Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta, suomenkielinen varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto3318.05.20215

6003-2021 (05 10 00, 12 01 00, 12 01 02)

Esiopetukseen esioppilaaksi ottamisen perusteet lukuvuonna 2022 - 2023

Tiivistelmä: -

Kasosvpj § 33

Palvelualuejohtaja Vesa Kulmala 3.5.2021:

Taustaa ja lainsäädäntö

Perusopetuslain 4 § mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta. Kunta voi hankkia esiopetuspalvelut myös muulta julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta.

Perusopetuslain 6 §:n 1 momentin mukaan opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Esiopetusta järjestettäessä tulee lisäksi ottaa huomioon, että opetukseen osallistuvilla lapsilla on mahdollisuus käyttää varhaiskasvatuspalveluita.

Perusopetuslain 6 §:n 2 momentin mukaan kunta osoittaa oppivelvolliselle ja muulle tässä laissa tarkoitettua opetusta saavalle 1 momentin mukaisen lähikoulun tai muun soveltuvan paikan. Esiopetusta saavalle oppilaalle voidaan opetuksen järjestämispaikaksi osoittaa myös vastaavat edellytykset täyttävä 4 §:n 1 momentissa tarkoitettu varhaiskasvatuspaikka tai muu soveltuva esiopetuksen järjestämispaikka. Turun kaupungin suomenkielisessä esiopetuksessa aloittavan lapsen esiopetuspaikka osoitetaan oppilasaluejaolla.

Oppilasalueiden rajat ilmenevät www.turku.fi – sivuilla olevasta kartasta.

http://opaskartta.turku.fi/IMS/?layers=Opaskartta&lon=Oppilasalueet&cp=6713280,23467104&z=64

Turun kaupunki ilmoittaa vuosittain esiopetuksen aloittavalle lapselle ja hänen huoltajilleen tämän oman oppilasalueen mukaisen esiopetuspaikan. Perusopetuslain 26 a § 4 momentin mukaan lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Esiopetuspaikka osoitetaan ensisijaisesti lapsen kotiosoitteen mukaisen oppilasalueen kunnallisesta esiopetusyksiköstä, joka sijaitsee Turun kaupungin ylläpitämän peruskoulun yhteydessä. Mikäli ensisijainen esiopetuspaikka ei opetuksen järjestämiseen liittyvistä syistä ole mahdollinen, seuraavaksi esiopetuspaikka osoitetaan kunnallisesta päiväkodista tai ilmoittautumismenettelyssä hyväksytystä yksityisestä esiopetusyksiköstä.

Mikäli huoltaja hyväksyy Turun kaupungin osoittaman esiopetuspaikan, hänen ei tarvitse erikseen vielä ilmoittaa lastaan esiopetukseen. Turun kaupunki tekee tällöin päätöksen lapsen esiopetuspaikasta ilmoituksen mukaisesti.

Mikäli huoltaja ei hyväksy Turun kaupungin osoittamaa esiopetuspaikkaa, vaan haluaa ilmoittaa lapsensa muuhun esiopetuspaikkaan, tulee huoltajan tehdä ilmoitus muusta esiopetuspaikasta Turun kaupungin varhaiskasvatuksen sähköisen asioinnin kautta. Huoltajan tulee ilmoittaa lapsensa esiopetukseen myös niissä tilanteissa, että lapsi olisi muuttanut lähiaikoina Turkuun tai muusta syystä ei perhe olisi saanut ilmoitusta Turun kaupungilta.

Oman oppilasalueen mukaisen esiopetuspaikan osoittaminen

Oppilasalueen mukaisen esiopetuspaikan osoittamisessa suomenkielisessä esiopetuksessa noudatetaan seuraavia periaatteita:

1. ensisijaisesti esiopetuspaikka osoitetaan lapsen kotiosoitteen mukaisen oppilasalueen esiopetusyksiköstä.

