Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta1713.02.20241

10157-2022 (02 02 00, 00 01 02, 02 02 02)

Kasvatus- ja opetuslautakunnan toiminnan ja talouden seurantaraportit sekä tilinpäätös 2023

Tiivistelmä:

Kasvatus- ja opetuslautakunnalle esitetään tiedoksi vuoden 2023 toiminnan ja talouden seurantaraportit sekä tilinpäätös.

Kasopelk § 17

Kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen ja talouspäällikkö Jaana Seikkula 8.2.2024:

 

Tilinpäätöksen 2023 käsitteleminen

 

Kuntalain 113 §:n mukaan tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan talouteen ja kuntakonserniin liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa.

 

Kaupunginvaltuusto antaa talousarvion noudattamista koskevat määräykset siitä, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat kaupungin viranomaisia. Kaupunginhallitus antaa määräykset siitä, miten toimintasuunnitelmiin kirjatut sitovat tavoitteet ja toimenpiteet sitovat kaupungin viranomaisia.

 

Toimintasuunnitelma sisältää kaupunginvaltuuston hyväksymän palvelukokonaisuuden talousarvion ja -suunnitelman sekä sitä täydentävän kaupunginhallituksen hyväksymän osan. Toimintasuunnitelman mittarit toimivat strategisten linjausten toimeenpanon arvioinnin välineenä.

 

Kaupunginhallitukseen nähden sitovia ovat kaikki toimintasuunnitelmaan kirjatut toimielimen tavoitteet (sekä kaupunginvaltuustoon nähden sitovat että kaupunginhallitukseen nähden sitovat tavoitteet) lukuun ottamatta tiedoksi annettavia tietoja, joita ovat toiminnan kuvaus, toimintaympäristön muutostekijät, toimialan tunnusluvut ja muut kaupunkitason ohjausasiakirjat.

 

Palvelusuunnitelma sisältää toimielimen palvelualueiden keskeiset taloudelliset sekä toiminnalliset tavoitteet, kuten toimenpiteet, mittarit, työvoiman käytön ja laatutavoitteet.

 

Toimintasuunnitelman toteutuminen

 

Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuudessa on yksi toimintasuunnitelma, joka raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.

 

Liite 1                                  Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 2023

 

Palvelusuunnitelmien toteutuminen

 

Palvelualuekohtaiset palvelusuunnitelmat raportoidaan samassa yhteydessä.

 

Liite 2                                  Varhaiskasvatuksen palvelusuunnitelman toteuma 2023

 

Liite 3                                  Perusopetuksen palvelusuunnitelman toteuma 2023

 

Liite 4                                  Lukiokoulutuksen palvelusuunnitelman toteuma 2023

 

Liite 5                                  Ammatillisen koulutuksen palvelusuunnitelman toteuma 2023

 

Liite 6                                  Ruotsinkielisen kasvatuksen ja opetuksen palvelusuunnitelman toteuma 2023

 

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

 

Liite 7                                  Tilinpäätös 2023

 

Tilikaudella 2023 palvelukokonaisuuden toteutuneet tulot olivat yhteensä 25,7 milj. euroa ja menot 403,3 milj. euroa. Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden toimintakate tilinpäätöksessä oli -377,6 milj. euroa.

 

Toimintakatteen ylitys oli 8,7 milj. euroa. Toimintatuottojen ylitys oli 2,4 milj. euroa ja toimintakulujen ylitys 11,1 milj. euroa. Toimintaympäristössä keskeistä oli kustannustason nousu ja palvelukysynnän kasvu perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa sekä laaja toiminta erilaisissa väistötiloissa.

