Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus4205.02.20248
Kasvatus- ja opetuslautakunta1813.02.20244

313-2024 (00 01 05, 10 03 02)

Lausunto Karhunaukion yhtenäiskoulun hankesuunnitelmasta

Tiivistelmä:

Karhunaukion yhtenäiskoulun kokonaisuutta esitetään rakennettavaksi Poronpuiston / Karhunaukion alueelle. Uuteen yhtenäiskouluun siirtyisi Lausteen alakoulu ja Vasaramäen liikuntapainotteinen yläkoulu. Yhtenäiskoulukokonaisuus sisältää perhetuvan, esiopetuksen, aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnan, ala- ja yläkoulun, kirjaston sekä liikunnan tilat kahdessa uudisrakennuksessa. Hankkeen aikaisin arvioitu valmistumisajankohta on noin 3 vuotta asemakaavan lainvoimaisuudesta.

Kh § 42

Toimitilapäällikkö Pauliina Karjalainen ja rakennuttajainsinööri Soili Oksanen:

Kaupunginhallitus teki 5.10.2021 § 456 seuraavan periaatepäätöksen Lauste – Skanssi alueen kouluverkkoratkaisusta:

”Kaupunginhallitus päätti, että Lauste – Skanssin alueen kouluverkon osalta edetään Karhunaukion yhtenäiskoulun suunnitteluun. Periaatepäätös pitää sisällään, että Lausteen alakoulun ja Vasaramäen yläkoulun tilat korvataan Poropuiston / Karhunaukion alueelle suunniteltavalla kouluhankkeella, jonka mitoituksessa huomioidaan myös Skanssin alueen koulutarpeet.”

Kaupunginhallitus hyväksyi tarveselvityksen 20.6.2022 § 306.

Hankesuunnitelman esityksenä on, että uudet tilat toteutetaan kahteen uudisrakennukseen, joihin tulee tilat kuusisarjaiselle yläkoululle (450 oppilasta), kaksisarjaiselle alakoululle (300 oppilasta), 4 esiopetusryhmälle (84 lasta), aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnalle, perhetuvalle, kirjastolle sekä liikunnan tiloille.

Hankesuunnitelmaan koottu tilaratkaisu toteuttaa edellä mainitun kaupunginhallituksen hyväksymän tarveselvityksen mukaisen ratkaisun.

Rakennuspaikka sijaitsee Turussa, Huhkolan ja Lausteen kaupunginosissa, Karhunkadun molemmin puolin. Aluetta rajaa pohjoisessa ja lännessä Itäkaari ja etelässä ja idässä Jaaninoja. Yhtenäiskoulun rakennuspaikalla sijaitsee nykyisin Poropuisto, jossa toimii Poropuiston jalkapallokenttä.​ Voimassa olevassa asemakaavassa rakennuspaikka on puistoaluetta (PI/PL).

Alueelle rakentaminen vaatii muutoksen asemakaavan. Päätös asemakaavoitusprosessin aloittamisesta tehtiin kaupunginhallituksessa 5.10.2021 § 456 yhtenäiskoulun rakennuspaikkaa päätettäessä. Asemakaavamuutoksen prosessi on aloitettu ja kaava on aikataulutettu hyväksyttäväksi vuonna 2024.

Oppilasennuste

Väestöennuste on alakouluikäisten osalta tulevina vuosina noususuhdanteinen. Oppilasmäärän arviointiin on Turun kaupungin väestöennusteen lisäksi huomioitu uuden koulun houkuttelevuutta ja Skanssin tulevaa kasvua.

Tilaohjelma

Tilaohjelman mitoitusten pohjana ovat koulujen nykytilantarve sekä päiväkoti- ja perusopetuskonseptien mitoitusperiaatteet. Tilaohjelmat on läpikäyty ja tarkennettu yhteistyössä henkilökunnan kanssa.

Yläkoulu on mitoitettu 6-sarjaisena 450 oppilaalle. Alakoulu on mitoitettu 2-sarjaisena 300 oppilaalle. Yleiset tilat on mitoitettu tarveselvityksen mukaisesti 850 oppilaalle.

Yleisopetuksen lisäksi valmistavalle opetukselle (Valmo) on varattu tilat kolmelle ryhmälle (3x12 oppilasta) ja jokaiselle perusopetuksen vuosiluokalle on varattu tilat erityisopetuksen pienluokille (9x10 oppilasta).

Alueeseen ja sen liikuntaolosuhteisiin panostaminen

Kaupunginhallituksen 30.5.2022 § 246 päättämien liikuntapaikkaverkon kehittämislinjausten toimeenpanon mukaan suurien monitoimitalojen, kuten Karhunaukion yhtenäiskoulun, yhteyteen suunnitellaan yli 1.000 m2 liikuntasali paikkaamaan erityistä tarvetta suuriin liikuntasaleihin.