1.1. joka sijaitsee Turun kaupungin ylläpitämässä peruskoulussa tai

1.2. päiväkodista, joka sijaitsee Turun kaupungin ylläpitämän peruskoulun yhteydessä tai pihapiirissä tai

1.3. oppilasalueen muusta erillisestä Turun kaupungin ylläpitämästä esiopetusyksiköstä.

2. toissijaisesti esiopetuspaikka osoitetaan kunnallisesta päiväkodista tai huoltajan suostumuksella ilmoittautumismenettelyssä hyväksytystä yksityisestä esiopetusyksiköstä.

Turun kaupungissa lähtökohtana on se, että lasta ei siirrettäisi esiopetusta varten päiväkodista toiseen, vaan tarvittavat siirrot tehdään kouluissa toimiviin esiopetuspaikkoihin tai esiopetusta antaviin erillisiin yksiköihin. Koska ikäluokkien suuruus vaihtelee vuosittain ja palveluverkossa tapahtuu ennakoimattomia muutoksia, on hyvin todennäköistä, että lähtökohtaa ei kaikilta osin voida aina toteuttaa.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielinen varhaiskasvatus- ja perusopetusjaoston päättämät esiopetusryhmien minimi- ja maksimiryhmäkoot otetaan huomioon esiopetuspaikkaa osoitettaessa.

Huoltajan ilmoitusten käsittely

Mikäli huoltaja ei hyväksy Turun kaupungin osoittamaa esiopetuspaikkaa, vaan haluaa ilmoittaa lapsensa muuhun esiopetuspaikkaan, tulee huoltajan tehdä ilmoitus muusta esiopetuspaikasta Turun kaupungin sähköisen asioinnin kautta. Tällöin noudatetaan seuraavia periaatteita.

Perustellusta opetuksen järjestämiseen liittyvästä syystä perusopetuslain 6 §:n mukaisesti Turun kaupunki voi vaihtaa ilmoittamaansa esiopetuspaikkaa seuraavin periaattein:

1. Esiopetuspaikka voidaan osoittaa siitä päiväkodista, jossa lapsi on käynyt ennen esiopetusvuottaan, mikäli sijoitus merkittävästi vaikuttaa perheen hyvinvointiin ja arjen sujumiseen. Huoltajan on perusteltava asia ilmoitusta jättäessään,

2. lapsi tarvitsee vuoropäivähoitoa,

3. lapsen terveyteen ja tukeen liittyvät seikat vaikuttavat esiopetuksen ja täydentävän varhaiskasvatuksen järjestämiseen,

4. mahdollistetaan lapsen osallistuminen kielirikasteiseen toimintaan jatkumona varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja edelleen perusopetukseen,

5. mahdollistetaan lapsen osallistuminen liikuntapainotteiseen, luontopainotteiseen, musiikkipainotteiseen sekä taidepainotteiseen toimintaan osallistuminen jatkumona varhaiskasvatuksesta esiopetukseen,

6. perheen vanhemmat sisarukset käyvät perusopetusta samassa peruskoulussa.

Mikäli oppilasalueen mukainen tai edellä mainittujen 1-6 kriteerien perusteella ryhmän maksimikoko näyttäisi olevan ylittymässä, määräytyvät lopulliset esiopetuspaikat arvonnan perusteella.

Oppilaan lopullinen esiopetuspaikka voi kuitenkin olla muu kuin se, johon lapsi on huoltajan toimesta ilmoitettu.

Turku on mukana kaksivuotisessa esiopetuskokeilussa, edellä olevat periaatteet eivät koske kokeilun koeryhmään kuuluvia lapsia.

Esiopetuksen ryhmäkoko

Esiopetusryhmässä tulee olla vähintään 14 lasta ja enintään 21 lasta. Poikkeuksena Kerttulin päivähoitoyksikössä toimivassa kielikylvyssä (ruotsi)lapsia voi olla enintään 25.

