Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus4105.02.20247
Kasvatus- ja opetuslautakunta1913.02.20245

996-2024 (00 01 05, 10 03 02)

Lausunto Linnakaupungin monitoimitalon hankesuunnitelmasta

Tiivistelmä:

Linnakaupungin monitoimitalon tilat suunnitellaan Topeliuksen yläkoulun, Luolavuoren yläkoulun sekä väistökoulun käyttöön. Lisäksi monitoimitaloon tulisi päiväkoti sekä aamu- ja iltapäivätoimintaa. Alueen liikuntaolosuhteisiin panostetaan toteuttamalla koulun yhteyteen kattavat ja monipuoliset kaikille tarkoitetut liikuntatilat niin sisälle kuin ulos. Kokonaisuuden arvioitu valmistumisajankohta on 2028.

Kh § 41

Toimitilapäällikkö Pauliina Karjalainen ja rakennuttajainsinööri Iiro Tainio 30.1.2024:

​Linnakaupungin monitoimitalon hankesuunnitelma perustuu Turun kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaostossa 1.2.2021 § 3 ja 9 hyväksyttyyn tilatarveselvitykseen. Hankesuunnitelmassa on tarveselvitykseen pohjautuva tilaohjelma, jota on päivitetty prosessin aikana. Tilaohjelmaa on myös täsmennetty vastaamaan hankesuunnittelun aikana tehtyä pedagogista suunnitelmaa. Laaditusta hankesuunnitelmasta pyydetään lausunnot käyttäjäosapuolen lautakunnilta (kasvatus- ja opetuslautakunta sekä liikuntalautakunta). Lautakuntien lausuntojen jälkeen hankesuunnitelma tuodaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Hankesuunnittelun laadintaan on osallistunut Turun kaupungin tilapalveluiden edustajia ja taloteknisiä asiantuntijoita, Kaavoitusarkkitehti, Kaupunkisuunnittelu ja maanomaisuuden liikennesuunnittelijoita, Kasvatuksen ja opetuksen rehtoreita sekä palvelukokonaisuuden suunnittelija, Turun kaupungin varhaiskasvatuksen sekä aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnan edustajia, Varsinais-Suomen hyvinvointialueen edustajia ja Vapaa-aikatoimialan edustajia. Konsultteina hankkeessa olivat Schaumann Arkkitehdit (hankearkkitehti) sekä Sitowise Oy (Elinkaarikonsultti).

Linnakaupungin uuteen monitoimitaloon tulee sijoittumaan Topeliuksen koulun oppilaita (450), Luolavuoren koulun oppilaita (100) sekä vaihtuvan tarpeen mukaan väistökouluoppilaita (300–400 riippuen siitä onko kyseessä alakoulu vai yläkoulu). Monitoimitalon päiväkotilapsimäärä on 126 sekä aamu- ja iltapäivätoiminnassa lapsia on 25–30. Monitoimitaloon suunnitellaan edellä mainituille käyttäjille ruokailu-, keittiö- ja aulatilat. Talossa tulee toimimaan myös Varsinais-Suomen hyvinvointialueen terveyspalvelut ja oppilashuolto.

Topeliuksen koulu on vuosiluokat 1–9 käsittävä yhtenäinen peruskoulu. Alakoulun oppilaat ovat koulun lähiympäristössä asuvia lapsia, yläkouluun tulee oppilaita alakoulun lisäksi Vähä-Heikkilän koulusta (ranskan kieliluokat) sekä Pansion ja Aunelan kouluista. Koulussa toimii myös yläkoulun pienluokkia. Linnakaupungin uudisrakennukseen siirtyvät Topeliuksen yläkoulun oppilaat.

Väistökoulun tilojen on muunnuttava tarvittaessa sekä ala- että yläkoulun ja erityisopetuksen käyttöön. Tämä vaatii opetustiloilta erityistä joustavuutta ja muunneltavuutta.

Luolavuoren koulu on nykyään lähikoulu Luolavuoren alueen alakouluikäisille (1–6 luokat) lapsille sekä keskitetyn palvelun koulu (1–9 luokat), joka tarjoaa opetusta vaativan erityisen tuen oppilaille ympäri Turkua. Yläkoulun oppilailla ei ole ollut Luolavuoren koulussa ikätasoistaan vertaisryhmää. Tästä syystä on tehty päätös Luolavuoren koulun keskitetyn palvelun yläkoulun luokkien siirtämisestä Linnakaupungin yläkoulun yhteyteen.

