Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Keskusvaalilautakunta10725.09.20235

5726-2023 (00 00 00)

Yleiset ennakkoäänestyspaikat ja niiden aukioloajat presidentinvaalissa 2024

Tiivistelmä: -

Kevaalk § 107

Lakimies Henna Saanakorpi 20.9.2023:

Taustaa

Presidentinvaalin vaalipäivä on sunnuntaina 28.1.2024 ja ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 17.-23.1.2024 (keskiviikosta tiistaihin) ja ulkomailla 17.-20.1.2024 (keskiviikosta lauantaihin). Mahdollisen toisen vaalikierroksen vaalipäivä on sunnuntaina 11.2.2024 ja ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 31.1.-6.2.2024 (keskiviikosta tiistaihin) ja ulkomailla 31.1.-3.2.2024 (keskiviikosta lauantaihin).

Äänioikeutettu voi äänestää valintansa mukaan joko ennakkoon tai vaalipäivänä. Äänioikeutettu voi äänestää ennakkoon missä tahansa vaalilaissa tarkoitetussa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla.

Vaalilain 9 §:n ja 48 §:n mukaan kunnanhallitus päättää yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa sekä määrää näiden aukioloajoista vaalilain mukaisesti. Oikeusministeriö on 2.6.2023 päivätyssä kirjeessään (VN/17100/2023) antanut kunnille yleisten ennakkoäänestyspaikkojen määräämistä koskevia ohjeita. Kunnanhallituksen tulee tehdä päätökset yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja vaalipäivän äänestyspaikoista hyvissä ajoin siten, että paikat voidaan merkitä oikeusministeriön vaalitietojärjestelmään (VAT) perjantaihin 3.11.2024 klo 12 mennessä.

Perustuslain 14 §:n 3 momentin mukaan julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon. Kunnan on tämän nojalla huolehdittava siitä, että äänioikeutettujen äänestysmahdollisuudet vaaleissa ovat riittävät sekä ennakkoäänestyksessä että vaalipäivänä.

Oikeusministeriö on tuonut ohjeistuksessaan esille, että ennakkoäänestyspaikkojen ja vaalipäivän äänestyspaikkojen riittävä lukumäärä on keskeinen tekijä hyvän äänestysaktiivisuuden saavuttamiseksi. Kunnan on huolehdittava siitä, että äänestyspaikat ovat saavutettavia ja esteettömiä. Ennakkoäänestyspaikkoja tulee olla kunnassa riittävästi suhteutettuna äänioikeutettujen määrään, jotta ennakkoon äänestäminen olisi äänestäjille mahdollisimman vaivatonta. Riittävä määrä edesauttanee myös sitä, että äänestäjät hajaantuvat tasaisemmin eri paikkoihin, eikä suuria ruuhkia pääse syntymään.

Oikeusministeriön ohjeistuksen mukaan ennakkoäänestyspaikkojen olisi hyvä pysyä samoina vaaleista toiseen. Lisäksi ennakkoäänestyspaikat on syytä sijoittaa sellaisiin paikkoihin, joihin äänestäjien on helppo tulla ja joihin he vaivattomasti osaavat. Suositeltavaa on sijoittaa ennakkoäänestyspaikkoja sinne, missä äänestäjien tiedetään muutoinkin liikkuvan. Kuitenkin taajamien ulkopuolella asuville on järjestettävä asianmukaiset ennakkoäänestysmahdollisuudet. Ennakkoäänestyspaikan on oltava aatteellisilta ja taloudellista kytköksiltään mahdollisimman puolueeton.

Ennakkoäänestyspaikat

Yleisten ennakkoäänestyspaikkojen ehdotetaan pysyvän presidentinvaalissa 2024 pääosin samoina kuin aiemmissa vaaleissa. Aiemmista vaaleista poiketen ennakkoäänestyspaikkana toiminut Varissuon kirjasto ehdotetaan muutettavaksi viereiseen Varissuon liikekeskukseen. Varissuon liikekeskus on aiemmin ennakkoäänestyspaikkana toimineen kirjaston vieressä, se palvelee paremmin esteettömyyttä, parkkipaikkamahdollisuuksia ja saavutettavuutta. Lisäksi äänioikeutetuille saataisiin äänestysmahdollisuus sinne, missä ihmisiä tiedetään paljon liikkuvan.

Aluevaaleissa 2022 Turun ydinkeskustaan lisättiin aiemmista vaaleista poiketen uusi ennakkoäänestyspaikka kauppakeskus Hansakorttelin aulaan. Hansakortteli osoittautui yhdeksi vilkkaimmista ennakkoäänestyspaikoista niin aluevaaleissa 2022 kuin eduskuntavaaleissakin 2023. Turun ydinkeskustassa on kysyntää useammille ennakkoäänestyspaikoille, sillä keskustassa liikkuu paljon äänestäjiä.

