Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Keskusvaalilautakunta2213.02.20234

9666-2022 (00 00 00)

Pieni ele ry:n keräyksen toteuttaminen vaalien yhteydessä

Tiivistelmä: -

Kevaalk § 22

Kaupunginlakimies Annika Nieminen ja lakimies Henna Saanakorpi 9.2.2023:

Keskusvaalilautakunta on vastaanottanut 18.1.2023 päivätyn tiedotteen koskien vammais- ja kansanterveysjärjestöjen yhteistä pieni ele -vaalikeräystä, joka järjestetään perinteisesti eduskuntavaalien yhteydessä.

Poliisihallituksen myöntämä keräyslupa (RA/2020/814) on voimassa toistaiseksi. Lupa kattaa kaikki maamme kunnat Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Pieni ele ry esittää toiveina, että kerääjille järjestyisi keräyspiste ennakkoäänestyspaikoista sekä varsinaisista äänestyspaikoista. Lisäksi Pieni ele ry:n toiveena on mahdollisimman näkyvä ja lämmin paikka äänestäjien kulkureitin varrelta. Lisäksi jos tilat sallivat, toiveena on, että keräyslippaat voitaisiin säilyttää Pieni ele ry:n vastuulla yön yli ennakkoäänestyspaikoissa lukitussa tilassa.

Tiedotteen mukaan Pieni ele ry ohjeistaa kerääjiä suorittamaan keräyksen varsinaista vaalitoimitusta häiritsemättä ja käyttäytymään asiaankuuluvalla arvokkuudella. Vaalikeräysperinteet ovat vahvat, ja keräykseen tottuneet äänestäjät mieltävät keräyksen osaksi äänestystapahtumaa. Toisinaan äänestäjät ottavat yhteyttä keräystoimistoon, jos keräyslipas on puuttunut heidän äänestyspaikaltaan.

Tiedotteen mukaan Pieni ele ry pyrkii järjestämään keräyksen mahdollisimman monella äänestyspaikalla. Lisäksi tiedotteessa kerrotaan ajoittain lahjoittajien jättävän rahaa vaalivirkailijoille, jos äänestyspaikalla ei ole ollut lipasta. Tiedotteessa ohjeistetaan tällaisten tilanteiden varalta vaalivirkailijoiden olemaan Pieni ele ry:hyn yhteydessä, jonka jälkeen lahjoitukset noudetaan äänestyspaikasta.

Oikeusministeriön vaaliohjeiden mukaan keräystä toimittavalle lipasvartijalle ja lippaalle tulisi mahdollisuuksien mukaan järjestää ennakkoäänestyspaikassa tai vaalipäivän äänestyspaikassa sopiva tila. Tämän tilan tulee olla riittävän etäällä varsinaisesta äänestystilasta, esimerkiksi toisessa huoneessa, jotta keräys ei häiritse äänestystä eikä äänestäjiä. Mikäli äänestyspaikan olosuhteet ovat sellaiset, että keräystoimintaa ei voida järjestää lupaehtojen mukaisesti tai mikäli keräys ei suju sanottujen ehtojen mukaisesti, keräystä ei voida lainkaan toimittaa. Vaalitoimisijan tai vaalilautakunnan on kussakin yksittäistapauksessa ratkaistava asia.

Liite 1​Pieni ele ry, tiedote keskusvaalilautakunnille 18.1.2023

Ehdotus​Keskusvaalilautakunta toteaa, että keräykseen suhtaudutaan myönteisesti.

Lipasvartijoille pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan sopivat tilat, mutta keskusvaalilautakunta ei toimita äänestyspaikoille esimerkiksi ylimääräisiä pöytiä ja tuoleja lipaskerääjiä varten. Mikäli keräystä harjoittava taho haluaa varmistua siitä, että kussakin ennakkoäänestyspaikassa on keräykseen sopiva tila tai lukittava tila lippaan säilytykseen, tulisi keräystä harjoittavan tahon olla itse yhteydessä kyseiseen ennakkoäänestyspaikkaan tiedustellakseen sopivan tilan ja lippaan säilytyksen mahdollisuutta.

Mahdolliset vaalikeräykseen liittyvät järjestelyt on hoidettava siten, etteivät vaaliviranomaiset osallistu rahankeräykseen liittyviin tehtäviin millään tavalla, sekä siten, ettei keräystoiminta häiritse vaalitoimintaa. Edelleen keskusvaalilautakunta toteaa, että vaaliviranomaiset eivät ota vastaan rahaa lahjoittajilta siinäkään tapauksessa, että kyseisestä ennakkoäänestyspaikasta tai vaalipäivän äänestyspaikasta puuttuisi keräyslipas.

Keräystä harjoittavien tahojen on huolehdittava kerääjiensä terveysturvallisuudesta sekä noudatettava viranomaisten kulloisiakin ohjeita.

Keräysjärjestelyistä ei myöskään saa syntyä äänestäjille sellaista vaikutelmaa, että vaalikeräykseen osallistuminen olisi velvollisuus.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli lakimies Henna Saanakorpi.

Jakelu

aoPieni ele -keräystoimikunta


Liitteet:

Kevaalk § 22
Liite 1:Pieni ele ry, tiedote keskusvaalilautakunnille 18.1.2023