Esiopetusryhmän vähimmäiskokovaatimuksesta voidaan poiketa, mikäli perustettavassa ryhmässä on lapsia, joille on tehty päätös erityisestä tuesta ja päätöksessä on otettu kantaa ryhmäkokoon tai toimintayksikön toimintakieli on muu kuin suomi tai ruotsi. Tällaisessa tapauksessa ryhmässä tulee olla vähintään 5 lasta ja enintään 20 lasta. Samoja ryhmäkokojen minimi- ja maksimikokoja noudatetaan vuorohoidon ryhmissä.

Turun kaupungin esiopetussuunnitelmassa luvussa 7 todetaan, että Turun kaupunki ei tuota itse erityiseen maailmankatsomukseen tai kasvatusopilliseen järjestelmään perustuvaa esiopetusta. Mikäli tuottajan toiminta perustuu Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaiseen erityiseen maailmankatsomukseen, kasvatusopilliseen järjestelmään tai kohdassa 5 mainittuihin painotuksiin, tällaisessa tapauksessa ryhmässä tulee olla vähintään 5 lasta ja enintään 21.

Palvelualuejohtaja Vesa Kulmala:

EhdotusKasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielinen varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto päättää, että Turun kaupungissa esiopetuspaikat osoitetaan lukuvuodeksi 2022-2023 valmistelutekstissä esitettyjen periaatteiden mukaisesti, päätös ei koske kaksivuotista esiopetuskokeilua.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

aoAuralan Setlementti ry
aoDaycare Daisy Oy
aoKatariinan Vilske Oy
aoLastentalo Mukulax Oy
aoLastentarha L'Hexagonen kannatusyhdistys ry
aoNorlandia päiväkodit Oy
aoPilke päiväkodit Oy
aoPäiväkoti Hattu-maakari oy
aoPäiväkoti Karusellimaa Oy
aoPäiväkotiyhdistys Tyksilä ry
aoSateenkaari Koto Oy
aoSuomalais-venäläisen päiväkoti Miska-talon kannatusyhdistys ry
aoThe English Club of Turku ry
aoTouhula Varhaiskasvatus Oy
aoTurun Kristillinen Päivähoitoyksikkö Karitsa ry
aoTurun Steiner-päiväkoti
aoVaahteramäen päiväkotiyhdistys ry
aoVerkanappulat Oy
tiedAlankoja Taina
tiedAlanko-Nuikkinen Mirja
tiedBack Laura
tiedHeikinmatti Hanna
tiedHirvonen Heidi
tiedHuotari Ritva
tiedJokela Elina
tiedKaasinen Tarja
tiedKallioniemi Maarit
tiedKari Marja
tiedKarlsson Pirkko
tiedKillström Virpi
tiedKivikorpi Maarit
tiedKonttinen Päivikki
tiedKorhonen Tuire
tiedKoskinen Mirka
tiedKuukkala Riitta
tiedKuustie Leena
tiedLaaksonen Marjo-Kaisa
tiedLaaksonen Rinna
tiedLaulumaa Matleena
tiedLehto Anne
tiedLindqvist Kaija
tiedMikkonen Anne
tiedMikola Johanna
tiedMänttäri Milla
tiedNieminen Sanna-Mari
tiedNyroos Jaana
tiedOksanen Anu
tiedPalmunen Emma
tiedPitkänen Helena
tiedPutkonen Tuija
tiedPäkkilä Susanne
tiedPöyhönen Minna
tiedRaitanen Jaana
tiedRatia Jaana
tiedRäsänen Pia
tiedSaarinen Hanna
tiedSalminen Sirpa
tiedSalokannel Eeva
tiedSalo-Saarinen Kirsti
tiedSaren Teija-Rita
tiedTakala Tuija
tiedToljander Monika
tiedTuomisto Heljä
tiedTuovila Piia
tiedTöykkälä Satu
tiedUhmavaara Tuija
tiedValdolin Päivi
tiedViherkoski Marja
tiedWiik Outi
tiedVirta Jaana