Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus22105.06.202311
Kaupunginvaltuusto14519.06.202339
Keskusvaalilautakunta9804.09.202318

3656-2021 (00 01 05, 11 03 05, 11.00)

Turun kaupungin luonnon monimuotoisuusohjelma 2023-2029

Tiivistelmä: -

Kh § 221

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus, ympäristönsuojelusuunnittelija Antti Mäkelä ja ympäristönsuojelupäällikkö Olli-Pekka Mäki 29.5.2023:

Taustaa

Turun kaupunki on koostanut ensimmäisen Turun kaupungin luonnon monimuotoisuusohjelman eli LUMO-ohjelman.​ ​LUMO-ohjelma toteuttaa Turun pormestariohjelman tavoitetta luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi sekä kaupunkistrategian Luontokaupunki Turku -tavoitetta, jonka mukaan Turku on vuonna 2030 yksi maailman johtavista luontokaupungeista.​ ​ ​

LUMO-ohjelman tavoitteet ja toimenpiteet

LUMO-ohjelman keskeisenä tavoitteena on luoda käytännön toimenpiteitä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja edistämiseksi Turussa. LUMO-ohjelmaan on kirjattu vain sellaisia toimenpiteitä, jotka ovat uusia tai vaativat muutoksia nykyisiin toimintatapoihin. Valituilla toimenpiteillä on pyritty konkreettisuuteen ja vaikuttavuuteen. Toimenpideohjelma ulottuu vuoteen 2029.​ LUMO-ohjelma on laadittu kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden virkatyönä.​

Turun kaupungin LUMO-ohjelman 21 toimenpidettä on jaettu toiminnallisuuden mukaan kuuden teeman alle. Teemat koskevat suojelualueiden lisäämistä, luonnonhoitoa ja ennallistamista, monimuotoisuuden aktiivista lisäämistä, Turun arvokkaan lajiston elinolosuhteiden parantamista, selvitysten tekemistä sekä kaupunkiorganisaation sisäisiä toimintamalleja ja organisoitumista.​

Ensimmäisen LUMO-ohjelman merkityksenä ja tavoitteena on käynnistää toimenpiteitä ja toimintatapoja kriittisillä ja Turulle ominaisilla lajeilla ja luontotyypeillä niin, että niiden säilyminen turvataan ja niiden monimuotoisuusarvo kasvaa merkittävästi. Ohjelman myötä Turun kaupungin tekemä luonnonhoitotyö kasvaa huomattavasti. Lisäksi ohjelman avulla pyritään olemaan kansallinen edelläkävijä uuselinympäristöjen luomisessa.​

Turun kaupunki omistaa tällä hetkellä 1383 hehtaaria luonnonsuojelualueita, kun mukaan luetaan sekä Natura-alueet että varsinaiset luonnonsuojelualueet. Tästä pinta-alasta 109 hehtaaria sijaitsee muiden kuntien alueilla. Ohjelman tavoitteena on lisätä Turun kaupungin omistamien suojelualueiden määrää 25 % vuoteen 2029 mennessä, mikä tarkoittaa 346 hehtaaria uusia suojelualueita. Tähän on katsottu päästävän rauhoittamalla suojelun arvoisia metsiä yleiskaavojen viheralueilta. Lisäksi tarkoituksena on rauhoittaa lintuluotoja sekä muita mereisiä alueita, jotka sijaitsevat suurelta osin muiden kuntien alueilla, mutta ovat Turun kaupungin omistuksessa. Rauhoitusmääräyksiä valmisteltaessa otetaan huomioon alueiden erityispiirteet sekä esimerkiksi virkistyskäyttö. Lintuluodoille esitetään todennäköisesti pesimäaikaista maihinnousukieltoa, mutta muuten liikkumista alueilla ei tulla rajoittamaan.

Ohjelman tavoitteena on niin ikään tunnistaa LUMO-ohjelmatyön ja sen mukanaan tuomien toimintojen elinkaaret. Lisäksi ensimmäisellä ohjelmakaudella tehdään sellaisia selvityksiä, joita tarvitaan tulevien ohjelmakausien toimenpiteiden suunnitteluun, priorisointiin sekä tehokkaaseen ja vaikuttavaan toteuttamiseen.

LUMO-ohjelman toimenpidekorteissa on esitetty kunkin toimenpiteen vastuutahot. Suurin osa ohjelman toimenpiteistä on ympäristönsuojelun ja kaupunkiympäristön kunnossapidon vastuulla. Useat toimenpiteet edellyttävät myös kaupunkiympäristön muiden vastuualueiden osallistumista lumotyöhön. ​ Toimenpidekorteissa on esitetty selkeät tavoitteet ja mittarit toimenpiteen toteutumisen seuraamiseksi.