Talossa tulisi toimimaan myös kaksi liikuntasalia, koiltaan 1.056m2 sekä 200m2. Piha-alueille suunnitellaan koulun sekä päiväkodin ulkoilutilat varastoineen ja katoksineen sekä ulkoliikuntakenttä tekonurmella. Liikuntakentän lisäksi pihaan toteutetaan kaikkia kuntalaisia palvelemaan aktiiviseen toimintaan ja liikkuvaan elämäntapaan kannustava liikunnallinen leikkipiha. Osa välitunti/ leikkipiha-alueesta tulisi sijaitsemaan rakennukseen suunniteltavalla kattopihalla. Koulun piha-alue tulee palvelemaan kaikenikäisiä aktivoivilla kattavilla ulkoliikuntaolosuhteilla, jotka ovat palvelemassa myös seuroja- ja yhdistyksiä sekä vapaa-ajankäyttäjiä. Tontilla tullaan säilyttämään olemassa olevaa puustoa.

Hanke vastaa useaan eri tarpeeseen ja varmistaa kaupungin tarjoamien palveluiden laadun ja määrän perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja liikunnan osalta koko läntisen keskustan alueella.

Linnakaupungin monitoimitalo sijoittuu entisen vedenpuhdistamon alueelle. Alueella on vireillä Vaasanpuiston asemakaavamuutos. Osoite on Ruissalontie 14, 20200 Turku. Vaasanpuiston asemakaavamuutos on aikataulutettu hyväksyttäväksi vuonna 2024.

Tarveselvitysvaiheesta tilaohjelman hyötyala kasvoi n. 836,5 m². Toiminnallisia tilatarpeita on tarkennettu pedagogisen suunnittelun kautta. Näitä on avattu tarkemmin pedagogisessa suunnitelmassa. Pienempiä neliölisäyksiä on tullut käyttäjäryhmien kanssa käytyjen keskustelujen lisäksi myös oppilashuollon, liikunta- sekä siivoustilojen neliöihin. Tilaohjelmaan sisältyy perusopetuksen, varhaiskasvatuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, terveyspalveluiden ja oppilashuollon sekä vapaa-aikatoimialan tarvitsemat tilat tukitiloineen.

Kouluhankkeen hankesuunnittelun yhteydessä tutkittiin Linnakaupungin väestöennusteita, jotka osoittavat alueen 1–6, 7–12 ja 13–15-vuotiaissa selkeää kasvua. Näiden ennusteiden valossa tulevien vuosikymmenten aikana rakennettava väistökoulu täyttyy alueella asuvista lapsista.

Toiminnan huomioiminen suunnittelussa

Tilat suunnitellaan huomioiden erilaiset oppijat ja joustavat opetusjärjestelyt. Monipuoliset ja muunneltavat tilat mahdollistavat erilaisten ja erikokoisten ryhmien työskentelyn. Suunnittelussa tullaan huomioimaan esteettömyys myös aistiesteettömyyden (valaistus, äänieristys ja akustiikka) osalta. Koululle suunnitellaan opetuksen ja kouluterveydenhuollon tilat, oma valmistuskeittiö Turun kaupungin keittiökonseptin mukaan, käsityön ja musiikin, kuvaamataidon, kotitalouden ja luonnontieteellisten aineiden opetustilat. Aineopetustiloissa huomioidaan myös erityisesti esteettömyys. Liikuntatilojen suunnittelussa otetaan huomioon liikuntatilojen konseptointia.

Toteutuva tilaohjelma

Toteutuva tilaohjelma määräytyy päätettävän laajuuden myötä. Laajuuksissa esitetty tilaohjelma on esitetty väistötilojen kanssa. Jos päädyttäisiin toteuttamaan hanke ilman väistötiloja, tulee tilaohjelma katsoa uudelleen läpi. Väistökoulun tilojen neliöissä on otettu huomioon monikäyttöisyyden mahdollisuudet, jolloin kaikkia väistötiloiksi merkittyjen tilojen neliöitä ei voida poistaa. Näistä on kustannusvertailussa eroteltu ja arvioitu poistettavien neliöiden kustannusvaikutukset.

Tilaohjelma yhteensä: 9.658 hym2

Bruttoala-arvio: 13.521-14.486 brm2

Tekniset tavoitteet

Hankkeessa haetaan rakennukselle RT ympäristöluokituksen sertifikaattia, neljä tähteä, jonka avulla varmistetaan rakennuksen vastuullisuustavoitteiden täyttyminen.

Hankesuunnitelmassa on määritetty teknisen suunnittelun laatutaso hyvin tarkasti huomioiden Turun kaupungin ilmastosuunnitelma 2029 linjaukset, Turku hiilineutraali 2029 toimenpiteet, energiatehokkuus sekä EU-taksonomian mukaisuus.

