Turun kaupunki

 

Muutoksenhaku

Liite

Keskusvaalilautakunta

 

6.3.2023 §:t 27-36

 

 

 

Muutoksen hakeminen päätökseen

 

Keskusvaalilautakunnan päätöksiin voi hakea muutosta pääsääntöisesti kahdella eri tavalla:

 

1.Vaalien tuloksen vahvistamiseen haetaan muutosta valittamalla, vaalilain 8 luku.

Valitusviranomainen on Turun hallinto-oikeus, europarlamenttivaaleissa kuitenkin Helsingin hallinto-oikeus

Valmistaviin toimenpiteisiin ei saa hakea erikseen muutosta.

2.Muissa kuin varsinaisissa vaaliasioissa on yleensä kysymys kuntalain soveltamisesta. Päätökset voivat koskea esim. talousasioita, henkilökunnan ottamista tms. Tällöin päätökseen tyytymätön voi tehdä keskusvaalilautakunnalle kuntalain 134 §:n mukaisen kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksin hallinto-oikeudelta.

 

Muutoksenhakukiellot

 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

 

Pykälät: 27-36

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Pykälät:

 

Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

 

Oikaisuvaatimusohjeet

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen sekä kunnan jäsen. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 

Pykälät:

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

Turun kaupungin keskusvaalilautakunta

 

Kirjaamon käyntiosoite: Turku-Piste, Puolalankatu 5, Turku

(avoinna ma-to klo 9:00-15:30, pe sekä arki- ja juhlapyhien aattona klo 9:00-15:00)

Postiosoite: PL 355, 20101 Turku

Sähköposti: turun.kaupunki@turku.fi

 

Aika

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava keskusvaalilautakunnalle, on ilmoitettava:

 

-päätös, johon haetaan muutosta

-miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

-perusteet, joilla muutosta vaaditaan

-muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

-postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

 

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava.

 

Valitusosoitus

 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen tai kunnan jäsen.

 

Valitusviranomainen

 

Turun hallinto-oikeus

Osoite: Sairashuoneenkatu 2-4

Postiosoite: PL 32, 20101 Turku

Sähköpostiosoite: turku.hao@oikeus.fi

Sähköinen asiointi: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Vaihde: 029 56 42400, kirjaamo: 029 56 42410, faksi: 029 56 42414

 

Kunnallisvalitus, pykälät:

 

Valitusaika 30 päivää

 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Valituskirjelmä

 

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:

 

-valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite

-päätös, johon haetaan muutosta

-miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

-muutosvaatimuksen perusteet

 

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

 

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

 

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen

 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Oikeudenkäyntimaksu

 

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi tai asia aineellisia kysymyksiä osaksikaan ratkaisematta palautetaan alemman viranomaisen käsiteltäväksi tai siirretään toimivaltaiselle viranomaiselle. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §:ssä mainituissa asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija. Maksu on valituskirjelmäkohtainen.

 

Lisätietoja

 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.