Yhtenäiskoulun liikuntaolosuhteisiin panostetaan ja sen yhteydessä tai läheisyydessä olevia sisä- ja ulkoliikuntaolosuhteita kehitetään kaikkia kuntalaisia liikuttavana kokonaisuutena. Piha-alueiden tulisi välitunti ja leikkipihatoiminnan ohella palvella kaikenikäisiä kuntalaisia lähiliikuntapaikkana iltaisin, viikonloppuisin ja kesäaikaan. Karhunaukion yhtenäiskoulun ulko- ja sisätilojen suunnittelussa on lisäksi huomioitava liikuntapainotteisen yläkoulun urheiluluokkatoiminnan jatkuminen. Liikuntaolosuhteista tulee suunnitella riittävät ja laadukkaat.

Liikuntatilojen suhteen tilojen jatkosuunnittelussa tulee varmistaa, että niiden käyttö on mahdollista kaikille muillekin kuin talossa aktiivisesti toimiville käyttäjille normaalien käyttöaikojen ulkopuolella.

Yhtenäiskoulun ulkoliikuntaolosuhteet esitetään toteutettavan erillisenä hankkeenaan noin 600 metrin päähän Rummunlyöjänpuistoon. Kaava-alueelle toteutettavien koulukokonaisuuden ja liikuntaolosuhteiden ohella aluetta kehitetään parantamalla liikkumismahdollisuuksia niin kevyen, yksityisen kuin julkisenkin liikenteen osalta.

Toteutustapa ja kustannusarvio

Karhunaukion yhtenäiskoulu toteutetaan yhteistoiminnallisena urakkana, joka pitää sisällään kehitysvaiheen. Hankkeen suunnitelmat ja tavoitehinta-arvio tarkentuvat kehitysvaiheen aikana.

Karhunaukion yhtenäiskouluhanke on mukana myös Canemure- hankkeessa, joka edistää hiilineutraaliutta. Tehdyissä selvityksissä rakennuksen rakennuspaikan suunnitteluluokka on vaativa tai poikkeuksellisen vaativa.

Hanke toteutetaan kaupungin tytäryhtiön (Kiinteistö Oy Turun Monitoimitilat) taseeseen.

Tilahankkeen tavoitehinta-arvion vaihteluväli on 43–48 miljoonaa euroa. Arvio sisältää 15 % hankevarauksen ja 250.000 € varauksen taidehankintoihin.

Tavoitehinta-arvion ulkopuoliset kustannuksia ovat:

Vuokrakustannusarviot toimialoittain ovat rakennuskustannusarvion mukaan seuraavat:

KOPA​

211.536–236.752 €/kk​

2.538.428–2.841.025 €/v​

Kirjasto​

8.601–9.626 €/kk​

103.212–115.515 €/v​

Liikunta​

68.566–76.740 €/kk​

822.792–920.874 €/v​

Varha​

4.905–5.490 €/kk​

58.860–65.876 €/v​

Aikataulu

Tavoitteena on:

Hankkeen aikaisin arvioitu valmistumisajankohta on noin 3 vuotta asemakaavan lainvoimaisuudesta.

Liite 1Karhunaukion yhtenäiskoulun hankesuunnitelma 20.10.2023

​Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus merkitsee hankesuunnitelman tiedoksi ja pyytää siitä lausunnot kasvatus- ja opetuslautakunnalta, kulttuuri- ja nuorisolautakunnalta sekä liikuntalautakunnalta.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kasopelk § 18

Kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen 6.2.2024:

 

Kasvatus- ja opetuslautakunnalle esitetään, että se antaisi kaupunginhallitukselle alla olevan lausunnon:

 

“Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden henkilöstön edustajat olleet aktiivisesti mukana tarveselvityksen ja hankesuunnitelman laadinnassa.

 

Lapsivaikutusten näkökulma

 

Uuteen monitoimitilarakennukseen tulee sijoittumaan päiväkoti. Päiväkoti on ensisijaisesti uusinvestointi, jonka tarkoituksena tarjota päiväkotihoitopaikkoja alueelle muuttaville perheille. Päiväkodin suunnittelussa on otettu huomioon päiväkotikonsepti, jossa on huomioitu lasten hoidon tämänhetkiset tarpeet niin lasten itsensä kuin henkilöstönkin näkökulmasta. Myös piha-alueen suunnitteluun on kiinnitetty erityisestä huomiota.