 

Toimintatuotot

 

Toimintatuottojen ylitys johtuu saaduista tuista ja avustuksista, joista ei ole ollut päätöstä vielä talousarviota laadittaessa ja joita ei näin ollen ole pystytty sisällyttämään siihen. Tuet ja avustukset ylittivät talousarvion 2,6 milj. eurolla. Kasvua tuissa ja avustuksissa oli 1,2 milj. euroa edelliseen vuoteen nähden. Tätä selittävät koronarahat, jotka aiemmin ovat näkyneet projektitoimiston luvuissa ja jotka vuonna 2023 siirrettiin kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuteen. Varhaiskasvatus sai ennakoitua enemmän erityisavustuksia, jotka kohdistuivat mm. lapsen tuen jalkauttamisen toimenpiteisiin, turvattomista oloista tulleiden lasten varhaiskasvatuksen järjestämiseen kuin myös varhaiskasvatuksen johtamisen ja laadun kehittämiseen. Lisäksi Turun kaupunki sai tuloja Varhalta vaikeimmin vammaisten kouluikäisten lasten palveluiden tuottamista varten.

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuotot ovat pienentyneet usean vuoden ajan, mikä johtuu valtakunnan tason muutoksista, joita on tehty mm. tulorajoihin. Tämä koskee sekä suomen- että ruotsinkielistä varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuotot pienentyivät edellisvuodesta 0,6 milj. euroa.

 

Ammatillisen koulutuksen myyntituotot olivat talousarvion mukaiset, mutta laskivat edellisvuoteen nähden 0,3 milj. euroa. Suurin tähän vaikuttanut tekijä oli Boren kuukauden mittainen telakointi.

 

Toimintatuotoista puuttuu varhaiskasvatuksen saama pakolaisten noin 0,4 milj. euron valtionkorvaus, jonka haku hyvinvointialuemuutoksen takia myöhästyi ja joka tulee kohdistumaan vuodelle 2024. Toisaalta varhaiskasvatuksen aamu- ja iltapäivätoiminta on laskuttanut Varhaa eli hyvinvointialuetta syksyn 2023 osalta vaikeimmin vammaisten kouluikäisten lasten palvelujen tuottamisesta 0,75 milj. euroa, joka ei ole ollut tiedossa vielä talousarviovaiheessa.

 

Toimintakulut

 

Henkilöstökulut

 

Toimintakuluissa henkilöstökulut ylittyivät 5,6 milj. euroa. Lomapalkkavelka oli noin miljoona euroa ennakoitua suurempi johtuen palkankorotuksista, ennakoitua suuremmasta pitämättömien lomien määrästä sekä henkilöstömäärän kasvusta. Loppuvuoden palkat olivat myös ennakoitua suuremmat, mitä ei kyetty syksyllä ennakoimaan lisämäärärahaa haettaessa. Lisäksi henkilöstökuluihin sisältyy muutama miljoona euroa sellaisten hankkeiden kuluja, joista ei ollut päätöstä vielä talousarviota laadittaessa eikä sen takia ole huomioitu henkilöstökuluissa eikä tukien ja avustusten tuottolajiryhmässä.

 

Henkilöstökuluissa kasvua edelliseen vuoteen nähden oli 26,0 milj. euroa, josta noin 10 milj. euroa tulee palkkaratkaisusta. Lisäksi edellisen vuoden henkilöstökuluissa näkyy keväällä 2022 ollut lakko, jonka vaikutus oli noin 1,7 milj. euroa henkilöstökuluja vähentäen. Koronarahojen näkyminen palvelukokonaisuudessa nosti henkilöstökuluja 1,6 milj. euroa, ja tasa-arvorahojen kasvusta tulee 0,6 milj. euroa. Eläkemenoperusteisen eläkemaksun vaihtuminen tasausmaksuksi lisäsi henkilöstökuluja 3,4 milj. euroa. Nämä kaikki edellä mainitut muutokset ovat yhteensä noin 17,3 milj. euroa.

