Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Kasvatus ja opetus 
Kasvatus- ja opetusjohtaja111.01.2024 

314-2024 (12 00 01, 10 03 02)

Pysäkki-luokkatoiminnan vakiinnuttaminen osana Turun kaupungin tuen strategiaa

Erityispalvelupäällikkö Marika Rae ja palvelualuejohtajat Tommi Tuominen 4.12.2023:

 

Pysäkki-luokka on tarkoitettu oppilaille, jotka eivät pysty opiskelemaan omassa lähikoulussaan ja tarvitsevat tehostetun tukijakson oppimisen tai koulunkäynnin haasteissa. Pysäkki-luokkalaiset ovat oman lähikoulunsa kirjoilla joko tehostetun tai erityisen tuen oppilaina. Opiskelu Pysäkki-luokalla on määräaikaista. Pysäkki-luokkajaksot ovat tarkoitettu perusopetuksen oppilaille luokilta 6-9, tuen painottuessa erityisesti kouluakäymättömiin oppilaisiin. Tuen tarve voi olla oppimisessa tai koulua käymättömyydessä. Lisäksi kesken lukuvuoden Turkuun muuttavien erityisen tuen oppilaiden tuen tarve ja koulupaikka voidaan selvittää Pysäkki-luokkajakson kautta.

 

Pysäkki-luokan tavoitteena on selvittää oppilaiden tuen tarve ja koulupaikka. Pääperiaatteena on palata Pysäkki-jakson jälkeen lähikouluun, johon takaisin siirtyminen tehdään tuetusti Pysäkki-luokan henkilökunnan avustuksella ja yhdessä lähikoulun opettajien kanssa sopien oppilaan tukimuodoista lähikoulussa. Pysäkki-luokan opettajat tekevät tiivistä yhteistyötä lähikoulujen, konsultoivien erityisopettajien sekä erityispalvelupäällikön kanssa. Lisäksi yhteistyötä tehdään eri hoitavien tahojen kanssa.

 

Pysäkki-luokkatoiminnassa on vuoden 2023 aikana luotu malli joustavasta pienryhmäopetuksesta, joka tukee niin peruskoulun suorittamista kuin kouluakäymättömien oppilaiden kiinnittymistä kouluun. Tavoitteena on ollut luoda toimiva tukimuoto auttamaan oppilaita, joilla on runsaasti koulupoissaoloja ja haasteita koulunkäynnissä omassa lähikoulussa.

 

Pysäkki-luokkatoimintaa on pilotoitu kevät- ja syyslukukaudet vuonna 2023 erittäin onnistuneesti ja pilotointi jatkuu kevätlukukauden 2024. Poissaolot Pysäkki-luokassa lasketaan päiväkohtaisesti. Kevään ryhmässä paikallaoloprosentti kaikkiaan oli 73 %. Syyslukukauden ryhmässä läsnäoloprosentti yksittäisten oppilaiden osalta on vaihdellut 40 %:n ja 100 %:n välillä, keskiarvon ollessa 70 %.

 

Kevään ryhmästä kahdella oppilaalla koulunkäynnin haasteet ovat jatkuneet, mutta yhdeksäsluokkalaisista kaikki saivat päättötodistukset ja pääsivät toiselle asteelle: neljä pääsi lukioon, kuusi ammattioppilaitokseen ja kaksi meni TUVA-koulutukseen. Kahdeksasluokkalaisia oli kevään ryhmässä kaksi ja molemmat palasivat omiin lähikouluihinsa. Kuudesluokkalaisista yksi jatkoi Kiinamyllyn kouluun, yksi lähikouluunsa ja yksi otettiin uudelleen Pysäkki-jaksolle.

 

Syksyn ryhmästä valmistui jo kesken lukukauden kolme yhdeksäsluokkalaista ja he ovat jatkaneet TUVA koulutukseen. Heidän tilalleen otettiin heti jonosta seuraavat opiskelijat Pysäkki-jaksolle.

 

Pysäkki-luokkatoiminnassa työskentelee kaksi päätoimista erityisopettajaa sekä ohjaaja, ja oppilaspaikkoja ryhmässä on 15 oppilaalle. Erityisopettajilla on yleisopetuksen koulujen tukitoimien tuntemusta ja työkokemusta sekä nepsy-osaamista. Pysäkki-luokan opettajat tekevät tiivistä yhteistyötä lähikoulujen, konsultoivien erityisopettajien sekä erityispalvelupäällikön kanssa. Lisäksi yhteistyötä tehdään eri hoitavien tahojen kanssa.

 

Pysäkki-luokka on toiminut syksyn 2023 Vartiovuorenkatu 4b:ssä sijaitsevassa talossa. Rakennuksen etuna on toimintaan tärkeäksi koettu sijainti oppilaiden saapuessa eri puolilta Turkua. Oppilaita ajatellen on myös tärkeää, että tila ei sijaitse minkään koulun yhteydessä. Rakennuksella on oma piha välituntikäyttöön.

 

Turun kaupungin tulisi sitoutua Pysäkki-luokkatoiminnan vakiinnuttamiseen syyslukukaudesta 2024 alkaen. Pysäkki-luokkatoiminnasta on saatu hyviä kokemuksia ja toimintaa on perusteltua jatkaa osana Turun kaupungin tuen strategiaa oppilaiden syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Toiminta jatkuisi edellä esitetyissä tiloissa Vartiovuorenkatu 4b:ssä.

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti 30.5.2023 § 66 vuokrata osoitteessa Vartiovuorenkatu 4b olevan tilan ajalle 1.8.2023 - 31.7.2024. Mikäli toimintaa on tarpeen jatkaa ko. tilassa, lautakunta valtuutti kasvatus- ja opetusjohtajan päättämään tilan vuokra-ajan pidentämisestä harkintansa mukaisesti. Päätösvalta asiassa on siten delegoitu kasvatus- ja opetusjohtajalle.

 

Nykyisen tilan vuokra-aikaa on perusteltua jatkaa ainakin 31.7.2025 asti.

 

Kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen:

 

Päätös          Päätän, että Pysäkki-luokan toimintaa jatketaan ja että Pysäkki-luokka voi jatkaa toimintaansa nykyisissä tiloissaan ainakin 31.7.2025 asti.

 

 

 

Timo Jalonen

kasvatus- ja opetusjohtaja

 

Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa palvelualuejohtaja Tommi Tuominen, puh. 040 679 0629.

 

Oikaisuvaatimusohjeet päätöspöytäkirjan liitteenä.

Jakelu

tpvKasvatus ja opetus, perusopetus
tiedKasvatus- ja opetuslautakunta
tiedKonsernihallinto, talousohjaus
tpvKonsernihallinto, tilapalvelut
tiedSvenskspråkig fostran och undervisning
tiedRae Marika
tiedSeikkula Jaana
tiedTuominen Tommi