Lähettäjä: noreply.vahva@gov.fi <noreply.vahva@gov.fi>

Lähetetty: torstai 29. kesäkuuta 2023 17.34

Vastaanottaja: Konsernihallinto <konsernihallinto@turku.fi>

Aihe: Viesti asianhallintajärjestelmästä - Från ärendebehandlingssystem – From case management system

Tämä viesti on lähetetty valtioneuvoston, tasavallan presidentin kanslian ja oikeuskanslerinviraston yhteisestä asianhallintajärjestelmästä.

Älä vastaa tähän viestiin.

Det här meddelandet har skickats från statsrådets, republikens presidents kanslis och justitiekanslersämbetets gemensamma ärendehanteringssystem.

Svara inte på meddelandet.

This message has been sent from the joint case management system of the Government, the Office of the President of the Republic and the Office of the Chancellor of Justice.

Please do not reply to this message.

Asianumero/Ärendenummer/Case number : VN/12272/2022

VN_12272_2022-OM-11Päätös kunnille suoritettavasta kertakorv