Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus28022.06.20231
Kasvatus- ja opetuslautakunta416.01.20244

4449-2023 (00 01 05, 00 01 02, 10 03 02)

Laajentuvan Turun kansainvälisen koulun toiminnan järjestäminen

Tiivistelmä:

Kasvatus- ja opetuslautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle esitetään, että kokonaisvastuu Turun kansainvälisen koulun toiminnasta siirretään kaupungille 1.8.2025 lukien myös opetuksen järjestämisen osalta.

Kh § 280

Kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen 21.6.2023:

Tausta

Turun kansainvälinen koulu on muodollisesti yksi Turun kaupungin ylläpitämistä kouluista. Sen opetuspalvelut, osa tilapalveluista ja muista palveluista on ostettu Turun yliopistolta siten, että koulun käytännön toteuttamisesta vastaa Turun normaalikoulu.

Turun kansainvälinen koulu on aloittanut toimintansa 2004. Tällä hetkellä voimassa oleva yliopiston kanssa tehty sopimus kansainvälisen koulun opetuksen tuottamiseksi ja järjestämiseksi on vuodelta 2010 (liite 1).

Viime vuosina Turun kansainvälisen koulun peruskoulussa on ollut 220-250 oppilasta. Turun kaupungin pyrkimyksenä on ollut pidemmän aikaa Turun kansainvälisen koulun koon kasvattaminen ja sijoittaminen paikkaan, joka on aiempaa tavoitettavampi. Oppilasmäärä voisi tulevaisuudessa olla noin 450. Oppilaista noin 90 % on ollut turkulaisia.

Turun kansainvälisen koulun laajentuessa olisi tarkoituksenmukaista siirtää toiminta peruskoulun osalta Turun kaupungin toteuttamaksi toiminnaksi. Kansainvälinen lukio jäisi ainakin toistaiseksi Turun yliopiston ylläpitämäksi.

Turun kansainvälisen koulun opetuksen järjestämistä koskevan voimassa olevan sopimuksen irtisanomisaika on kaksi vuotta. Mikäli sopimus halutaan päättää 1.8.2025 lukien, on sopimus irtisanottava viimeistään 31.7.2023.

Mikäli elokuusta 2025 alkaen tarvitaan uusi sopimus, on asiasta käytävä neuvottelut Turun yliopiston kanssa. Mikäli kaupunki itse järjestää opetuspalvelut elokuusta 2025, tämä edellyttää, että henkilöstösiirtoja tehdään liikkeenluovutuksena.

Turun yliopiston edustajien kanssa on keskusteltu asiasta kesäkuussa 2022 ja uudestaan 2.5.2023. Turun kaupungin edustajina ovat olleet mm. kansliapäällikkö ja kasvatus- ja opetusjohtaja sekä Turun yliopiston osalta vararehtori ja talousjohtaja. Turun yliopistoa on informoitu, että Turku saattaa esittää nykyisen kansainvälistä koulua koskevan sopimuksen irtisanomista vielä kuluvan kevätkauden aikana.

Taloudelliset vaikutukset

Oheismateriaalina 1 on selvitys Turun kansainvälisen koulun taloudellisista vaikutuksista. Vertailtavat tiedot on otettu vuodelta 2022. Vertailukohteiksi on otettu kaksi Turun kaupungin omaa koulua. Koulut ovat yhtenäiskouluja, jotta ne olisivat mahdollisimman vertailukelpoiset Kansainvälisen koulun kanssa.

Turun kaupungin Kansainvälisen koulun toiminnasta Turun yliopistolle maksama summa vuonna 2022 (2,45 milj. euroa) on jaoteltuna kustannuslajeittain. Mukana on vastaavat kustannukset vertailukoulujen osalta. Laskelmassa on huomioitu erillisinä asioina myös Kansainvälisen koulun alakouluun kohdistuva sisäinen vuokra ja vertailukoulujen osuus sisäisen hallinnon kuluista, joka on kiinteä kustannus eikä muutu oppilasmäärän suhteessa.

