Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta2913.02.202416

1214-2024 (02 08 00)

Suomen- ja englanninkielisen esiopetuksen ostopalvelujen kilpailutus

Tiivistelmä:

Suomen- ja englanninkielisen esiopetuksen ostopalvelut tullaan kilpailuttamaan toimittajarekisterinä alkaen 1.11.2024, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Tilaussopimukset tehdään palveluntuottajien kanssa lukukausittain oppilastarpeiden perusteella. Hankinnan arvo on noin 6,4 miljoonaa euroa neljälle vuodelle laskettuna.

Kasopelk § 29

Palvelualuejohtaja Vesa Kulmala, aluepäällikkö Laura Mälkönen, aluepäällikkö Pia Jokinen ja konsernihallinnon hankintapalvelut projektipäällikkö Sari Holmberg 31.1.2024:

 

Hankinnan taustaa

 

Turun kaupunki on velvollinen järjestämään sen alueella asuville lapsille oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta. Esiopetuspalvelut voidaan hankkia myös muulta julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta.

 

Esiopetukseen oppilaaksi otosta vastaa opetuksen järjestäjä eli Turun kaupunki. Yleiset perusteet esiopetuksen oppilaaksi ottoon tulevat perusopetuslaista (PoL 1998/628). Turun kaupungin suomen- tai englanninkielisessä esiopetuksessa aloittavan lapsen esiopetuspaikka osoitetaan oppilasaluejaolla. Ensisijaisesti esiopetuspaikka osoitetaan lapsen kotiosoitteen mukaisen oppilasalueen kunnallisesta esiopetusyksiköstä, joka sijaitsee Turun kaupungin ylläpitämän peruskoulun yhteydessä. Seuraavaksi esiopetuspaikka osoitetaan kunnallisesta päiväkodista tai toimittajarekisteriin hyväksytystä esiopetusyksiköstä. Paikan osoittamisen periaatteita käsitellään lukuvuosittain toimielimessä.

 

Dynaaminen toimittajarekisteri

 

Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus on valmistellut kilpailutusta suomen- ja englanninkielisen esiopetuksen ostopalveluista yhteistyössä hankintapalveluiden kanssa.

 

Hankinta on hankintalain e-liitteen mukainen hankinta. Hankintamenettelynä käytetään hankintayksikön itse kehittämää hankintamenettelyä, dynaamista toimittajarekisteriä. Hankintamenettelyllä voidaan varmistaa palveluntuottajien saatavuus lapsiperheiden käyttöön, jotta Turun kaupunki voi tarjota laadukasta esiopetusta. Samalla halutaan mahdollistaa kaikkien soveltuvuusvaatimukset täyttävien palveluntuottajien pääsy toimittajarekisteriin.Tavoitteena tehdä pitkäaikaista yhteistyötä palveluntuottajien kanssa tekemällä toistaiseksi voimassa oleva puitesopimus, jolloin ei tarvita jatkuvaa kilpailutusta. Toimittajarekisteri avataan tarpeen mukaan vuosittain, jolloin uusilla palveluntuottajillla on mahdollisuus hakeutua siihen. Toimittajarekisteri perustetaan palveluntuottajille alkaen 1.11.2024. Tilaussopimukset tehdään toimittajarekisteriin hyväksyttyjen palveluntuottajien kanssa lukukausittain oppilastarpeiden perusteella.

 

Hankinnan yritysvaikutusten arvioinnista on pyydetty lausunnot Varsinais-Suomen Yrittäjät ry:ltä ja Turun kauppakamarilta. Hankinnasta on myös pidetty markkinavuoropuhelu palveluntuottajien kanssa 24.1.2024.

 

Kyseessä on käänteinen kilpailutus eli "ranskalainen urakka". Tällä hetkellä peruskorvausta maksetaan 541 euroa kuukaudessa / lapsi. Korvaus lukuvuoden 2025 - 2026 osalta päätetään kasvatus- ja opetuslautakunnassa 30.4.2025 mennessä. Erillinen lisäkorvaus maksetaan silloin, kun lapsella on päätös erityisestä tai tehostetusta tuesta.

 

Maksettavan korvauksen tarkistusperiaatteena käytetään sosiaalipalveluiden ansiotasoindeksin ja elinkustannusindeksin yhdistettyä indeksiä. Indeksi muodostuu siten, että sosiaalipalveluiden ansiotason vaikutus on 70 % ja elinkustannusindeksin vaikutus 30 %. Laskennassa käytetään viimeisimpiä käytössä olevia tilastokeskuksen indeksejä. Korvausta tarkistetaan aina vuosittain keväällä 30.4. mennessä. Tarkistettu korvaus tuodaan päätettäväksi lautakuntaan. Uusi tarkistettu korvaus otetaan käyttöön aina uuden toimintakauden alusta elokuun 1. päivä.

 

Hankinnan arvo on noin 6,4 miljoonaa neljälle vuodelle laskettuna.

 

Osallistumispyynnössä ja sen liitteissä kuvataan ehdokkaalle asetetut soveltuvuusvaatimukset, hankinnan kohde ja palvelulle asetetut ehdottomat vaatimukset. Osallistumispyynnössä kuvataan myös pisteytettävät laatuvaatimukset. Laadun osalta arvioidaan esiopetuskelpoisella henkilöstön työkokemusta varhaiskasvatuksen ja/tai esiopetuksen antamisesta.

 

Hankintailmoitus EU-kynnysarvon ylittävänä julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) liitteen E mukaisena palveluhankintana julkaistaan HILMA-ilmoituskanavassa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi sekä TED-tietokannassa http://ted.europa.eu. Osallistumispyyntö liitteineen julkaistaan myös Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa osoitteessa www.tarjouspalvelu.fi.

 

Sopimustoimittajiksi valitaan jokaisessa osakokonaisuudessa kaikki soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimukset täyttävät palveluntuottajat Turun kaupungin palvelutarpeen varmistamiseksi. Palveluntuottajat pisteytetään saatujen osallistumishakemusten perusteella paremmuusjärjestykseen osallistumispyynnössä esitetyn pisteytyksen mukaisesti. Korkeimmat pisteet saanut palveluntuottaja saa neuvotella palveluista ensimmäisenä. Turun kaupungilla on kuitenkin oikeus poiketa etusijajärjestyksestä palvelun kohderyhmän tarpeet huomioiden. Esitys palveluntuottajien valinnasta tuodaan lautakuntaan kesäkuussa 2024.

 

Oheismateriaali 1               Osallistumispyyntö

 

Oheismateriaali 2                Yritysvaikutuslausunto

 

Oheismateriaali 3               Turun Seudun Yksityiset päiväkodit ry:n kommentit

 

Oheismateriaali 4               Miska-talo ry:n kommentit

 

Kasvatus- ja opetuslautakunnalle esitetään, että lautakunta päättää hyväksyä osallistumispyynnön ja kilpailutuksen käynnistämisen.

 

Kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen:

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä suomen- ja englanninkielisen esiopetuksen toiminnan ostopalvelujen kilpailuttamisen osallistumispyynnön ja kilpailutuksen käynnistämisen.

 

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan kokouksessa.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvKasvatus ja opetus, varhaiskasvatus
tpvKonsernihallinto, hankinnat
tpvHolmberg Sari
tpvKulmala Vesa