Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta2113.02.20248

1204-2024 (12 01 03, 00 01 01)

Tuen ja ohjauksen strategia 2024-2030 - lukiokoulutus ja ammatillinen koulutus

Tiivistelmä: -

Kasopelk § 21

Kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen 6.2.2024:

 

Turun kasvatus- ja opetuslautakunta on kokouksessaan 13.12.2022 päättänyt toisen asteen tuen strategian valmistelusta. Se on osa Turun kaupungin pormestariohjelmaan (2021 - 2025) sisältyvää Osaamisen kärkihanketta ja Maan parasta oppimispolkua. Strategiaa esiteltiin kasvatus- ja opetuslautakunnalle viime kokouksessa 16.1.2024.

 

Strategia sisältää kuvaukset Turun lukioiden ja Turun ammatti-instituutin (TAI) nykyisistä tuki- ja ohjauspalveluista sekä toimenpiteistä. Toiminnan nykytilaa on arvioitu mm. opiskelijoiden kuulemisen, henkilöstön kyselyiden, huoltajien palautteiden ja sidosryhmien lausuntojen pohjalta. Strategia koskee Turun kaupungin viittä suomenkielistä, yhtä ruotsinkielistä ja iltalukiota sekä Turun ammatti-instituuttia. Kokonaisuudessaan Turun toisella asteella opiskelee lähes 10 000 opiskelijaa. Strategia pohjautuu koulutuksen keskeisiin arvoihin, joita ovat tasa-arvo, yhdenvertaisuus, osallisuus, moninaisuuden arvostus, yhteisöllisyys ja saavutettavuus.

 

Strategian tavoitteena on kehittää oppilaitosten toteuttamaa tukea ja ohjausta niin, että ne mahdollistavat opiskelijan kasvun kohti omaa potentiaaliaan ja tulevaisuuden suunnitelmien toteutumista. Samalla pyrkimyksenä on tarjota selkeitä askelmerkkejä, joiden avulla Turun toisen asteen tuki- ja ohjauspalveluita kehitetään. Strategian tavoitteita tarkennetaan ja niiden toteutumista seurataan vuosittain osana palvelualueiden vuosijohtamisen prosesseja ja palvelusuunnitelmien valmistelutyötä.

 

Orpon hallituksen hallitusohjelmassa on linjattu, että kyseinen strategia tulee valmistella. Äskettäin opetus- ja kulttuuriministeriö onkin päättänyt aloittaa valtakunnallisen suunnittelutyön samaan aikaan kun Turun työ on saatu valmiiksi. Mikäli valtakunnallinen työ aiheuttaa joitakin muutostarpeita hyväksyttävään suunnitelmaan, tullaan ne ottamaan huomioon työn päivittämisessä.

 

Toisen asteen tuen strategia tukee merkittävästi sitä kokonaisuutta, joka jo aikaisemmin pitää sisällään kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymät varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tuen suunnitelmat ja mahdollistaa, että tuen suunnitelma kattaa kaikki kasvatuksen ja opetuksen tarjoamat peruspalvelut.

 

Strategian toimeenpano voidaan aloittaa heti, ja mikäli toteuttaminen vaatii uusia määrärahoja tai merkittäviä määrärahojen uudelleenkohdentamisia, vuoden 2025 alusta lukien.

 

Keskeiset kehittämiskohteet toisen asteen tuessa ja ohjauksessa

 

Toimintatavat ja -mallit, prosessit

Kehitetään systemaattisia opiskelijoiden tuen tarpeen havaitsemisen toimintamalleja

 

Kehitetään konkreettisia malleja tuen ja ohjauksen suunnitteluun, toteutukseen ja vaikuttavuuden arviointiin, sekä luodaan eri ammattiryhmille ohjeistus ja roolitus

 

 

Luodaan säännöllisen seurannan malli tuen ja ohjauksen toimivuudelle ja vaikuttavuudelle

 

Kehitetään opiskelijoiden kohtaamiseen malleja, selkeytetään prosesseja ja varmistetaan riittävät resurssit

 

Tunnistetaan ja huomioidaan eri opiskelijaryhmien tarpeet koulutustarjonnan suunnittelussa

 

Kehitetään oppimisympäristöjä ja monimuoto-opiskelua sekä otetaan digitaalisten oppimateriaalien rinnalle tarvittaessa painettua materiaalia