Erityisesti opetuksen kustannukset oppilasta kohti laskettuna ovat huomattavasti korkeammat Kansainvälisessä koulussa kuin Turun omissa vertailukouluissa (Syvälahteen verrattuna +66​ % ja Luostarivuoreen verrattuna +88​ %). Myös muiden palvelujen oppilaskohtainen kustannus, sisältäen esim. muun oppilashuollon kustannukset ja sisäisen hallinnon, on Kansainvälisessä koulussa huomattavasti kaupungin kouluja korkeampi. Näyttää siltä, että kaupunki maksaa yliopistolle vuosittain noin 600.000 euroa enemmän kuin mikä olisi oman palvelutuotannon hinta. Jos oppilasmäärä nousee arvioidulle tasolle, on ylimääräinen kustannus vuosittain jopa 1.000.000 euroa.

Kustannusten alentamisen näkökulmasta on perusteltua, että Turun kaupunki itse toteuttaa opetuksen järjestämisen 1.8.2025 lukien myös siinä tapauksessa, että opetus siirtyy ns. Tunturi-kiinteistöön 1.1.2026. Mikäli toiminnan aloitus siirtyisi elokuuhun 2026, on perusteltua, että opetuksen järjestämisen siirto toteutetaan samanaikaisesti.

Englanninkielisen opetuksen järjestämistä perusasteella voi toteuttaa ainoastaan taho, jolla on voimassa perusopetuksen järjestämislupa. Tällainen järjestämislupa on Turun kaupungin ja Turun yliopiston lisäksi vain Steiner-yhdistyksellä.

Valtionosuudet ovat tulleet kansainvälisen koulun osalta suoraan Turun kaupungille eikä esitettävä irtisanomien muuta tilannetta.

Asian käsittely kasvatus- ja opetuslautakunnassa

Kasvatus- ja opetuslautakunta antoi 20.6.2023 § 79 kaupunginhallitukselle lausunnon Turun kansainvälisen koulun tilahankeen hankesuunnitelmasta.

Kasvatus- ja opetuslautakunta totesi lausuntonaan, että se osaltaan hyväksyy tehdyn hankesuunnitelman. Lisäksi lautakunta esitti, että kaupunki irtisanoisi sopimuksen Turun yliopiston kanssa kansainvälisen koulun opetuspalveluiden tuottamisesta 1.8.2025 lukien siltä osin kuin se koskee 250 oppilaan kansainvälisen koulun järjestämistä Varissuolla.

Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta totesi päätöksessään, että ennen lopullista päätöstä tuottamistavasta tulee selvittää muiden Suomessa toimivien kansainvälisten koulujen kustannusrakenne ja huolehtia mahdollisen liikkeenluovutuksen edellytykset sekä pyytää Turun yliopistolta lausunto mahdolliseen liikkeenluovutukseen liittyvien järjestelyiden vaikutuksista.

Kansainvälisen koulun tilahanketta koskeva asia etenee omassa prosessissaan.

Liite 1Voimassa oleva sopimus Turun yliopiston kanssa kansainvälisen koulun opetuksen järjestämiseksi

Oheismateriaali 1Kustannusvaikutusten arviointi

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää irtisanoa liitteenä 1 olevan Turun yliopiston kanssa tehdyn sopimuksen kansainvälisen koulun opetuspalveluiden tuottamisesta 1.8.2025 lukien siltä osin kuin se koskee 250 oppilaan kansainvälisen koulun järjestämistä Varissuolla.

Lisäksi ennen lopullista päätöstä tuottamistavasta tulee selvittää muiden Suomessa toimivien kansainvälisten koulujen kustannusrakenne ja huolehtia mahdollisen liikkeenluovutuksen edellytykset sekä pyytää Turun Yliopistolta lausunto mahdolliseen liikkeenluovutukseen liittyvien järjestelyiden vaikutuksista.

Vielä lisäksi kaupunginhallitus päättää, että pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan kokouksessa.​​

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kasopelk § 4

Kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen 2.1.2024:

 

Kaupunginhallitus edellytti 22.6.2023 § 280, että ennen lopullista päätöstä tuottamistavasta tulee selvittää muiden Suomessa toimivien kansainvälisten koulujen kustannusrakenne ja huolehtia mahdollisen liikkeenluovutuksen edellytykset sekä pyytää Turun Yliopistolta lausunto mahdolliseen liikkeenluovutukseen liittyvien järjestelyiden vaikutuksista.

