Talousjohtaja Valtteri Mikkola ja controller Timo Collanus 14.12.2022:

 

Kuntalain 115 §:n mukaan tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan talouteen ja kuntakonserniin liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa.

 

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2022 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt talousarvion sitovuudesta. Tilinpäätöksessä raportoidaan valtuuston sitoviksi asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä henkilöstötavoitteiden toteutuminen 1.1.–31.12.2022. Tilinpäätöksen raportointiin sisältyy kaupunginvaltuuston kullekin toimielimelle talousarvion yhteydessä päättämät päätöslauselmat/lausekkeet sekä sopeuttamisohjelman seuranta.

 

Tilinpäätöksessä raportoidaan myös konsernin strategisille yhteisöille asetettujen tavoitteiden toteutumistiedot. Strategisille yhteisöille omistajaohjaus antaa erilliset ohjeet ja seurantapohjat.

 

Toimintasuunnitelmien seurantalomakkeet

 

Kaupunginvaltuuston hyväksymien toimintasuunnitelmien seurantatietojen kokoamista varten on laadittu seurantapohjat, jotka löytyvät Teamsista:

 

1.Toimielinkohtaisiin seurantalomakkeisiin, (Word-tiedosto) täytetään taloudelliset tavoitteiden toteutumat sekä osa toiminnallisista tavoitteista: Teams/ Toimintasuunnitelmat /Toimintasuunnitelmien seuranta / Tilinpäätös TA 2022

 

2.Talousarviolausekkeiden ja sopeuttamisohjelman seurantatiedot täytetään toimielimien yhteiseen syöttöpohjaan (excel-tiedosto): Teams/Sopeuttamisohjelman ja TA-lausekkeiden seuranta/ Yleinen/ Vuoden 2022 talousarviolausekkeiden ja sopeuttamisohjelman seuranta

 

3.Pormestariohjelman toimenpiteiden seurantatiedot täytetään palvelukokonaisuuksien yhteiseen syöttöpohjaan (excel-tiedosto): Teams/ Toiminnan ja talouden vuosisuunnittelu/ Toimintasuunnitelma/ Pormestariohjelma/ Pormestariohjelman toimenpiteet TA 2022 seurantasarakkeilla

 

Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

 

Toimintaympäristön keskeiset muutostekijät täytetään Word-seurantalomakkeeseen:

 

-Selvitetään lyhyesti keskeiset toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset talousarvion laatimisen jälkeen.

-Erityisesti keskitytään muutoksiin, joilla on olennainen vaikutus tilikauden tavoitteiden toteutumiseen.

-Selvitetään myös koronan ja Ukrainan sodan vaikutukset muutoksiin.

 

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat täytetään Word-seurantalomakkeeseen:

 

-Annetaan selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä. Selvitys annetaan tulos-/palvelualuekohtaisesti.

-Selvitysten ja perusteluiden tulee olla sisällöltään sellaisia, että ne voidaan liittää tilinpäätökseen ja kaupunginhallituksen esittelytekstiin palvelukokonaisuuden johtajan nimissä.

-Selvitetään koronan ja Ukrainan sodan vaikutukset talousarviopoikkeamiin ja edellisen vuoden vertailukelpoiseen muutokseen.

 

Toiminnan tavoitteiden raportointi

 

Talousarviolausekkeet, sopeuttamisohjelma ja pormestariohjelma

 

Kaupungin tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä (Kh 22.3.22 § 129) päätettiin, että vuonna 2022 sopeuttamisohjelman seuranta yhdistetään talousarviolausekkeiden kanssa.

 

Annetaan lyhyt selvitys jokaisesta kaupunginvaltuuston toimielimelle talousarvion päättämisen yhteydessä hyväksymästä lausekkeesta sekä sopeuttamisohjelman toimenpiteistä, ja kirjataan tiedot seurantaexceliin Vuoden 2022 talousarviolausekkeiden ja sopeuttamisohjelman seuranta.

 

Pormestariohjelman tavoitteista johdettujen toimenpiteiden seurantatiedot kirjataan seurantaexceliin Pormestariohjelman toimenpiteet TA 2022 seurantasarakkeilla.

 

Talousarviolausekkeiden, sopeuttamisohjelman ja pormestariohjelman toimenpiteiden seurantatiedot täytetty Excel-seurantalomakkeisiin 13.2.2023 mennessä.

 

Talousarviolausekkeiden sekä sopeuttamisohjelman ja pormestariohjelman toimenpiteiden seurantatiedot siirretään excel-tiedostoista keskitetysti (talousohjauksen toimesta) palvelukokonaisuuksien Word-seurantalomakkeeseen. Palvelukokonaisuudet huolehtivat vain em. excel-tiedostojen täyttämisestä. Mikäli seurantatietoja tarvitaan lautakuntakäsittelyä varten ennen 20.2.2023, olkaa yhteydessä Heidi Pietikäiseen (heidi.pietikainen@turku.fi).

