Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Keskusvaalilautakunta9004.09.202310

4891-2023 (02 02 00)

Ehdotus keskusvaalilautakunnan vuoden 2024 talousarvioksi, vuosien 2025-2027 taloussuunnitelmaksi ja suunnitteluluvun muuttamiseksi vuoden 2024 osalta

Tiivistelmä: -

Kevaalk § 90

Lakimies Henna Saanakorpi 30.8.2023:

Asian tausta

Kansliapäällikön 21.6.2023 § 207 tekemän päätöksen mukaan palvelukokonaisuudet valmistelevat toimintasuunnitelmat syksyn talousarviovalmistelussa siten, että toimielimet käsittelevät ne syyskuun loppuun mennessä. Taloudellisten tavoitteiden osalta toimintasuunnitelmien tulee vastata suunnittelulukuihin. Suunnitteluluvut antavat vuoden 2024 talousarviovalmistelulle tavoitetason, jota ei tule ylittää.

Mahdolliset suunnittelulukujen ylittävät tarpeet esitetään kansliapäällikölle ja ne käsitellään kansliapäällikön talousarvioluonnoksen valmistelun yhteydessä. Lokakuun alussa julkaistaan kansliapäällikön talousarvioluonnos, joka on ensimmäinen kaupunkitasoinen vuosien 2024–2027 toimintasuunnitelma. Talousarvioluonnos toimii pormestarin talousarviovalmistelun pohjana. Pormestarin talousarvioesitys annetaan loka-marraskuun taitteessa, jonka jälkeen käsittely siirtyy kaupunginhallitukselle 6.11.2023 ja kaupunginvaltuustolle 13.11.2023.

Toimielinten tulee käsitellä toimintasuunnitelmat ja esittää mahdolliset suunnittelulukujen ylittävät tarpeet kansliapäällikölle syyskuun loppuun mennessä. Päätöksen liitteenä on kuvattu vuoden 2024 käyttötalouden toimielinkohtaiset suunnitteluluvut. Keskusvaalilautakunnan osalta suunnitteluluku vuoden 2024 osalta on -160.

Liite 1Vuoden 2024 käyttötalouden toimielinkohtaiset suunnitteluluvut.

Vaalilain 188 §:n mukaan kunta vastaa kunnan keskusvaalilautakunnan, vaalilautakuntien, vaalitoimikuntien, yleisten ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijoiden ja kotiäänestyksen vaalitoimitsijoiden toiminnasta aiheutuneista sekä muista kuin 1 momentissa tarkoitetuista vaalien toimittamisesta aiheutuneista kustannuksista. Eduskuntavaaleissa, presidentinvaalissa ja europarlamenttivaaleissa oikeusministeriö suorittaa kunnalle kertakorvauksena ministeriön vahvistaman euromäärän jokaiselta vaaleissa äänioikeutetulta kunnan asukkaalta. Aluevaaleissa hyvinvointialue korvaa kunnalle ne kustannukset, jotka aiheutuvat pelkästään aluevaaleista.

Lisäksi keskusvaalilautakunnan tulee huomioida toiminnassaan erilaiset tavara- ja palveluhankinnat ja henkilöstön palkkaukseen liittyvät kustannukset.

Vuoden 2024 talousarvion suunnitteluluvun muutostarpeet

Vuonna 2024 toimitetaan presidentinvaali ja europarlamenttivaalit. Lisäksi presidentinvaalissa tulee varautua mahdolliseen toiseen vaalikierrokseen. Mikäli toinen vaalikierros toteutuu, vuonna 2024 toimitetaan kolmet vaalit. Lisäksi vuoden 2024 loppupuolella keskusvaalilautakunnan kansliassa aloitetaan vuoden 2025 alue- ja kuntavaalien vaalijärjestelyt. Viime vuoden taloussuunnittelussa ei ole huomioitu presidentinvaalin osalta mahdollista toista vaalikierrosta, jonka kustannukset ovat verrattain rinnastettavissa presidentinvaalin ensimmäisen vaalin kustannuksiin.

Henkilöstökulut, palvelu- ja tavarahankinnat, sekä osittain vuokrakulut esimerkiksi IT-laitteiston osalta on arvioitu talousarvioon kolminkertaisina. Lisäksi talousarviossa on huomioitu keskusvaalilautakunnan kanslian toiminta lähes koko vuodelle 2024.

Keskusvaalilautakunnan vuoden 2024 talousarvion mukaan ehdotetuksi käyttötalouden suunnitteluluvuksi muodostuu -540.