Kaupunkiympäristön johtoryhmä vastaa lumotyön kokonaisuuden hallinnasta. Keskeisenä tehtävänä on seurata tavoitteiden toteutumista, huolehtia tarkoituksenmukaista rahoituksesta ja henkilöresurssien osoittamisesta eri kaupungin vastuualueille sekä tavoiteasetteluista.​​

Turun kaupungin luonnon monimuotoisuustyöhön käyttämät resurssit ovat olleet tähän asti riittämättömät. LUMO-ohjelman toimenpiteiden kustannusten on arvioitu olevan vähintään 500​ 000 euroa vuodessa ja koko ohjelmakauden aikana yhteensä noin 3 milj. euroa. Lisäksi lumotyötä on tarve vahvistaa henkilöresurssein. Merkittävimmät henkilöresurssitarpeet lumotavoitteiden suhteen on tunnistettu kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden kaavoituksen, toteutussuunnittelun, rakennuttamisen, ympäristönsuojelun, rakennusvalvonnan ja kunnossapidon vastuualueilla.​

Tänä vuonna on tarvetta 100.000 euron konsulttimäärärahalle, josta 50.000 euroa osoitetaan ketojen hoitoon ja 50.000 euroa juurilasisiipikohteiden hoitoon. Kaupunkiympäristö esittää, että em. LUMO-toimenpiteet voidaan käynnistää heti ja tähän tarvittavat määrärahat osoitetaan kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuteen vuoden 2023 toisen osavuosikatsauksen yhteydessä.

LUMO-ohjelman toteuttamisen kustannukset otetaan huomioon kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden talousarviovalmistelussa vuodelle 2024.

LUMO-ohjelmasta saadut kommentit sekä lausunnot ja niiden perusteella tehdyt muutokset

Lumo-ohjelman luonnos oli kommentoitavana Kerro kantasi-palvelussa 1.3.-29.3.2023. Kommentointiaikaa jatkettiin 12.4.2023 asti. LUMO-ohjelman luonnokseen annettiin 43 kommenttia Kerro kantasi-palvelussa. Lisäksi Suomen ympäristökeskus, Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri yhdessä Turun luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa sekä Varsinais-Suomen ELY-keskus antoivat lausuntonsa suoraan Turun kaupungin ympäristönsuojelulle. Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta antoi lausunnon.

Ohjelma sai kiitosta muun muassa kunnianhimoisuudesta, konkreettisuudesta ja edistyksellisyydestä. Suojelualueiden lisäämistavoitetta pidettiin useassa palautteessa liian pienenä. Myös viestinnän ja osallisuuden lisäämistä toivottiin.

Saadun palautteen perusteella ohjelman alkuosaan terävöitettiin luonnon monimuotoisuuden suojelun merkitystä myös muuna kuin itseisarvona, sillä luontokato uhkaa myös taloutta, ruoantuotantoa ja ihmisen terveyttä. Alkuosioon lisättiin myös laajemmin viestintäasiaa. Omaa toimenpidekorttia viestinnästä ei tehty, koska ajatuksena on, että viestintä on aktiivinen osa kaikkea LUMO-työtä. Varsinaisiksi toimenpidekorteiksi tehtiin vain konkreettista monimuotoisuuden edistämistä koskevia toimenpiteitä tai niihin tähtääviä selvityksiä. LUMO-ohjelmalle laaditaan myös internetsivut, jossa tiedotetaan ajankohtaisista monimuotoisuutta koskevista asioista ja seurataan ohjelman tavoitteiden saavuttamista.

Saadun palautteen perusteella tehtiin lisäksi uusi toimenpidekortti selvitysosioon. Sen mukaisena toimenpiteenä on laatia Halistenkosken kunnostussuunnitelma, jossa huomioidaan ekologiset, kalataloudelliset, maisemalliset ja virkistyskäyttöarvot.

Luonnon monimuotoisuuteen vaikuttavat asiat ovat seudullisia eikä niiden tulisi rajoittua alueen kuntarajoihin. Esimerkiksi viheryhteyksien tulisi jatkua kuntarajojen yli. Siksi olisi tärkeää, että myös muut seudun kunnat laatisivat kukin oman ohjelmansa luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja edistämiseksi.

Liite 1LUMO-ohjelma 2023–2029

Oheismateriaali 1Lausunnoista laadittu tiivistelmä

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

Lisäksi kaupunginvaltuusto esittää Kaarinan, Liedon, Naantalin ja Raision kaupungeille sekä Auran ja Ruskon kunnille, että ne laatisivat oman ohjelmansa luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja edistämiseksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 145

Liite 1LUMO-ohjelma 2023–2029

Oheismateriaali 1Lausunnoista laadittu tiivistelmä

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

Lisäksi kaupunginvaltuusto esittää Kaarinan, Liedon, Naantalin ja Raision kaupungeille sekä Auran ja Ruskon kunnille, että ne laatisivat oman ohjelmansa luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja edistämiseksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kevaalk § 98

Lakimies Henna Saanakorpi 30.8.2023:

Oheismateriaali 1Lausunnoista laadittu tiivistelmä

Oheismateriaali 2LUMO-ohjelma 2023-2029 / Programmet LUMO 2023-2029

Ehdotus​Keskusvaalilautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli lakimies Henna Saanakorpi.​


Liitteet:

Kh § 221
Liite 1:LUMO-ohjelma 2023-2029

Kv § 145
Liite 1:LUMO-ohjelma 2023-2029 / Programmet LUMO 2023-2029