Liitteen 1 ennakkoäänestyspaikoiksi ehdotetaan kirjastoja, kauppoja, kauppa- tai liikekeskuksia, yliopiston tilaa, sekä kauppakeskuksessa sijaitsevaa yhteispalvelupistettä sekä biokeskusta (BioCity). Liitteessä 1 on lueteltu 16 ennakkoäänestyspaikkaa, joita ehdotetaan yleisiksi ennakkoäänestyspaikoiksi presidentinvaalissa 2024

Aukioloajat

Vaalilain 47 §:n mukaan kotimaan yleinen ennakkoäänestyspaikka on ennakkoäänestystä varten avoinna kaikkina ennakkoäänestyksen ajanjakson päivinä, jollei kunnanhallituksen päätöksellä erityisistä syistä toisin määrätä. Erityisenä syynä voidaan pitää lähinnä vähäiseksi arvioitua äänestäjämäärää.

Vaalilain 48 §:n mukaan kunnanhallitus päättää ennakkoäänestyspaikan päivittäiset aukioloajat huomioiden, ettei ennakkoäänestyspaikka saa olla auki arkipäivisin ennen klo 8 eikä klo 20 jälkeen, eikä viikonloppuisin ennen klo 9 eikä klo 18 jälkeen. Oikeusministeriön mukaan hyväksi havaittu käytäntö on ollut, että kahtena viimeisenä äänestyspäivänä yleinen ennakkoäänestyspaikka pidetään avoinna klo 20 saakka.

Yleisten ennakkoäänestyspaikkojen osalta ehdotetaan, että 14 ennakkoäänestyspaikkaa ovat auki jokaisena äänestyspäivänä liitteessä 1 lueteltujen aukioloaikojen mukaisesti. Pansion Hövelin ehdotetaan olevan auki arkipäivien lisäksi lauantaina, mutta suljettuna sunnuntaina. BioCityn ehdotetaan olevan auki ennakkoäänestysaikana vain arkipäivisin, eikä lainkaan viikonloppuna.

Kupittaalla sijaitsevan BioCityn sijainti on saavuttanut arkisin työssäkäyviä ihmisiä, jotka ovat BioCityn lähistön kiinteistöissä töissä. Ennen eduskuntavaaleja 2023 BioCityn viereinen kiinteistö Vierailu- ja innovaatiokeskus Joki toimi ennakkoäänestyspaikkana kuntavaaleissa 2021 ja aluevaaleissa 2022. Vierailu- ja innovaatiokeskus Joki ei ollut muihin Turun kaupungin ennakkoäänestyspaikkoihin nähden äänestäjämäärältään vilkas paikka, eikä eduskuntavaaleissa 2023 toiminut BioCity. Ennakkoäänestyspaikan sijoittaminen Kupittaan vilkkaaseen toimistorakennuskeskittymään on kuitenkin toivottavaa ja perusteltua, eikä viikonlopun aukiololle nähdä pakollista tarvetta verrattuna muihin kaupungin ennakkoäänestyspaikkoihin, sillä äänestäjämäärän arvioidaan jäävän aiempien vaalien tapaan vähäiseksi.

Turkuposti

Turkuposti-lehdessä käsitellään kaupungin ajankohtaisia asioita. Turun kaupungin viestinnän kanssa on sovittu, että keskusvaalilautakunta voi osallistua Turkupostiin osana presidentinvaalin tiedottamista. Turkuposti-lehteen on tarkoitus saattaa tiivis yhteenveto presidentinvaalista ja kaupungin äänestyspaikoista. Presidentinvaalia koskeva aineisto tulee lähettää kaupungin viestinnälle 13.10.2023 mennessä. Turkuposti ilmestyy 22.11.2023.

Liite 1Yleiset ennakkoäänestyspaikat ja niiden aukioloajat presidentinvaalissa 2024

EhdotusKeskusvaalilautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle presidentinvaalin 2024 yleiset ennakkoäänestyspaikat ja niiden aukioloajat liitteen 1 mukaisesti.

Lisäksi keskusvaalilautakunta päättää, että keskusvaalilautakunnan sihteerit oikeutetaan tekemään liitteeseen mahdollisesti tarvittavat vähäiset tekniset muutokset ja lisäykset ennen kaupunginhallitukselle tehtävää esitystä.

Lisäksi keskusvaalilautakunta oikeuttaa sihteerit laatimaan äänestyspaikkoja ja niiden aukioloaikoja koskevan tiedotteen 22.11.2023 ilmestyvään Turkupostiin.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli lakimies Henna Saanakorpi.

Jakelu

tiedJokela Merja
tiedKorhonen Ari-Pekka
tiedVuori Anne


Liitteet:

Kevaalk § 107
Liite 1:Yleiset ennakkoäänestyspaikat ja niiden aukioloajat presidentinvaalissa 2024