Hankkeen toteutus- ja hallintamalli

Linnakaupungin monitoimitalo hanke toteutetaan kaupungin tytäryhtiön (kiinteistö Oy Turun Monitoimitilat) taseeseen.

Monitoimitalohankkeen toteutus rakentamisen aikaisine suunnitteluineen sekä rakentamisineen toteutetaan yhteistoimintamallisena urakkana / allianssina.

Rakennuskustannukset

Tilaohjelman mukaisten tilojen kustannukset on laskettu kahdella laskutavalla, toinen vähähiilisellä puurungolla sekä toinen betonirungolla.

Hankkeen kustannuksista tehtiin vertailulaskelmia eri kokoonpanoilla.

Vähähiilisen, puurunkoisen ratkaisun kustannusarvio 57,1–63,1 milj.€.

Kustannusvaikutus tavanomaiseen runkoratkaisuun on n. +4 M€.

Kustannusarvio perus runkoratkaisulla 53,4–59,4 milj.€.

Kustannusarvio mikäli väistökoulu poistetaan kokonaisuudesta 50,7–52,7 milj.€.

Kustannukset on laskettu Haahtela-indeksillä 109,0 / 1/2023 sekä Hintatasolla 107 / 4.2023.

Hankkeessa tullaan käyttämään indeksikorjausta hankekustannusten päivittämiseen oikea-aikaiseen hintatasoon. Kehitysvaiheessa käytettävä indeksi on Haahtela-indeksi (tarjoushintaindeksi) ja toteutusvaiheessa rakennuskustannusindeksi.

Vuokrakustannukset

Vuokrakustannusarviot toimialoittain ovat edellä esitetyn rakennuskustannusarvion mukaan seuraavat:

KOPA​

386.462–420.593 €/kk​

4.637.545–5.047.116 €/v​

Terveyspalvelut​

9.833–10.701 €/kk​

117.996–128.417 €/v​

Vuokrakustannukset laskettuina vähähiilisen rungon rakennuskustannuksilla.

Muut kustannukset

Kustannukset eivät sisällä käyttäjän hankintoja kuten irtokalusteet ja varusteet.

Kustannuksiin ei ole myöskään laskettu mukaan ympäröivän infran kustannuksia eikä pilaantuneesta maasta tulevia kustannuksia.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen sitoutuminen tiloihin

Turun kaupungin koulujen oppilashuolto on siirtynyt hyvinvointialueen, Varsinais-Suomen hyvinvointialueen vastuulle, ja kaupungin ja Varhan yhteistoiminnan mukaan Varha maksaa käyttämistään tiloista vuokraa kaupungille.

Jokaisen tulevan tilahankkeen oppilashuollon tiloista tulee hyväksyttää vuokraehdotus Varhalla ennen hankesuunnitelman hyväksymistä.

Esitys

Toteutettavaksi kokonaisuudeksi esitetään vähähiilistä puurunkoista ratkaisua, jonka kustannusarvio 57,1–63,1 milj.€.

Tämä ratkaisu vastaa Turun kaupungin ilmastosuunnitelma 2029 linjauksia, Turku hiilineutraali 2029 toimenpiteitä, energiatehokkuus tavoitteita, RT ympäristöluokituksen sertifikaattia, neljä tähteä sekä on EU-taksonomian mukainen. Lisäksi ratkaisu vastaa alueen väestöennusteisiin.

Tavoiteaikataulu

Liite 1Linnakaupungin monitoimitalon hankesuunnitelma 7.7.2023 liitteineen

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää merkitä hankesuunnitelman tiedoksi ja pyytää siitä lausunnot kasvatus- ja opetuslautakunnalta sekä liikuntalautakunnalta.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kasopelk § 19

Kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen 6.2.2024:

 

Kasvatus- ja opetuslautakunnalle esitetään, että se antaisi asiassa seuraavan lausunnon:

 

”Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden henkilöstön edustajat olleet aktiivisesti mukana tarveselvityksen ja hankesuunnitelman laadinnassa.

 

Lapsivaikutusten näkökulma

 

Uuteen monitoimitilarakennukseen tulee sijoittumaan päiväkoti. Päiväkoti on ensisijaisesti uusinvestointi, jonka tarkoituksena tarjota päiväkotihoitopaikkoja alueelle muuttaville perheille. Päiväkodin suunnittelussa on otettu huomioon päiväkotikonsepti, jossa on huomioitu lasten hoidon tämänhetkiset tarpeet niin lasten itsensä kuin henkilöstönkin näkökulmasta. Myös piha-alueen suunnitteluun on kiinnitetty erityisestä huomiota.