 

Peruskouluun on tulossa lähinnä Lausteen koulun oppilaat ja Vasaramäen yläkoulun oppilaat. Tällä hetkellä oppilaat käyvät koulua Lausteen ja ns. Puistokoulun väistötiloissa. Lisäksi on varauduttu siihen, että oppilasmäärä kasvaa Skanssin alueella. Kulkuyhteydet saadaan nykyistä joustavammiksi ja järjestettyä turvallisemminkin uudessa sijaintikohteessa. Uuteen peruskouluun on siis tulossa ensisijaisesti alueen eri ikäiset peruskoululaiset, ja kysymys on aiemmat koulurakennukset korvaavasta uusintainvestoinnista.

 

Tarkoituksena on, että Lausteen koulusta (1.-6. lkt) ja Vasaramäen yläkoulusta (7.-9. lkt) muodostetaan yksi yhtenäinen peruskoulu, joka toimii Karhunaukion monitoimitalossa. Vasaramäen alakoulu jatkaa toimintaansa itsenäisenä peruskouluna nykyisellä paikalla. Viimeksi mainitun koulun oppilaiden yläkouluksi osoitetaan Karhunaukio. Uuteen kouluun tulisi noin 750 oppilasta, jolloin koulu olisi samaa kokoluokkaa yhdessä nykyisen Vasaramäen koulun taikka Syvälahden, Luostarivuoren, Nummenpakan tai Yli-Maarian kanssa.

 

Skanssin alueen rakentaminen on edelleen kesken, ja alueen jatkokehitys tullee ulottumaan 2030-luvulle asti. Tällä hetkellä on epävarmaa, tarvitaanko Skanssin alueelle uutta koulua. Jos sellainen tarve ilmenee, voisi hankkeena olla jonkinlainen päiväkodin ja peruskoulun yhdistelmä, jossa olisi kenties vain alkuopetusta (1.-2. lkt).

 

Tärkeää lapsivaikutusten näkökulmasta myös on, että yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa lapsilla ja nuorilla on aito mahdollisuus osallistua rakennuksen ja sen piha-alueiden suunnitteluun, ja koska kysymys on osaltaan myös aivan pienistä lapsista, että myös lasten kanssa toimiva henkilöstö osallistetaan monitoimitalon toteutukseen.

 

Suunniteltu koulukokonaisuus sijaitsee nykyistä paremmin oppilaaksiottoalueen keskellä. Tällä tavoin koulun tavoitettavuus paranee. Koulumatkojen pituus ei myöskään alueen mistään osasta muodostu kohtuuttomaksi tai turvattomaksi, koska samaan aikaan monitoimitalon rakentamisen yhteydessä on tarkoitus parantaa myös alueen liikenneinfrastruktuuria.

 

Lapsivaikutusten näkökulmasta ja muutenkin on erityisen kannatettavaa, että samassa yhteydessä uudistetaan myös liikunnalliset olosuhteet alueella aivan uudelle tasolle.

 

Alueella asuville on järjestetty informaatio- ja kuulemistilaisuuksia ja muutenkin hankkeesta on huoltajien ja muidenkin alueella asuvien aikuisten taholta esitetty monia eri arvioita.

 

Muuta huomioitavaa

 

Lausteen koulu joutui osaltaan siirtymään väistötiloihin keväällä 2019 vanhassa koulutalossa havaittujen sisäilmaongelmien vuoksi. Jos uudet tilat saadaan aikaisintaan vuonna 2027, on odotusaikaa pidettävä huomattavan pitkänä.

 

Positiivista on huomata, että varautumiseen on kohteessa kiinnitetty poikkeuksellista huomiota. Rakennukseen on tarkoitus hyödyntää aurinkoenergiaa. Linnakaupungin tapaan rakennukseen olisi tarpeen sijoittaa myös varavoimakone. Tämä tarjoaa mahdollisuudet järjestää varhaiskasvatusta ja opetusta myös sellaisissa olosuhteissa, että sähköenergian saannissa on laajoja puutteita.

 

Kasvatus- ja opetuslautakunnan tietoon on eri yhteyksissä saatettu lukuisia eri kaupunkilaisten ja muiden tahojen kannanottoja monitoimitaloasiaan. Kannanottoihin on huolellisesti tutustuttu. Hankesuunnitelman pohjalta laaditaan lopulliset suunnitelmat ja kaupunkilaisten kuuleminen jatkuu eri yhteyksissä hankkeen edetessä.”

 

Liite 1                                  Karhunaukion yhtenäiskoulun hankesuunnitelma 20.10.2023

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että se antaa asiasta edellä olevan lausunnon.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

lausKaupunginhallitus
tpvKonsernihallinto, tilapalvelut


Liitteet:

Kh § 42
Liite 1:Karhunaukion yhtenäiskoulun hankesuunnitelma 20.10.2023

Kasopelk § 18
Liite 1:Karhunaukion yhtenäiskoulun hankesuunnitelma 20.10.2023