 

Henkilötyövuosimäärä kasvoi 224:llä edelliseen vuoteen nähden, ja kasvu oli 149 henkilötyövuotta, jos kevään 2022 lakkoa ei huomioida. Lisäksi toisen asteen koulutuksessa tuntimäärät ovat kasvaneet, mikä ei näy henkilötyövuosien kasvuna vaan ainoastaan henkilöstökulujen kasvussa. Lukiokoulutuksessa opiskelijamäärä on kasvanut lukuvuoden 2022 syyskuun tilastointipäivästä vuoden 2023 tilastointipäivään noin 90 opiskelijalla. Kasvu selittyy Luostarivuoren Lyseon lukion aloituspaikkojen lisäyksellä (+30) sekä neljännelle vuodelle jatkavien opiskelijoiden määrän kasvulla, joita oli lukuvuoden 2023 tilastointipäivänä noin 60 opiskelijaa enemmän kuin vuoden 2022 tilastointipäivänä. Henkilöstö- ja tuntimäärissä tapahtuneet muutokset selittävät loppuosan eli noin 8,7 milj. euron henkilöstökulujen kasvun.

 

Suurimmat henkilöstömäärän kasvut olivat varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Varhaiskasvatuksessa elokuussa 2022 voimaan tullut lakimuutos koskien lapsen saamaa tukea on vaikuttanut henkilöstömäärän kasvuun. Henkilökuntaresurssiin on vaikuttanut myös alle 3-vuotiaiden lasten määrän kasvu varhaiskasvatuksessa. Tämä koskee niin suomen- kuin ruotsinkielistä varhaiskasvatusta. Perusopetuksessa oppilaiden määrä on kasvanut, mikä vaikuttaa henkilöstömäärään. Lisäksi suomenkielisen perusopetuksen valmistavaan opetukseen on tarvittu lisää henkilöstöä sen oppilasmäärän kasvettua, jossa näkyy erityisesti ukrainalaiset vieraskieliset lapset. Valmistavaa opetusta annetaan pienryhmässä, jossa on 12 oppilasta, opettaja ja ohjaaja. Opetusmuoto on selvästi kalliimpaa järjestää kuin tavanomainen yleisopetus.

 

Ammatillisen koulutuksen henkilöstökulut olivat talousarvion mukaiset, mutta henkilöstökulut kasvoivat 2,9 milj. euroa edelliseen vuoteen nähden. Henkilöstömäärää kasvattivat pääosin Yliopistonkadun henkilöstöravintolan ja Taitaja 2025 -kilpailun valmisteluorganisaation aloitus, ja henkilöstökulujen kasvussa näkyy lisäksi tuntimäärien kasvu.

 

Palvelujen ostot

 

Palvelujen ostot ylittivät talousarvion 2,4 milj. eurolla. Varhaiskasvatuksen palvelusetelimenoissa ylitystä oli 0,9 milj. euroa, varhaiskasvatuksen työvoimavuokrauksessa 0,3 milj. euroa ja perusopetuksen kotikuntakorvauksissa 0,6 milj. euroa, jossa sosiaalipalveluiden muualle sijoittamien oppilaiden määrä on ollut lukumääräisesti edellistä vuotta suurempi. Näiden kaikkien osalta loppuvuoden tarve oli ennakoitua suurempi, mitä ei kyetty ottamaan syksyllä huomioon lisämäärärahaa haettaessa. Oppilaskuljetusten tarve syksyllä oli ennakoitua suurempi, mikä ylitti talousarvion 0,5 milj. eurolla. Tämä johtui mm. Jäkärlän koulun siirtymisestä väistötilaan ja koulujen välisten kuljetusten kasvusta. Lisäksi ammatillisen koulutuksen palvelujen ostoihin sisältyy taseesta purettu 0,5 milj. euron suuruinen varaus liittyen oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksiin.

 