 

Muut toiminnan tavoitteet

 

Joillakin palvelukokonaisuuksilla/toimielimillä on myös muita toiminnan tavoitteita ja mittareita. Niiden raportointi tapahtuu palvelukokonaisuuden Word-seurantalomakkeessa olevaan taulukkoon seuraavasti:

 

Sarakkeet ”Tilinpäätös 2020” ja ”Tilinpäätös 2021”

 

-Palvelukokonaisuus/toimielin tarkistaa ja täydentää tavoitetaulukkoon vuosien 2020 ja 2021 toteutumatiedot.

 

Sarake ”Tavoite 2022 muutoksin

 

-Palvelukokonaisuus/toimielin tarkistaa, että mahdolliset kaupunginvaltuuston talousarviomuutokset on otettu huomioon.

 

Sarake ”Toteutunut 31.12.2022”

 

-Merkitään tavoitetaulukkoon toteutunut mittarin tai kriteerin arvo vuoden lopussa.

 

Sarake ”Liikennevalo” (taulukon viimeinen sarake oikeassa reunassa)

 

-Solun taustaväri (sävytys-toiminto) valitaan tavoitteen kriteerin tai mittarin toteutumisen statuksen mukaan seuraavasti:

 

  

Tavoite toteutui (värikoodi RGB PUN 0, VIHR 128, SIN 0)

 

Tavoite lähes saavutettiin (värikoodi RGB PUN 255, VIHR 255, SIN 0)

 

Tavoitetta ei saavutettu (värikoodi RGB PUN 255, VIHR 0, SIN 0)

 

-Punainen sekä keltainen väri vaatii aina tilivelvollisen viranhaltijan lyhyen selvityksen siitä, miksi tavoite ei toteutunut. Mikäli tavoitetta ei saavutettu (punainen väri) tai sen saavuttaminen jäi osittaiseksi (keltainen väri), lisätään alla olevaan laatikkoon selvitys poikkeaman syystä.

 

Muiden toiminnan tavoitteiden seurantatiedot tulee täyttää Word-seurantalomakkeisiin 20.2.2023 mennessä.

 

Taloudellisten tavoitteiden raportointi

 

Määrärahat ja investoinnit

 

Palvelukokonaisuus/toimielin täyttää toimielinkohtaisen talousarvion taloudellisten tavoitteiden toteutumistiedot euroina (€) Word-seurantalomakkeen kohtaan ”Käyttötalouden ja investointien määrärahat ja tuloarviot” sen jälkeen, kun tilinpäätösluvut ovat varmistuneet.

 

Talousarvion toteutumisen raportointiin tarvittavat luvut saadaan SAP:n tietovarastosta (käyttöliittymä AFO) kansiosta Budjettiseurantaraportit TP, OVK ja TA Tallennetut raportit Käyttötalousosa TILINPÄÄTÖS ja Investointiosa TILINPÄÄTÖS

 

 

Käyttötalouden ja investointien AFO-raportteihin on lisätty ”julkaisukelpoiset” osuudet (ks. kuvat alla), jotka kopioidaan Word-seurantapohjaan kohtaan ”Käyttötalouden ja investointien määrärahat ja tuloarviot”. Raportit kannattaa ottaa aina lautakuntatasolla, jolloin saa sen tason luvut kopioitavaan osuuteen. Lisätietoja saa tarvittaessa Kaisa Klingstedtilta (kaisa.klingstedt@turku.fi).

 

 

 

Erillistilinpäätösten valmistumispäivä on keskiviikko 8.2.2023, jonka jälkeen toteutumisraportit voidaan tallentaa.

 

Toimielinten talousarvion toteutumistiedot tallennetaan Dotkuun Word-seurantalomakkeeseen maanantaihin 20.2.2023 mennessä.

 

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden palvelutilaukset:

 

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden kaupunginhallituksen palvelutilausten seurantatiedot täytetään Word-seurantalomakkeen taulukoihin euroina (€).

 

Maaomaisuus (Kh/Maaomaisuus)

Infrainvestoinnit (Palvelutilaus Kh/ Infraomaisuus)

Tilainvestoinnit (Palvelutilaus Kh/ Tilaomaisuus)

Kiinteän omaisuuden hankinnat (Palvelutilaus Kh/ Maaomaisuus)

Pysyvien vastaavien luovutustulot (Palvelutilaus Kh/ Maaomaisuus).

