Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta616.01.20246

8466-2023 (02 05 00)

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistus 1.8.2024 alkaen

Tiivistelmä:

Varhaiskasvatuksesta perittävien maksujen euromäärät tarkistetaan joka toinen vuosi opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoituksella. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu opetustoimen hintaindeksiin ja tulorajat ansiotasoindeksiin. Muutokset tulevat voimaan 1.8.2024.

Kasopelk § 6

Palvelualuejohtaja Vesa Kulmala ja palvelupäällikkö Satu Leppänen 12.12.2023:

 

Asiakasmaksujen indeksitarkistus

 

Varhaiskasvatuksesta perittävien maksujen euromäärät tarkistetaan joka toinen vuosi opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoituksella (1062/2023).

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu opetustoimen hintaindeksiin ja tulorajat ansiotasoindeksiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetussa laissa tarkemmin säädetyllä tavalla. Indeksien muutokset käyvät ilmi seuraavasta taulukosta. Muutosten ajankohta on 1.8.2024.

 

Tarkistusperuste

Muutos %

opetustoimen hintaindeksi

5,45

ansiotasoindeksi

4,95

Taulukko 1: Muutoksen tarkistusperusteet

 

Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu kuukaudessa nousee 1.8.2024 alkaen 295 eurosta 311 euroon. Saman perheen ikäjärjestyksessä toiseksi nuorimman varhaiskasvatuksessa olevan lapsen maksu on aikaisemman 118 euron sijaan enintään 124 euroa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Pienin perittävä kuukausimaksu nousee kahdella eurolla 30 euroon.

 

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa elävät molempien alaikäiset lapset.

 

Yleisellä ansiotasoindeksillä tarkistetut varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain (1503/2016) 5 §:n 2 momentin nojalla asiakasmaksun määräämisessä käytettävät tulorajat ovat 1.8.2024 lähtien seuraavat:

 

Perheen

koko

henkilöä

Nykyinen

tuloraja €/kk,

alk 1.3.2023

Tuloraja

1.8.2024

alkaen €/kk

Korkein

maksu %

 

2

3 874

4 066

10,7

3

4 998

5 245

10,7

4

5 675

5 956

10,7

5

6 353

6 667

10,7

6

7 028

7 376

10,7

Taulukko 2: Asiakasmaksuissa käytettävät tulorajat 1.8.2024 alkaen

 

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 275 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu tarkistetaan maksupäätöksellä indeksitarkistuksen jälkeen kaikilta perheiltä. Samoilla perusteilla tarkistetaan myös lapsikohtaisen palvelusetelin arvo. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki ei koske yksityisesti järjestettävää varhaiskasvatusta.

 

Oheismateriaali 1               Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus 1062/2023

 

Kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen:

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että 1.8.2024 lukien varhaiskasvatuslaissa (540/2018) tarkoitetusta varhaiskasvatuksesta peritään varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 1503/2016 mukainen kuukausimaksu, jonka suuruus kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen osalta on enintään 311 euroa kuukaudessa ja samasta perheestä olevan toisen lapsen osalta enintään 124 euroa kuukaudessa.

 

Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että alin perittävä kuukausimaksu on 30 euroa ja että varhaiskasvatuksen asiakasmaksun ja lapsikohtaisen palvelusetelin määräämisessä käytettävät tulorajat ovat opetus- ja kulttuuriministeriön 8.12.2023 antaman ilmoituksen (1062/2023) mukaiset.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvKasvatus ja opetus, varhaiskasvatus
tpvKonsernihallinto, talousohjaus
tpvSvenskspråkig fostran och undervisning
tpvKarlsson Hanna
tpvKjellman Liliane
tpvKulmala Vesa
tpvLeppänen Satu
mtpvOrpana Olli
tpvSeikkula Jaana