 

Kehitetään suomi toisena kielenä (S2) ja kielitietoista opetusta

Tuetaan opiskeluhyvinvointia ja ennaltaehkäistään yksinäisyyttä yhteisöllisyyttä lisäävillä toimenpiteillä

 

Varmistetaan riittävät esteettömät opetus- ja työskentelytilat opiskelijoille ja henkilöstölle

 

Mahdollistetaan opiskelijoiden erilaisten polkujen toteutuminen kaikilla aloilla, esimerkiksi opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot, ammattikorkeakoulupolku, kaksoistutkinnon kehittäminen (TAI)

 

 

Huomioidaan kampuksien tilojen suunnittelussa ohjauksen ja tuen tarpeet, opiskelijakunnan tarpeet sekä esteettömyys (TAI)

 

Pienennetään lukioiden opiskelijaryhmien kokoa niiden opintojaksojen kohdalla, joissa ryhmät ovat liian suuria (lukio)

 

 

Henkilöstö

Vahvistetaan oppimisen tuen osaamista ja oppimaan oppimisen ohjauksen taitoja koko henkilöstöllä

 

Tuetaan henkilöstön työhyvinvointia

Kehitetään henkilöstön työnohjausta

Arvioidaan ja kehitetään erityiseen tukeen liittyvät tehtävät, toteutusmallit ja toimijoiden roolit sekä varmistetaan resursoinnin riittävyys (TAI)

 

Arvioidaan ja kehitetään vastuuopettajuuteen liittyvät tehtävät, toteutusmallit ja toimijoiden roolit sekä varmistetaan resursoinnin riittävyys (TAI)

 

 

Vahvistetaan henkilöstön yhteistoiminnallista suunnittelutyötä ja yhteiskehittämistä (TAI)

 

Varmistetaan riittävät resurssit erityisopetukseen ja opinto-ohjaukseen sekä ammatillisen koulutuksen hallintoon (TAI)

 

Kehitetään erityisopettajien, opinto-ohjaajien ja aineenopettajien konsultaatioon perustuvaa yhdessä opettamisen mallia ja erityisopettajien keskinäistä parityöskentelyä (lukio)

 

 

Varmistetaan riittävät resurssit erityisopetukseen ja opinto-ohjaukseen sekä lukion hallintoon (lukio)

 

 

Sidosryhmät

Vahvistetaan moniammatillista opiskeluhuoltoa ja tehdään siitä näkyvä tuen muoto

 

Kehitetään tiedonsiirtoa perusopetuksesta toiselle asteelle

Tiivistetään ohjausyhteistyötä Turun korkeakoulujen kanssa, jotta varmistetaan toiselta asteelta valmistuvien opiskelijoiden sujuva siirtymä korkeakoulukoulutuksiin

 

 

Tiivistetään ohjausyhteistyötä Turun korkeakoulujen kanssa monikielisten opiskelijoiden korkeakoulukoulutukseen siirtymisen tueksi

 

Kehitetään yhteistyötä sairaalakoulun kanssa

Tiivistetään yhteistyötä Turun kaupungin nuorisopalveluiden sekä kolmannen sektorin palvelun tuottajien kanssa

 

Vahvistetaan työelämässä tapahtuvan oppimisen tukea ja lisätään sekä kehitetään työpaikkaohjaajakoulutusta, erityisesti huomioiden tukea tarvitsevat opiskelijat (TAI)

 

 

Vahvistetaan yhteistyötä erityisesti monikielisten ja tuen tarpeessa olevien opiskelijoiden huoltajien kanssa (TAI)

 

Tiivistetään yhteistyötä työllisyyspalveluiden kanssa (TAI)

 

Liite 1                                  Toisen asteen tuen ja ohjauksen strategia

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä toisten asteen oppilaitosten tuen ja ohjauksen strategian.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta päätti, että toisen asteen tuen strategian toimeenpanoa seurataan vuosittain.

Päätös lisäyksen osalta tehtiin Elon tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.

Jakelu

tpvKasvatus ja opetus, ammatillinen koulutus
tpvKasvatus ja opetus, lukiokoulutus ja yleissivistävä aikuiskoulutus
tpvSvenskspråkig fostran och undervisning


Liitteet:

Kasopelk § 21
Liite 1:Toisen asteen tuen ja ohjauksen strategia