Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta716.01.20247

8693-2023 (02 05 00)

Kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvaus 2024

Tiivistelmä:

Suomen Kuntaliitto on 14.12.2022 yleiskirjeessään 21/2023 antanut suosituksen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista vuodelle 2024. Kasvatus- ja opetuslautakunnalle esitetään, että kustannuskorvauksissa noudatetaan annettua suositusta.

Kasopelk § 7

Palvelupäällikkö Satu Leppänen ja palvelualuejohtaja Vesa Kulmala 27.12.2023:

 

Omassa kodissaan työskentelevälle kunnalliselle perhepäivähoitajalle korvataan lapsen hoidosta aiheutuneet välittömät kustannukset Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen KVTES (2022 - 2025) perhepäivähoitajia koskevan liitteen 12 (Perhepäivähoidon kustannuskorvaus) 13 §:n mukaan Suomen Kuntaliiton kulloinkin voimassa olevan perhepäivähoidon kustannuskorvauksia koskevan suosituksen perusteella.

 

Suosituksessa mainittuja kustannuskorvauksia tarkistettaessa käytetään perusteena elintarvikekustannusten osalta kuluttajahintaindeksin ravintoryhmän alaindeksin ja muiden kustannusten osalta kuluttajahintaindeksin muutosta. Suositusta tarkistetaan kalenterivuosittain käyttäen laskennan perusteena viimeisimpiä käytettävissä olevia indeksejä.

 

Vuoden 2024 hinnat korotetaan vuoden 2023 hinnoista toteutuneen kuluttajahintaindeksin perusteella. Kuluttajahintaindeksi on Tilastokeskuksen julkaisema.

 

Hintaindeksin vuosimuutos (%):

 

Elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat

2,95

Kuluttajahintaindeksi

3,25

 

Suomen Kuntaliitto on 14.12.2023 yleiskirjeessään 21/2023 antanut suosituksen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista vuodelle 2024. Keskusteltuaan asiasta KT Kuntatyönantajien ja Julkisen alan unioni JAU ry:n kanssa Suomen Kuntaliitto suosittelee, että kunnallisessa perhepäivähoidossa suoritetaan 1.1. - 31.12.2024 omassa kodissa työskenteleville perhepäivähoitajille yleiskirjeessä mainittujen yksikköhintojen pohjalta laskettuja kustannuskorvauksia. Korvausten on tarkoitus kattaa lasten hoidosta hoitajalle aiheutuvat todelliset kustannukset.

 

 

Aamiainen

tai välipala

Lounas tai

päivällinen

Muu kustannus/

päivä

Alle kouluikäinen lapsi 2023

 

0,88 €

 

2,09 €

 

2,04 €

Alle kouluikäinen lapsi 2024

 

0,91 €

 

2,15 €

 

2,10 €

Kouluikäinen lapsi 2023

1,45 €

2,72 €

2,04 €

Kouluikäinen lapsi 2024

1,18 €

2,80 €

2,10 €

Taulukko 1: Korvaukset kustannuksista, ateriat

 

Liite 1 sisältää laskelmat erilaisten varhaiskasvatusvaihtoehtojen kustannuskorvauksista alle kouluikäisten lasten ja erityislasten ruokakustannusten korotuksen suositusten mukaisesti 15-30 %:lla korotettuna. Perhepäivähoitajalle maksettavan kustannuskorvauksen suuruus riippuu hänellä hoidossa olevien lasten varhaiskasvatuksen tarpeesta ja lasten mahdollisista erityisruokavalioista. Kuntaliitto suosittelee, että niissä tapauksissa, joissa perhepäivähoitoryhmässä jollakin lapsella on vähälaktoosinen ruokavalio, kustannuskorvaukset maksettaisiin siten, että perhepäivähoitajan työn säästämiseksi kaikille lapsille maksettaisiin vähälaktoosinen ateria.

 

Kustannuskorvauksia on maksettu 14 henkilölle joulukuussa 2023, maksuun meni 5 516 euroa. Vuonna 2022 kustannuskorvauksia maksettiin yhteensä 61 044 euroa. Perhepäivähoitajien määrä on vähentynyt merkittävästi, vielä alkuvuodesta kustannuskorvauksia maksettiin 22 henkilölle.

 

Tarjottavat ateriat

 

Varhaiskasvatuslain 11 §:n mukaan varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle on järjestettävä lapsen ravitsemustarpeet täyttävä terveellinen ja tarpeellinen ravinto. Ruokailu järjestetään ohjatusti kaikille läsnä oleville lapsille. Kunnan tulee hoitosuhteen alkaessa määritellä hoitosopimuksessa lapselle tarjottavat ateriat. Lapselle tarjottavien aterioiden määrä riippuu lapsen hoitoajoista. Hoitosopimuksen muutos saattaa edellyttää myös aterioiden määrän tarkistamista.

 

Kustannuskorvaus hoidossa järjestettävästä tarpeellisesta ravinnosta muodostuu siten, että edellä mainituista yksikköhinnoista kootaan lapsen hoitoajan pituudesta ja ajoittumisesta riippuen korvaus niistä aterioista, jotka hoitosopimuksessa on todettu.

 

Liite 1                                  Kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvaukset 2024

 

Oheismateriaali 1               Suomen Kuntaliiton suositus kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista 2024 (yleiskirje 21/2023)

 

Kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen:

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää vahvistaa Turun kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvaukset 1.1.2024 alkaen liitteen 1 mukaisesti. Kolmiperhepäivähoidossa suosituksia toteutetaan soveltuvin osin.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvKasvatus ja opetus, varhaiskasvatus
tpvKonsernihallinto, talousohjaus
tpvSvenskspråkig fostran och undervisning
tpvKarlsson Hanna
tpvKjellman Liliane
tpvKulmala Vesa
tpvLeppänen Satu
tpvSeikkula Jaana


Liitteet:

Kasopelk § 7
Liite 1:Kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvaukset 2024