 

Turun kansainvälisen koulun kustannukset vuodelta 2022 ovat Turun yliopistolle maksettavien kustannusten osalta ja omien sisäisten vuokrien osalta yhteensä noin 2,7 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa, että vuosittaiset kustannukset oppilasta kohti laskettuna ovat olleet 10.781 euroa.

 

Turun kaupungin omien peruskoulujen keskimääräiset kustannukset niiden koulujen osalta, jossa on 9-vuotisen oppivelvollisuuden piirissä olevia oppilaita, on ollut vuonna 2022 yhteensä 9.255 euroa/oppilas. Siten kaupungin kouluissa oppilaskohtaiset kustannukset ovat 1.526 euroa oppilasta kohti edullisemmat. Kokonaisero on oppilasmäärä huomioiden 375.396 euroa, ja mikäli oppilasmäärä kasvaa, tulevaisuudessa selkeästi yli puolen miljoonan vuotta kohden laskettuna. Viime vuoden kustannustiedot valmistuvat maaliskuussa. Kustannusero kansainvälisen koulun ja kaupungin muiden koulujen välillä on ollut merkittävä ja vuodesta toiseen pysyvä johtuen siitä, että Normaalikoulun kustannukset ovat kaupungin kouluja suuremmat.

 

Talouspäällikkö on saanut kerättyä vertailutietoja Helsingistä, Tampereelta, Vantaalta, Oulusta ja Espoosta. Muualta saadut kustannustiedot ovat osin puutteellisia.

 

Koulujen kustannukset muodostuvat pääsääntöisesti opetuksesta, tilavuokrista, koulukuljetuksista ja oppilasaterioista. Erityisesti kaupungissakin koulut saattavat toimia kustannuksiltaan hyvin erilaisissa tiloissa, joten vertailtavuus vaikeutuu. Myös koulukuljetusmatkat ja -kustannukset vaihtelevat voimakkaasti eri kuntien välillä.

 

 

kaupungin

koulu €/opp

 

kv-koulu

€/opp

 

kv-koulun

omistuspohja

 

opetus

kaupunki €/opp

opetus

kv-koulu €/opp

kv-koulun

oppilas­määrä

 

Helsinki

10.321

17.595

yksityinen

5.545

10.122

329

Espoo

10.349

 

kunnallinen

5.342

9.122

650

Vantaa

9.172

 

kunnallinen

5.216

4.982

606

Tampere

9.028

9.269

kunnallinen

5.058

 

939

Oulu

9.133

 

kunnallinen

5.158

4.980

 

Turku

 

 

9.255

 

 

10.781

 

 

kunnallinen, (opetus yliopistolta)

4.818

 

 

6.848

 

 

246

 

 

Taulukko 1: Koulujen kustannukset, suuret kaupungit

 

Suurten kaupunkien kustannukset ovat viimeisten vuosien aikana lähestyneet toisiaan. Helsinki ja Espoo eroavat muusta kuusikosta kokonaiskustannuksiltaan, mutta opetuskustannusten osalta erot ovat kaventuneet. Kansainvälisissä kouluissa kustannukset vaihtelevat merkittävästi, ja selkeästi suurimmat kustannukset ovat Helsingissä ja osin myös Espoossa. Oulussa ja Vantaalla kansainvälisen koulun opetuskustannukset ovat jopa alhaisemmat kuin kaupungin omien koulujen. Taustalla tässä on eriytyneempi oppilaaksiotto.