 

Palvelusuunnitelmat

 

Palvelukokonaisuus/toimielin raportoi vuoden 2022 palvelusuunnitelmista lautakunnalle toiminnan ja talouden vuosiraportin 2022 yhteydessä tarkoituksenmukaisella tavalla. Palvelukokonaisuus vastaa itse tietojen keräämisen ja raportoinnin toteuttamisesta.

 

Dia -esitykset

 

Palvelukokonaisuuksien esitysdioista on käytössä yksi yhteinen diapohja Dotkun kansiossa Palvelukokonaisuus:Yhteinen osoitteessa

 

https://dotku.turku.fi/vuosijohtaminen/seuranta/tilinpaatos/Palvelukok/Forms/AllItems.aspx

 

Palvelukokonaisuus/toimielin tallentaa omat diansa ko. esitykseen uutena versiona.

 

Dioissa esitetään

-kuvaus keskeisistä tapahtumista ja onnistumisista sekä toimintaympäristössä tapahtuneista muutoksista sekä arvio niiden euromääräisistä vaikutuksista toimintakatteeseen verrattuna edellisen vuoden tilinpäätökseen. Mikäli tilikaudet eivät ole toisiinsa nähden vertailukelpoisia, tulee vertailukelvottomuuteen antaa riittävä selitys tai vertailukelpoinen muutos edelliseen vuoteen tulee esittää diassa selityksineen, esim. * -merkittynä,

-selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä,

-toimintakate (ennuste, netto ja ta-poikkeama sekä muutos ed. vuoteen),

-koronapandemian sekä Ukrainan sodan vaikutukset tuotto- ja kulueriin sekä suoraan toimialojen tileille kirjattavat valtionavustukset,

-työvoiman käytön toteutuma 31.12.

 

Diat on tallennettava Dotkuun 8.2.2023 mennessä tilinpäätöksen ennakkotietoa varten (Kh 13.2.2023).

 

Lopulliset/tarkistetut diat pitää olla tallennettuna Dotkuun 20.2.2023 mennessä.

 

Aikataulu tiivistettynä

 

Ke 8.2.2023 Toimielinkohtaiset diaesitykset (ennakkotieto) tallennettu Dotkuun (Palvelukokonaisuudet: !Yhteinen).

 

Ma 6.2.2023 Toimielinkohtaiset tiedot henkilötyövuosien toteutumisesta / työvoiman käytön tunnusluvuista saatavilla raportointiportaalista (DW henkilöstöraportointi).

 

Ma 13.2.2023 Talousarviolausekkeiden, sopeuttamisohjelman ja pormestariohjelman toimenpiteiden seurantatiedot täytetty Excel-seurantalomakkeisiin Teamsissa.

 

Ma 20.2.2023 Toimielinkohtaiset toiminnan ja talouden seurantatiedot täytetty Word-seurantalomakkeisiin ja tallennettu Teamsiin (lopulliset).

 

Ma 20.2.2023 Lopulliset diaesitykset tarkistettuna Dotkussa.

 

Tämä ohje on tallennettu osoitteeseen Dotku/Vuosijohtaminen/Ohjeet/­Prosessikohtaiset ohjeet­/Toiminnan seuranta/Tilinpäätös.

 

Lisätietoja:

 

Collanus Timo ja Heini Parkkunen

Toimintasuunnitelmien seuranta ja ohjeistus (seurannan tuki, ohjaus, koordinointi ja analysointi)

puh. 050 559 0193
puh.
050 559 0249

Faler Ismo

SAP, pääkäyttäjä (BPC)

puh. 040 350 6496

Hannila Sari

Kehittämispäällikkö, kehittämishankkeet

puh. 050 559 0287

Klingstedt Kaisa

SAP, pääkäyttäjä (Tietovarasto), raportointi, AFO

puh. 040 843 9554

Korpikoski Johanna

Investointiprosessi ja käyttöomaisuus (seurannan tuki, ohjaus, koordinointi ja analysointi)

puh. 040 588 6010

Lounaja Sanna

Strategisten yhteisöjen sopimusten seuranta,
konsernirakennemuutokset ja omistajaohjaus

puh. 044 907 5727

Luukkaa Maarit

Kehittämispäällikkö, kaupungin yhteisten
hyvinvointitavoitteiden seuranta

puh. 050 082 5532

Nuotio Minna

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot, kirjanpidon
erityiskysymykset (ohjaus ja neuvonta)

puh. 040 652 7374

Nummiora Kaisa

Työvoimatavoitteet sekä henkilöstön työhyvinvointi

puh. 040 7368 719

Rantalaiho Saara

Toimitilatavoitteet

puh. 040 5466 069

Vuorinen Merja

Toiminnan ja talouden seuranta (ohjaus ja neuvonta)

puh. 044 9072 450