Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Keskusvaalilautakunta5429.03.20234

5554-2022 (05.11, 00 01 05)

Lausunto Turun kaupungin kotouttamisohjelmasta vuosille 2022-2025

Tiivistelmä: -

Kevaalk § 54

Kaupunginlakimies Annika Nieminen ja lakimies Henna Saanakorpi 28.3.2023:

Turun kaupunginhallitus hyväksyi 12.12.2022 § 252 Turun kotouttamisohjelman 2022–2025. Samalla kaupunginhallitus päätti, että nyt hyväksyttävään ohjelmaan liittyen käynnistetään osallistava päivitystyö ja päivitetty kotouttamisohjelma tuodaan päätettäväksi kevätkauden 2023 aikana.

Turun kotouttamisohjelman päivittämiseksi konsernihallinnon integraatiotoiminto pyytää lautakunnilta ja kaupungin muilta toimielimiltä lausuntoa, joissa pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota sekä ohjelman nykytilan kuvaukseen että toimenpiteisiin. Toimenpiteiden osalta voidaan esittää uusiakin toimenpiteitä.

Keskusvaalilautakunta on käsitellyt 27.3.2023 § 49 pidetyssä kokouksessa lausuntopyyntöä ja päättänyt merkitä asian tiedoksi sekä käynyt ennakolta keskustelua lausunnon sisällöstä. Keskusvaalilautakunnan sihteerit ovat valmistelleet lausunnon keskusvaalilautakunnan kokouksen käsittelyn pohjalta.

Keskusvaalilautakunta keskittyy lausunnossaan kotouttamisohjelmaan keskusvaalilautakunnan tehtävien näkökulmasta. Keskusvaalilautakunta vastaa vaalien järjestämisestä kunnassa. Näin ollen keskusvaalilautakunta pitää tärkeänä osana maahanmuuttajien kotouttamista sellaiset toimenpiteet, jotka edistävät demokratian tuntemista sekä rakentavat maahanmuuttajien luottamusta suomalaiseen yhteiskuntaan.

Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelmassa 2022–2025 on todettu kohdassa 5.8 (s. 46), että Turun maahanmuuttajien hyvinvointikyselyyn vastanneista kolmannes oli äänestänyt edellisissä kunnallisvaaleissa ja kaksi kolmesta ei ollut äänestänyt. Kotouttamisohjelmassa ei kuitenkaan ole pureuduttu niihin toimenpiteisiin, joilla saattaa olla vaikutusta matalan äänestysaktiivisuuden nostattamiseen. Lisäksi huomioitavaa on se, että äänioikeus määräytyy eri vaaleissa eri tavalla, eikä kaikilla henkilöillä ole äänioikeutta lainkaan. Myös tietoisuutta tulisi lisätä siitä, miten henkilö voi asettua ehdolle eri vaaleissa.

Keskusvaalilautakunta on valmis edistämään tietoisuutta vaaleista sekä sitä, miten Suomessa äänestetään. Kotouttamisohjelmassa on tärkeää tuoda selvemmin esille se, miten yksilön ääni tulee kuuluviin. Säännönmukaisissa vaaleissa tämä edellyttää muun ohella äänioikeuden tuntemusta, vaalisalaisuuden merkitystä yksilön äänestystapahtumassa, sekä demokratian tuntemusta yhteiskunnassamme.

Keskusvaalilautakunta on pitänyt tärkeänä tukea kasvatuksessa, opetuksessa ja oppilaitoksissa järjestettäviä omia vaaleja. Myönteisenä kehitysaskeleena on, että varhaiskasvatuksessa on järjestetty lapsille suunnattuja ”vaaleja” leikkien avulla ja kouluissa järjestetty vaaleja esimerkiksi eri tehtäviä varten. Tämä on omiaan lisäämään lasten kiinnostusta ja tietoisuutta vaaleja kohtaan.

Keskusvaalilautakunta on suhtautunut toimintansa ohella myönteisesti ja kannustavasti esimerkiksi oppilaitoksista saapuneihin yhteydenottoihin. Keskusvaalilautakunta on avustanut oppilaitoksia esimerkiksi lainaamalla vaalikalusteita ja antamalla opastusta vaaleista. Kotouttamisohjelman toimenpiteiden kohteena ovat kuitenkin erityisesti sellaiset henkilöt, jotka eivät ole olleet lainkaan suomalaisen varhaiskasvatuksen tai koulutuksen piirissä.

Kotouttamisohjelmassa tulisi pureutua laajemmin niihin toimenpiteisiin, joilla saatetaan maahanmuuttajien tietoon demokratian toteutuminen yhteiskunnassa. Kotouttamisohjelmaan ehdotetaan konkreettisia toimenpiteitä tietoisuuden lisäämisestä Suomessa järjestettävistä säännönmukaisista vaaleista, demokratiasta ja päätöksenteosta. Keskusvaalilautakunta pitää tärkeänä myös kielitaidon, lukutaidon ja kirjoitustaidon kehittäviä toimenpiteitä, jotta äänioikeutettu henkilö voi käyttää täysimääräisesti hänelle kuuluvaa perusoikeuttaan, äänestysoikeutta.​

Liite 1Turun kaupungin kotouttamisohjelma vuosille 2022–2025

Ehdotus​Keskusvaalilautakunta päättää antaa edellä esitetyn lausunnon Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelmasta 2022–2025.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli lakimies Henna Saanakorpi.​

Jakelu

lausKonsernihallinto, integraatiotoiminto


Liitteet:

Kevaalk § 54
Liite 1:Turun kaupungin kotouttamisohjelma vuosille 2022-2025