 

Kustannukset 2022

Turun kaupunki

Kv-koulu

Opetus

4.818

6.848

Ruokailu

469

332

Tilat

2.398

1.277

Muut menot (kuljetukset, tarvikkeet)

2.398

1.519

Yhteensä

9.172

10.781

Taulukko 2: Kustannukset vuonna 2022, Turun kaupunki sekä kv-koulu

 

Turussa ero kansainvälisen koulun ja kaupungin koulujen välillä syntyy opetuksesta, vaikka molemmissa organisaatioissa noudatetaan kansallista opetussuunnitelmaa. Vuonna 2022 Arkea on tarjonnut edullisemmin ruokaa kansainväliselle koululle kuin kaupungin kouluille. Muiden menojen osalta yksi merkittävä ero syntyy siitä, että kansainvälisellä koululla ei ole lainkaan koulukuljetuskustannuksia, koska kansainvälinen koulu on kaikille oppilaille ns. toissijainen koulu, jolloin huoltajat järjestävät ja kustantavat koulukuljetukset. Tilakuluissa merkittävä ero johtuu siitä, että kaupungilla on paljon väistötiloja ja kansainvälinen koulu käyttää alakoululuokkien osalta aivan käyttöikänsä päässä olevia tiloja, joissa on edullinen sisäinen vuokra. Joka tapauksissa uusiin tiloihin muuttaminen lisää merkittävästi kustannuksia riippumatta siitä, järjestääkö opetusta jatkossa kaupunki tai yliopisto.

 

Turun yliopistolta on saatu lausunto liikkeenluovutuksesta. Ylipäänsä liikkeenluovutuksen edellytykset ovat kunnossa ja niistä on saatu monipuolinen kokemus aiemmilta vuosilta eri kaupunkiorganisaation osalta erityisesti, kun tehtiin liikkeenluovutuksia sairaanhoitopiirille ennen hyvinvointialueuudistusta.

 

Liite 1                                  Turun yliopiston lausunto 15.9.2023

 

Asiasta on järjestetty yksi kuulemistilaisuus kansainvälisen koulun henkilöstölle 29.11.2023 ennen kuin asia tulee kasvatus- ja opetuslautakunnan esityslistalle. Asiassa Normaalikoulun edustajat pitivät tärkeänä asian ripeää käsittelyä, koska epätietoisuus pahoin haittaa sekä Normaalikoulun ja Turun kansainvälisen koulun henkilöstösuunnittelua ja vähentää oppilaitosten vetovoimaa. Muilta osin keskustelu kohdistui arkisiin ja erittäin operatiivisiin kysymyksiin, kuten henkilökunnan omien autojen pysäköintiin Kupittaalla.

 

Asian käsittely on jo siinä mielessä tärkeää, että koulun toimintaa olisi mahdollisuus laajentaa jo kesästä 2024 alkaen etupainotteisesti, mikäli opetuksen toteuttamiskysymykseen saataisiin ratkaisu alkuvuodesta 2024. Tällä tavoin kaupungin tavoite kansainvälisen koulun laajentamiseksi voisi lähteä toteutumaan ennakoitua aiemmin eikä tarvitsisi jäädä odottamaan vuosia 2025/2026.

 

Varhaiskasvatuksen osalta tarveselvityksessä todettiin, että se voitaisiin ensisijaisesti järjestää yksityiseltä pohjalta. Toisaalta mikään ei estä toiminnan järjestämistä kunnallisena. Suurimpana haasteena on osaavan henkilöstön rekrytointi, on toteuttaja kumpi tahansa. Myös palvelutarve on perustunut arvioon. Alkuvaiheessa onkin tärkeää, että varhaiskasvatukseen rekrytoidaan vain tarpeellinen määrä henkilöitä kysyntäpohjaisesti. Lopullinen päätös järjestämistavasta tulee varhaiskasvatuksen osalta tehdä vuoden 2025 alussa eli vielä tämän valtuustokauden aikana.

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta käsitteli asiaa 12.12.2023 § 146. Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää merkitä asian tiedoksi sekä esittää kaupunginhallitukselle, että Turun kaupunki ottaisi kokonaisuudessaan vastattavakseen Turun kansainvälisen koulun toiminnan myös opetuksen järjestämisen osalta 1.8.2025 lukien.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

esiKaupunginhallitus


Liitteet:

Kh § 280
Liite 1:Voimassa oleva sopimus Turun yliopiston kanssa kansainvälisen koulun opetuksen järjestämiseksi

Kasopelk § 4
Liite 1:Turun yliopiston lausunto 15.9.2023