Turun kaupunki

Muutoksenhaku

Liite

Kasvatus- ja opetuslautakunta

13.2.2024 § 13 - 31

 

 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

 

Pykälät:   13 - 21, 24, 26 - 27, 28 (siltä osin kuin kasvatus- ja opetuslautakunta on päättänyt otto-oikeuden käyttämisestä), 29 - 31

 

Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

 

Seuraavia päätöksiä ei saa tehdä julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 146 §:n 1 momentin perusteella saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, jos alkuperäinen hankintapäätös jää voimaan.

 

Pykälät:   

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen sekä kunnan jäsen. Hankinta-asiasta oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen.

 

Pykälät:   22 - 23, 25, 28 (pykälässä lueteltujen päätöspöytäkirjojen osalta)

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Yliopistonkatu 27a

PL 355, 20101 Turku

puh. (02) 330 000

faksi (02) 262 9350

kasvatusjaopetuslautakunta@turku.fi

 

Aika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 

VALITUSOSOITUS

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

 

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen ja kunnan jäsen.

 

Valitusviranomainen

Turun hallinto-oikeus

Sairashuoneenkatu 2 - 4

PL 32, 20101 Turku

puh. 029 56 42400

faksi 029 56 42414

turku.hao@oikeus.fi

 

Kunnallisvalitus, pykälät:    

Valitusaika 30 päivää

 

Hallintovalitus, pykälät: -

Valitusaika 14 päivää

 

Muu valitusviranomainen

 

Markkinaoikeus

Radanrakentajantie 5

00520 Helsinki

puh. 029 56 43300

faksi 029 564 3314

markkinaoikeus@oikeus.fi

 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

 

Pykälät:   

Valitusaika 14 päivää

 

Valitusaika

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

-valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite

-päätös, johon haetaan muutosta

-miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

-muutosvaatimuksen perusteet

 

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

 

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen

 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Oikeudenkäyntimaksut

 

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään, Tuomioistuinmaksulaki 1455/2015

 

LISÄTIETOJA

 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.