Liite 2Ehdotus keskusvaalilautakunnan vuoden 2024 talousarvioksi ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelmaksi

Vuosien 2025-2027 taloussuunnitelma

Vuonna 2025 toimitetaan alue- ja kuntavaalit, vuonna 2026 ei toimiteta säännönmukaisia vaaleja ja vuonna 2027 toimitetaan eduskuntavaalit. Keskusvaalilautakunnan esittämässä taloussuunnitelmassa on huomioitu alue- ja kuntavaalien samanaikaisuus. Vuonna 2022 toimitettiin historian ensimmäiset aluevaalit omana vaalinaan, mutta jatkossa aluevaalit toimitetaan aina kuntavaalien kanssa samanaikaisesti. Vuonna 2025 alue- ja kuntavaalit toimitetaan ensimmäistä kertaa samanaikaisesti.

Hallituksen esityksen (HE 241/2020 vp) mukaan kuntakorvausta ei ehdoteta suoritettavaksi säännönmukaisissa aluevaaleissa, koska ne toimitettaisiin aina kuntavaalien kanssa samanaikaisesti eikä aluevaalien toimittamisesta voitaisi silloin katsoa aiheutuvan kunnille merkittäviä lisäkustannuksia. Vaalilain 188 §:n mukaan aluevaaleissa hyvinvointialue korvaa kunnalle ne kustannukset, jotka aiheutuvat pelkästään aluevaaleista. Tällaisia kustannuksia voisivat olla lähinnä aluevaalien äänestyslippujen laskennasta aiheutuvat kustannukset. Hallituksen esityksen mukaan nämä kustannukset eivät kuitenkaan liene merkittäviä ja niiden syntyminen riippuisi osin siitä, miten kunta järjestäisi äänestyslippujen laskennan. Hyvinvointialue korvaisi mahdolliset kustannukset kunnan esittämän laskun mukaisesti. Taloussuunnitelmassa tällaisen laskun suuruus ja hyvinvointialueen korvauksen määrä tai sen syntyminen ei ole tiedossa. Laskentahenkilöstön palkkakustannuksiin tulee kuitenkin varautua aiempia vuoden kuntavaaleja 2021 suuremmalla resurssilla äänestyslippujen suuren määrän vuoksi.

Vuonna 2026 ei toimiteta säännönmukaisia vaaleja. Taloussuunnitelmassa tulee kuitenkin varautua keskusvaalilautakunnan kokouspalkkioihin ja henkilöstökustannuksiin vuoden 2027 eduskuntavaalien järjestelyjen osalta. Lisäksi keskusvaalilautakunnalle syntyy vuokrakuluja ja joiltain osin tavara- ja palveluhankinnoista aiheutuvia kustannuksia.

Vuoden 2027 eduskuntavaalien kustannuksista syntynyt suunnitteluluku vastaa lähes vuoden 2023 eduskuntavaalien talousarvion suunnittelulukua ja toteutuneita kustannuksia. Vuodet 2023 ja 2027 toimivat kustannusrakenteeltaan verrokkivuosina keskenään, koska vuonna 2023 on toimitettu yhdet vaalit ja vuonna 2027 toimitetaan myös yhdet vaalit molempien vaalivuosien ollessa eduskuntavaalit.

Johtopäätökset

Keskusvaalilautakunnan osalta vuoden 2024 käyttötalouden suunnitteluluku on kansliapäällikön päätöksen mukaan -160. Keskusvaalilautakunnan talousarvioehdotuksen mukaan käyttötalouden suunnitteluluvuksi muodostuu -540. Edellä kerrotuilla perusteilla keskusvaalilautakunta pitää vuoden 2024 talousarviosta muodostunutta suunnittelulukua (-540) realistisena talousarviona ja ehdottaa keskusvaalilautakunnan osalta käyttötalouden suunnitteluluvun muuttamista siten, että se vastaa keskusvaalilautakunnan vuoden 2024 talousarviosta muodostunutta suunnittelulukua.

Ehdotus​Keskusvaalilautakunta päättää esittää kansliapäällikön 21.6.2023 § 207 päätöksen mukaisesti kansliapäällikölle liitteen 2 mukaisen ehdotuksen keskusvaalilautakunnan vuoden 2024 talousarvioksi ja vuosien 2025–2027 talousarviosuunnitelmaksi.

Lisäksi keskusvaalilautakunta päättää esittää kansliapäällikön 21.6.2023 § 207 päätöksen mukaisesti kansliapäällikölle keskusvaalilautakunnan käyttötalouden suunnitteluluvun muuttamista vuoden 2024 osalta siten, että se vastaa keskusvaalilautakunnan vuoden 2024 talousarvion suunnittelulukua.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli lakimies Henna Saanakorpi.​

Jakelu

tiedAhola Kaija
tpvHeikkinen Tuomas
tiedMikkola Valtteri


Liitteet:

Kevaalk § 90
Liite 1:Vuoden 2024 käyttötalouden toimielinkohtaiset suunnitteluluvut
Liite 2:Ehdotus keskusvaalilautakunnan vuoden 2024 talousarvioksi ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelmaksi