Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta, suomenkielinen varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto3909.10.20183

11309-2018 (02 08 00)

Esiopetuksen tuottajaksi ilmoittautuminen ajalle 1.8.2019 - 31.7.2022

Tiivistelmä:

Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielinen varhaiskasvatus- ja perusopetusjaostolle esitetään hyväksyttäväksi esiopetuksen tuottajat ajalle 1.8.2019 - 31.7.2022. Tuottajien on ollut mahdollista ilmoittautua ajalla 24.8. - 7.9.2018.

Kasosvpj § 39

Palvelualuejohtaja Vesa Kulmala ja aluepäällikkö Pia Jokinen 28.9.2018:

 

Ilmoittautumismenettely

 

Turun kaupungin sivistystoimiala on pyytänyt varhaiskasvatuspalvelujen palveluntuottajia ilmoittautumaan esiopetuksen palveluntuottajiksi kolmeksi lukuvuodeksi alkaen lukuvuodesta 2019–2020. Ilmoittautumismenettelyn kohteena oli esiopetuksen tuottaminen (perusopetuslaki 628/1998) muulla kuin ruotsinkielellä palveluntarjoajan Turun kaupungin alueella sijaitsevassa päiväkodissa. Esiopetuspalvelun tuottajaksi ilmoittautujan tuli olla hyväksytty Turun kaupungin varhaiskasvatuksen palvelusetelituottajaksi ja palveluntuottajan tulee kuulua ns. tilaajavastuuseen.

 

Palveluntuottajia pyydettiin ilmoittautumaan esiopetuksen tuottajiksi ajalla 24.8. – 7.9.2018. Ilmoitus toimitettiin sähköpostitse kaikille Turussa toimiville varhaiskasvatuksen palvelusetelituottajille, lisäksi ilmoitus julkaistiin internetissä.

 

Ilmoittautumisaikana palveluntuottajien hakuun liittyviin kysymyksiin toimitettiin vastauksia koskien mm. toiminnan painotteisuutta. Palveluntuottajille annettiin mahdollisuus kuvata esiopetustoimintansa painotteisuutta/teemaa seuraavien kysymysten avulla:

miten lapsen oppiminen eroaa painotetussa/teemoitetussa esiopetuksessa?

miten päiväkodin pedagogisen toiminnan laatu eroaa painotetussa/teemoitetussa esiopetuksessa?

millainen painotuksen mukaisen esiopetuksen jälkeinen jatkumo on varhaiskasvatuksesta perusopetukseen?

päiväkodin yhteistyökumppanit projekteissa painotukseen/teemaan liittyen?

miten päiväkoti viestittää vanhemmille toiminnan painotuksestaan?

liittyykö painotukseen jokin suurempi yhteiskunnallinen näkökulma?

 

Määräaikaan mennessä ilmoituksen halukkuudesta toimia esiopetuksen palveluntuottajana toimittivat seuraavat tuottajat:

 

Auralan Setlementti ry

Lastentarha l`Hexagonen kannatusyhdistys ry

Katariinan Vilske Oy

Suomalais-venäläisen päiväkoti Miska-talon kannatusyhdistys ry

Lastentalo Mukulax Oy

Mukulax Hirvensalo

Mukulax Kähäri

Mukulax Käsityöläiskatu

Norlandia päiväkodit Oy

Norlandia Luontopäiväkoti Puisto

Norlandia päiväkoti Ilo

Päiväkoti Peppiina tmi  

Peppiina Pääskyvuori

Pilkepäiväkodit Oy

Pilke musiikkipäiväkoti Sinikello

Pilke Tähtimetsä

Pilke Välskäri

Sateenkaari Koto Oy

Ketunpesä

Peikonpesä

Pääskynpesä

Turun Steiner-päiväkodin tuki ry

Touhula Varhaiskasvatus Oy

Touhula Jaani

Touhula Nättinummi

Touhula Varissuo

Touhula Vähäheikkilä

Touhula Yli-Maaria

Päiväkotiyhdistys Tyksilä ry

The English Club of Turku ry Wendy House

Verkanappulat Oy

Nappulapuisto

 

Myöhässä saapuivat Päiväkoti Karusellimaa Oy:n ja Daycare Daisy Oy:n ilmoitukset. Ilmoitusten puuttuminen tuli esille avaustilaisuudessa 28.9.2018. Koska Daycare Daisy Oy tuottaa englanninkielistä esiopetusta ja lapset ovat pääsääntöisesti siirtyneet Kansainväliseen kouluun, Turun kaupunki kysyi onko kyseinen palveluntuottaja tarkoituksella jättänyt ilmoittamatta edellä mainitut yksiköt. Kävi ilmi, että palveluntuottaja olisi postittanut ilmoittautumislomakkeet määräajassa, mutta ne eivät ole saapuneet Turun kaupungille.