 

Peruskouluun on tulossa lähinnä yläkouluikäisiä. Tällä hetkellä Topeliuksen, Pansion ja Aunelan alueen yläkoululaiset käyvät koulua Topeliuksen väistötiloissa, jotka sijaitsevat alle kilometrin päässä uudesta koulusta. Kulkuyhteydet saadaan nykyistä joustavimmiksi ja järjestettyä turvallisemminkin uudessa sijaintikohteessa.

 

Luolavuoren koulun yläkoululaiset ovat pääosin taksikuljetusten varassa. Tällä hetkellä oppilaat ovat väistötiloissa Ruiskadun kampusalueella, josta tilasta voidaan luopua uuden koulun valmistuttua. Tärkeää on ennen kaikkea huomata, että uudella järjestelyllä oppilaille tarjoutuu mahdollisuus käydä koulua samanikäisten oppilaiden kanssa.

 

Uuteen peruskouluun on siis tulossa ensisijaisesti alueen yläkouluikäiset. Muilta osin alakoululaiset, mikäli he eivät käy koulua Pansiossa tai Aunelassa, käyvät jatkossakin koulua Topeliuksessa. Topeliuksen koulurakennukset on myös tarkoitus peruskorjata Linnakaupungin monitoimitalon valmistumisen jälkeen.

 

Tarkoituksena on, että Luolavuoren koulun osasta (7.-9. lkt) ja Topeliuksen koulusta muodostetaan yksi yhtenäinen peruskoulu, joka toimii Linnakaupungin monitoimitalon lisäksi nykyisin Topeliuksen koulun käytössä olevissa tiloissa Pakkarinkadulla.

 

Linnakaupungin monitoimitaloa on tarkoitus käyttää myös väistökouluna. Tällöin tarkoituksenmukaiseen ja turvalliseen liikkumiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Lounais-Suomen aluehallintovirasto on edellyttänyt, että tällaisissa tapauksissa tulee tehdä oma erityinen lapsivaikutusten arviointi. Tässä yhteydessä on hyvä ymmärtää, että peruskoulujen siirtyminen väistöön useaksi vuodeksi Linnakaupungin monitoimitaloon aiheuttanee runsaasti kansalaiskeskustelua ja kuntalaispalautetta.

 

Linnakaupungin rakentaminen on edelleen kesken ja alueen jatkokehitys tullee ulottumaan 2030-luvulle asti. Tällä hetkellä on epävarmaa, voidaanko koulua käyttää pysyvänä väistötilana muiden koulujen peruskorjausten aikana, mikäli alueen oma lapsimäärä kasvaa ennustetulla tavalla.

 

Tärkeää lapsivaikutusten näkökulmasta myös on, että yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa lapsilla ja nuorilla on aito mahdollisuus osallistua rakennuksen ja sen piha-alueiden suunnitteluun, ja koska kysymys on osaltaan myös aivan pienistä lapsista, että myös lasten kanssa toimiva henkilöstö osallistetaan monitoimitalon toteutukseen.

 

Muuta huomioitavaa

 

Topeliuksen koulu joutui osaltaan siirtymään väistötiloihin keväällä 2020 Juhana Herttuan koulutalossa havaittujen sisäilmaongelmien vuoksi. Tällä hetkellä koulu joutuu toimimaan puutteellisissa koulutiloissa, jotka on osin rakennettu lähiliikuntapaikalle, ja Puutarhakadun tiloissa, joita ei ole alun perin suunniteltu minkäänlaiseen koulukäyttöön. Jos uudet tilat saadaan aikaisintaan vuonna 2028, on odotusaikaa pidettävä huomattavan pitkänä.

 

Positiivista on huomata, että varautumiseen on kohteessa kiinnitetty poikkeuksellista huomiota. Rakennukseen on tarkoitus sijoittaa varavoimakone ja myös aurinkoenergiaa on mahdollisuus hyödyntää. Tämä tarjoaa mahdollisuudet järjestää varhaiskasvatusta ja opetusta myös sellaisissa olosuhteissa, että sähköenergian saannissa on laajoja puutteita.

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää osaltaan hyväksyä hankesuunnitelmassa esille nostetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Linnakaupungin monitoimitalon rakentamisen osalta.”

 

Liite 1                                  Linnakaupungin monitoimitalon hankesuunnitelma 7.7.2023 liitteineen

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää antaa asiassa edellä olevan lausunnon.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

lausKaupunginhallitus
tpvKonsernihallinto, tilapalvelut


Liitteet:

Kh § 41
Liite 1:Linnakaupungin monitoimitalon hankesuunnitelma 7.7.2023 liitteineen

Kasopelk § 19
Liite 1:Linnakaupungin monitoimitalon hankesuunnitelma 7.7.2023 liitteineen