Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta, suomenkielinen varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto413.02.20134

1528-2013 (421)

Perhepäivähoidon tilannekatsaus 2012

Tiivistelmä: -

Kasosvpj § 4

 

Vs. tulosaluejohtaja Maija-Liisa Rantanen ja palvelualueen päällikkö Eila Rapala:

 

Perhepäivähoidossa on tapahtunut viime vuosina paljon muutoksia. Omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoitajia oli vuonna 2012 yhteensä 92, kolmiperhepäivähoitajia 22 ja varahoitajia 12. Hoitopaikkoja perhepäivähoidossa oli yhteensä 437. Omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien siirtyminen työaikalain alaisuuteen 1.8.2011 on työllistänyt niin varhaiskasvatuksen johtoa ja perhepäivähoidonohjaajia kuin perhepäivähoitajia. Uuden lain vaikutukset näkyvät myös perhepäivähoitajan arjessa esim. työpäivän /-jakson pituudessa, työvuoroluetteloiden suunnittelussa ja työajan seurannassa. Perheiden hoitosopimuksien tärkeys korostuu ja varahoidon järjestämisen haasteet realisoituivat.

 

Valtakunnallinen suuntaus hoitajamäärien vähenemisestä näkyy myös Turussa. Tämän rinnalla korostuukin hoitomuodon sisäinen kehittäminen niin, että se edelleen pysyisi yhtenä vaihtoehtona varhaiskasvatuksen palveluvalikossa. Perhepäivähoitajan työn arvostukseen ja työsuhteen ehtoihin tulee kiinnittää huomiota, jotta perhepäivähoitajan ammatti houkuttelee puoleensa uusia työntekijöitä.

 

Turussa on ollut käytössä joitakin omia sovellutuksia ja käytäntöjä niin kotona työtä tekevillä perhepäivähoitajilla kuin kolmiperhepäivähoitajilla. Työryhmä: Eila Rapala, Hille Muunoja, Anja Vuorela ja Sirpa Sipilä laati perhepäivähoidon tilannekatsauksen osittain selkeyttääkseen vuosien varrella laadittuja sopimuksia ja linjauksia. Joitakin päätöksiä ja linjauksia on syytä tarkastella uudelleen tai selkeyttää saadun kokemuksen perusteella.

 

Vs. tulosaluejohtaja esittelee Perhepäivähoidon tilannekatsausta 2012 varhaiskasvatus- ja perusopetusjaoston kokouksessa.

 

Päätöksiä ja linjauksia, joihin tulee ottaa uudelleen kantaa:

 

1. Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan päätöksen (§ 43 28.3.2012) tarkentaminen lasten poissaolojen ilmoittamisesta ja maksuhyvityksen syntymisestä.

 

2. Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan päätöksen (§ 38 9.3.2011) tarkentaminen oman lapsen hoitamiseen liittyvän maksuhyvityksen osalta.

 

3. Linjaus, voiko isoäiti olla oman lapsenlapsensa perhepäivähoitajana. Kirjattua linjausta ei tällä hetkellä ole, mutta käytäntönä on ollut että lapselle pyritään löytämään muu hoitaja.

 

4. Sosiaalilautakunnan päätös (§ 1459 30.12.1985) lasten kuljettamisesta perhepäivähoitajan omalla autolla. Päätöksen mukaan Paattisten alueen ja Kakskerta-Hirvensalon alueen perhepäivähoitajat saavat kuljettaa omissa autoissaan perhepäivähoitolapsia sellaisissa tilanteissa, joissa välttämättömien kauppa-asioiden toimittaminen on muulla tavoin mahdotonta ja milloin auton käyttö hoitopäivän muiden järjestelyiden kannalta on tarkoituksenmukaista.

 

5. Opetuslautakunnan päätös päivähoitopaikkatakuun käyttöönotosta Turun kaupungin päivähoidossa.(§ 171 15.9.2010). Lautakunnan päätöksen mukaan päivähoitopaikkatakuu on käytössä päiväkodeissa.

 

Ehdotus        1. Varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto merkitsee Perhepäivähoidon tilannekatsauksen 2012 tiedokseen.

 

2. Varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto merkitsee tiedokseen kasvatus- ja opetuslautakunnalle tehtävän esityksen perhepäivähoitajien tasauspäivien ja muiden ennalta ilmoitettujen poissaolopäivien maksuhyvityksen syntymisen periaatteista.

 

3. Varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto merkitsee tiedokseen kasvatus- ja opetuslautakunnalle tehtävän esityksen perhepäivähoitajan oman lapsen maksuhyvityksen syntymisen periaatteista oman vuosilomansa tai tasoitusvapaansa aikana.

 

4. Varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto päättää, että isoäiti voi toimia lapsenlapsensa perhepäivähoitajana, mikäli se lapsen vanhempien, perhepäivähoitajan ja perhepäivähoidon ohjaajan välisen neuvottelun mukaan palvelee lapsen varhaiskasvatuksen tarpeita.

 

5. Varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto päättää, että perhepäivähoitaja saa kuljettaa perhepäivähoitolapsia omalla autollaan vain painavista syistä. Kuljettamista varten hoitajan on tehtävä erillinen anomus asiasta perhepäivähoidonohjaajalle ja lasten vanhempien on annettava kirjallinen suostumus kuljettamiseen.

 

6. Varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto päättää, että hoitopaikkatakuuta voidaan käyttää myös perhepäivähoidossa, mikäli hoitopaikan lapsimäärä antaa siihen mahdollisuuden.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.