 

Hallintolaki 434/2003 määrää, että vastuu asiakirjojen toimittamisesta on lähettäjällä. Palveluntuottaja ei ole asiaa erikseen varmistanut.

 

Hallintolaki 434/2003 17 §

 

"Asiakirjan lähettäjän vastuu

 

Asiakirja toimitetaan asiassa toimivaltaisen viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Jos asiakirjan toimittamiselle on asetettu määräaika, lähettäjän on huolehdittava siitä, että asiakirja saapuu viranomaiseen määräajassa.

 

Asiakirjan lähettäjälle on pyynnöstä annettava todistus asiakirjan kirjaamisesta tai muusta rekisteröinnistä."

 

Ilmoitusten käsittely

 

Kirjekuorten avaustilaisuus pidettiin perjantaina 28.9.2018, läsnä olivat palvelualuejohtaja Vesa Kulmala sekä aluepäällikkö Pia Jokinen. Ilmoitusten avaamisen jälkeen määräajassa saapuneet ilmoitukset on tarkistettu sivistystoimialan toimesta. Tilaisuudessa päädyttiin pyytämään eräiltä palveluntuottajilta lisäselvitys esiopetusta antavan henkilöstön kelpoisuudesta. Lisäksi todettiin, että Turun Steiner-päiväkodin tuki ry ei kuulu ns. tilaajavastuuseen. Ko. palveluntuottajalta pyydettiin lisäselvitystä suunnitelmista.

 

Mikäli ilmoitus on täyttänyt esiopetukselle asetetut lakisääteiset edellytykset, esitetään toimielimelle kyseisen yksikön hyväksyntää esiopetuksen tuottajaksi. Toimielimen päätöksestä annetaan kirjallinen ilmoitus kaikille ilmoituksen jättäneille palveluntuottajille. Päätöksestä voi valittaa siten kuin päätöksessä on mainittu. Päätös voi muuttua tehdyn valituksen, oikaisuvaatimuksen tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.

 

Jaostolle esitetään, että se hyväksyisi kaikki ilmoittautuneet palveluntuottajat esiopetuksen tuottajaksi ajalle 1.8.2019 - 31.7.2022, ehdolla että esiopetuspalvelun tuottajaksi ilmoittautujan tulee olla hyväksytty Turun kaupungin varhaiskasvatuksen palvelusetelituottajaksi ja palveluntuottajan tulee kuulua ns. tilaajavastuuseen koko sopimuskauden ajan. Turun kaupunki ei kuitenkaan tässä vaiheessa takaa yhdenkään esiopetuspaikan käyttöä, vaan palvelua hankitaan kysynnän ja käytettävissä olevien kaikkien esiopetuspaikkojen mukaan huomioiden esiopetuspaikan osoittamiseen liittyvät periaatteet.

 

Ilmoittautumisasiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa.

 

Turun kaupunki esiopetuksen järjestäjänä

 

Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta. Kunta voi hankkia esiopetuspalvelut myös muulta julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta.

 

Esiopetukseen oppilaaksi otosta vastaa opetuksen järjestäjä. Yleiset perusteet esiopetuksen oppilaaksi ottoon tulevat perusopetuslaista (PoL 1998/628). Turun kaupungin suomenkielisessä esiopetuksessa aloittavan lapsen esiopetuspaikka osoitetaan oppilasaluejaolla. Ensisijaisesti esiopetuspaikka osoitetaan lapsen kotiosoitteen mukaisen oppilasalueen kunnallisesta esiopetusyksiköstä, joka sijaitsee Turun kaupungin ylläpitämän peruskoulun yhteydessä. Seuraavaksi esiopetuspaikka osoitetaan kunnallisesta päiväkodista tai ilmoittautumismenettelyssä hyväksytystä esiopetusyksiköstä. Paikan osoittamisen periaatteita on käsitelty viimeksi varhaiskasvatus- ja perusopetusjaostossa 10.10.2017.

 

Oppilasalueiden rajat ilmenevät www.turku.fi – sivuilla olevasta kartasta.

 

http://opaskartta.turku.fi/IMS/?layers=Opaskartta&lon=Oppilasalueet&cp=6713280,23467104&z=64

 

Esiopetuksessa 2019 aloittavista lapsista lähtien Turun kaupunki ilmoittaa vuosittain esiopetuksen aloittavalle lapselle ja hänen huoltajilleen tämän oman oppilasalueen mukaisen esiopetuspaikan, jonne lapsi tulee ilmoittaa esiopetukseen ilmoittautumisajan sisällä tammikuussa.

 

Huoltajalla on oikeus hakea lapselleen esiopetuspaikkaa muusta kuin Turun kaupungin ilmoittamasta esiopetuspaikasta. Oppilaan lopullinen esiopetuspaikka voi kuitenkin olla muu kuin se, johon lapsi on ilmoitettu.

