapalveluiden kanssa niiden tilojen osalta, jotka ovat kaupungin omistuksessa.

Äänestysalueen 004 uudeksi äänestyspaikaksi ehdotetaan Puropellon koulua (Sepänkatu 11), siten, että äänestysalueen 004 äänestyspaikka sijoittuisi Puropellon koulun toiseen päähään Kupittaankadun puolelle (Kupittaankatu 90). Puropellon koululla on jo ennestään äänestysalueen 017 Mäntymäen äänestyspaikka, mutta äänestysalueen äänestäjät kulkevat Sepänkadun puoleisesta portista ja käyttävät äänestystilana ruokalan puoleista koulun päätyä. Kupittaankadun puolen äänestäjät kulkisivat Kupittaankadun puoleisesta sisäänkäynnistä, jotta äänestyspaikka olisi äänestäjälle mahdollisimman selkeä.

Äänestysalueen 025 (Korppolaismäki) äänestyspaikan ehdotetaan siirtyväksi edellä kerrottujen syiden vuoksi Ammattiopisto Spesiaan (Vähäheikkiläntie 50). Keskusvaalilautakunta on kartoittanut Spesian tilat ja Spesia on osoittanut keskusvaalilautakunnan käyttöön sopivan tilan sisäänkäynnin jälkeen olevasta ruokalasta. Spesian tilat ovat äänestyspaikan tarpeille sopivat ja turvaavat esteettömyyden ja saavutettavuuden. Lisäksi äänestyspaikan edustalla on runsaasti parkkipaikkatilaa. Ammattiopisto Spesian mukaan ammattiopisto pyrkii toiminnallaan olemaan eduksi ja yhteistyötahona julkisille toimijoille. Ammattiopisto Spesia on suhtautunut yhteistyöhön myönteisesti.

Äänestysalueen 010 (Linnakaupunki-Ruissalo) äänestyspaikkana on toiminut aiemmissa vaaleissa Topeliuksen koulun tilaelementti Tallinmäen kentällä. Tilaelementti on kuitenkin osoittautunut haastavaksi äänestyspaikaksi äänestysalueen kasvavan äänestäjien lukumäärän vuoksi. Vaalipäivänä äänestäjien jonot ovat olleet pitkiä, eikä vaihtoehtoiset ratkaisut äänestyksen nopeuttamisesta ole toteutuneet tilan ahtauden vuoksi. Keskusvaalilautakunta ei kuitenkaan ehdi tekemään ehdotusta äänestysalueisiin kohdistuvista muutoksista vaalilain 8 §:n mukaisessa aikataulussa, jonka vuoksi keskusvaalilautakunta on kartoittanut korvaavaa äänestyspaikkaa, jossa äänestys voidaan toteuttaa jouhevammin ja äänestäjiä mahtuisi odotustilaan enemmän sisälle. Äänestysalueen 010 äänestyspaikaksi ehdotetaan vanhan Turku Energian tiloja (Linnankatu 65), joka palvelisi äänestyspaikan tarpeita ja vaatimuksia paremmin. Vanhan Turku Energian tilat on katselmoitu yhdessä kiinteistön kohdemanagerin kanssa.

Äänestysalueen 030 (Pahaniemi) aiemmissa vaaleissa äänestyspaikkana toimineen Aunelan kirjasto- ja nuorisotalon ehdotetaan siirtyvän saman osoitteen ja pihan vastapäiseen kiinteistöön Aunelan palloiluhalliin. Äänestyspaikan vaihtaminen palloiluhalliin selventäisi äänestyspaikan käytännön järjestelyitä.

Äänestysalueen 044 Jäkärlän koulun äänestyspaikka ehdotetaan siirtyvän saman osoitteen ja pihan vastapäiseen kiinteistöön Jäkärlän liikuntahalliin Jäkärlän koulun remontin vuoksi.

Turkuposti

Turkuposti-lehdessä käsitellään kaupungin ajankohtaisia asioita. Turun kaupungin viestinnän kanssa on sovittu, että keskusvaalilautakunta voi osallistua Turkupostiin osana presidentinvaalin tiedottamista. Turkuposti-lehteen on tarkoitus saattaa tiivis yhteenveto presidentinvaalista ja kaupungin äänestyspaikoista. Presidentinvaalia koskeva aineisto tulee lähettää kaupungin viestinnälle 13.10.2023 mennessä. Turkuposti ilmestyy 22.11.2023.

Liite 1Vaalipäivän äänestyspaikat presidentinvaalissa 2024

EhdotusKeskusvaalilautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle presidentinvaalin 2024 vaalipäivän äänestyspaikat liitteen 1 mukaisesti.

Lisäksi keskusvaalilautakunta päättää, että keskusvaalilautakunnan sihteerit oikeutetaan tekemään liitteeseen mahdollisesti tarvittavat vähäiset tekniset muutokset ja lisäykset ennen kaupunginhallitukselle tehtävää esitystä.

Lisäksi keskusvaalilautakunta oikeuttaa sihteerit laatimaan äänestyspaikkoja ja niiden aukioloaikoja koskevan tiedotteen 22.11.2023 ilmestyvään Turkupostiin.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli lakimies Henna Saanakorpi.

Jakelu

tiedJokela Merja
tpvKorhonen Ari-Pekka
tiedVuori Anne


Liitteet:

Kevaalk § 108
Liite 1:Vaalipäivän äänestyspaikat presidentinvaalissa 2024