Palvelujen ostot ovat 8,7 milj. euroa edellisvuoden tilinpäätöstä suuremmat. Varhaiskasvatuksen palvelusetelimenoissa kasvua oli 5,3 milj. euroa ja työvoiman vuokrauksessa 2,4 milj. euroa, joista jälkimmäinen otettiin käyttöön laajemmin vasta syyskuussa 2022. Palvelusetelimenot ovat kasvaneet edelleen useamman syyn johdosta. Huoltajien maksama osuus on pienentynyt varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin liittyvistä valtakunnallisista muutoksista johtuen. Kustannukset ovat nousseet myös siksi, että laki määrää entistä tarkemmin lapsen tuen järjestelyistä, mikä vaikuttaa henkilöstömitoitukseen kustannuksia korottavasti. Alle kolmevuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen tuottaminen on henkilöstömitoituksesta johtuen kalliimpaa, ja näiden lasten osallistumisaste varhaiskasvatukseen on noussut viimeisten vuosien aikana. Lisäksi palvelusetelin arvoa tarkistettiin merkittävästi kustannustason noususta johtuen. Ruokapalveluiden 0,7 milj. euron kulukasvu tulee niin hintojen noususta kuin myös ateriamäärien kasvusta lapsi-, oppilas- ja opiskelijamäärän kasvettua. Oppilaskuljetuksissa kasvua edellisvuoteen nähden oli 0,3 milj. euroa.

 

Aineet ja tarvikkeet

 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat toteutuivat talousarvion suuruisina. Edellisvuoden tilinpäätökseen nähden ne olivat 1,1 milj. euroa pienemmät, koska edellisvuonna investointien aktivoinnit kohdistuivat vääriin kululajiryhmiin. Tämä oikaistuna aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot olivat edellisvuoden tasolla.

 

Avustukset

 

Maksetut avustukset alittivat talousarvion 0,2 milj. eurolla, mikä johtuu erityisesti yksityisen hoidon tuen ja sen kuntalisän ennakoitua pienemmistä maksuista. On hyvin todennäköistä, että huoltajat ovat valinneet asiakasystävällisemmän vaihtoehdon eli palvelusetelin, jos lapsen varhaiskasvatus on järjestetty yksityisen varhaiskasvattajan toimesta.

 

Edelliseen vuoteen nähden maksetut avustukset ovat kasvaneet 0,2 milj. eurolla, joka muodostuu suuremmasta kotihoidon tuen määrästä sekä yhteisöille maksetuista aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen avustuksista.

 

Muut toimintakulut

 

Muissa toimintakuluissa talousarvioylitys oli 3,3 milj. euroa. Tilavuokrien talousarviopoikkeama oli 2,9 milj. euroa, koska siihen ei haettukaan yhteisesti lisämäärärahaa loppuvuoden aikana. Muut toimintakulut olivat 4,2 milj. euroa edellisen vuoden tilinpäätöstä suuremmat, mutta vuonna 2022 investointien aktivointeja on kohdistunut kirjanpidossa vääriin kululajiryhmiin, ja tämä oikaisu huomioiden kasvu oli 3,1 milj. euroa. Tilavuokrien kasvu oli 3,1 milj. euroa vuoteen 2022 nähden.

 

Investoinnit

 

Investointiosassa määrärahaa oli varattu kasvatus- ja opetuslautakunnan alaiselle toiminnalle uudisrakennusten ja perusparannuskohteiden kalustamiseen ja varusteluun sekä av-laitteiden hankintaan yhteensä 5,08 milj. euroa. Toteuma oli 2,78 milj. euroa. Toteutumatta jäi 2,3 milj. euroa.

 

Kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen:

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee vuoden 2023 toiminnan ja talouden raportit tiedokseen. Lisäksi lautakunta päättää lähettää raportin talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta 2023 tiedoksi kaupunginhallitukselle.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Liite 8​Esitys kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden tilinpäätöksestä 2023

Jakelu

rapKaupunginhallitus


Liitteet:

Kasopelk § 17
Liite 1:Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 2023
Liite 2:Varhaiskasvatuksen palvelusuunnitelman toteuma 2023
Liite 3:Perusopetuksen palvelusuunnitelman toteuma 2023
Liite 4:Lukiokoulutuksen palvelusuunnitelman toteuma 2023
Liite 5:Ammatillisen koulutuksen palvelusuunnitelman toteuma 2023
Liite 6:Ruotsinkielisen kasvatuksen ja opetuksen palvelusuunnitelman toteuma 2023
Liite 7:Tilinpäätös 2023
Liite 8:Esitys kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden tilinpäätöksestä 2023