 

Esiopetuspaikan osoittamisen periaatteista muusta kuin kotiosoitteen mukaisen oppilasalueen kunnallisesta esiopetusyksiköstä tai huoltajan suostumuksella ilmoittautumismenettelyssä hyväksytystä esiopetusyksiköstä tehdään erillinen päätös kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielisessä varhaiskasvatus- ja perusopetusjaostossa vuoden 2018 loppuun mennessä ennen esiopetukseen marraskuun kokouksessa 13.11.2018.

 

Aluepäälliköt Pia Jokinen, Virpi Kariluoma ja Kirsti Yrttiaho sekä palvelualuejohtajat Maija-Liisa Rantanen ja Vesa Kulmala 1.10.2018:

 

Voimassa olevat esiopetuksen osoittamisperusteet kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielinen varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto päätti 10.10.2017 § 33. Kasvatus- ja opetuslautakunta käytti otto-oikeutta päätökseen, mutta päätti pysyttää päätöksen kokouksessaan 15.11.2018. Periaatteet ovat liitteenä 1. Jaosto käy kokouksessa lähetekeskustelun päätöksenteon valmistelua varten. Periaatteet tuodaan tarvittaessa päätettäväksi 13.11.2018 kokoukseen.

 

Liite 1                                  Esiopetuspaikan osoittamisperiaatteet

 

Palvelualuejohtaja Vesa Kulmala:

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielinen varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto päättää, että Turun kaupunki hyväksyy kaikki määräaikaan mennessä ilmoittautuneet palveluntuottajat valmistelutekstin mukaisesti esiopetuksen tuottajaksi ajalle 1.8.2019 – 31.7.2022, ehdolla että esiopetuspalvelun tuottajaksi ilmoittautujan tulee olla hyväksytty Turun kaupungin varhaiskasvatuksen palvelusetelituottajaksi ja palveluntuottajan tulee kuulua ns. tilaajavastuuseen koko sopimuskauden ajan.

 

Turun kaupunki ei takaa yhdenkään esiopetuspaikan käyttöä ilmoittautuneista yksiköistä, vaan palvelua hankitaan kysynnän ja käytettävissä olevien kaikkien oppilasalueella olevien esiopetuspaikkojen mukaan. Ensisijaisesti esiopetuspaikka osoitetaan lapsen kotiosoitteen mukaisen oppilasalueen kunnallisesta esiopetusyksiköstä, joka sijaitsee Turun kaupungin ylläpitämän peruskoulun yhteydessä. Seuraavaksi esiopetuspaikka osoitetaan kunnallisesta päiväkodista tai ilmoittautumismenettelyssä hyväksytystä esiopetusyksiköstä.

 

Palveluntuottajan kanssa laaditaan yleissopimus, jonka voimassaoloaika on 1.8.2019 - 31.7.2022 ja lisäksi palveluntuottajan kanssa laaditaan lukuvuosittain lapsikohtaiset palvelusopimukset. Sopimus laaditaan määräaikaiseksi kolmeksi lukuvuodeksi.

 

Samalla kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielinen varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto päättää, että palvelualuejohtaja Vesa Kulmala valtuutetaan allekirjoittamaan edellä mainitut sopimukset.

 

Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielinen varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto merkitsee tiedoksi liitteenä 1 olevat esiopetuspaikan osoittamisperiaatteet ja käy lähetekeskustelun päätöksenteon valmistelua varten. Osoittamisperiaatteet käsitellään 13.11.2018 kokouksessa.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Lisäksi jaosto päätti yksimielisesti hyväksyä myöhässä saapuneet ilmoittautumiset päiväkoti Karusellimaa Oy:n ja Daycare Daisy Oy:n osalta esiopetuksen tuottajiksi.

Jakelu

tiedAuralan Setlementti ry
tiedDaycare Daisy Oy
tiedKatariinan Vilske Oy
tiedLastentalo Mukulax Oy
tiedLastentarha L'Hexagonen kannatusyhdistys ry
tiedNorlandia päiväkodit Oy
tiedPilke päiväkodit Oy
tiedPäiväkoti Karusellimaa Oy
tiedPäiväkoti Peppiina
tiedPäiväkotiyhdistys Tyksilä ry
tiedSateenkaari Koto Oy
tiedSuomalais-venäläisen päiväkoti Miska-talon kannatusyhdistys ry
tiedTouhula Varhaiskasvatus Oy
tiedTurun Steiner-päiväkoti
tiedWendy House
tiedVerkanappulat Oy
tiedJokinen Pia
tiedKariluoma Virpi
tiedKarlsson Hanna
tiedKjellman Liliane
tiedKulmala Vesa
tiedLuoma Anne
tiedRantanen Maija-Liisa
tiedSiipola Anne
tiedSoukainen Ulla
tiedYrttiaho Kirsti


Liitteet:

Kasosvpj § 39
Liite 1:Esiopetuspaikan osoittamisperiaatteet