Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta5218.04.20235

1469-2023 (01 01 01)

Kasvatus- ja opetuslautakunnan käsiteltäväksi otettu kasvatus- ja opetusjohtajan päätös 22.2.2023 § 25 koskien Katariinan koulun rehtorin viran täyttämistä sekä päätöstä koskeva oikaisuvaatimus

Tiivistelmä: -

Kasopelk § 52

Hallintopäällikkö Pentti Merta 13.4.2023:

 

Asian tausta

 

Turun kaupungin kasvatus- ja opetusjohtaja johtaja on päätöspöytäkirjallaan 22.2.2023 § 25 päättänyt Katarinan koulun rehtorin viran (vak. nro 804000) täyttämisestä. Päätöspöytäkirja on mennyt kasvatus- ja opetuslautakuntaan kuntalain 51 §:n mukaisen otto-oikeuden käyttämistä varten 7.3.2015 § 35. Lautakunta päätti Hartialan ehdotuksesta Hersin kannattamana käyttää otto-oikeutta.

 

Oheismateriaali 1               Kasvatus- ja opetusjohtajan päätös 22.2.2023 § 25

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

Mikko Nikkola on 5.3.2023 päivätyllä oikaisuvaatimuksella vaatinut kasvatus- ja opetusjohtajan päätöstä 22.2.2023 § 25 kumottavaksi.

 

Nikkola esittää oikaisuvaatimuksessaan, että hän katsoo itse olevansa pätevin Katarinan koulun rehtorin virkaan ansioituneimpana hakijana. Lisäksi Nikkola esittää, että kasvatus- ja opetusjohtajan päätös 22.2.2023 § 25 on lainvastainen eikä se ole tarkoituksenmukainen.

 

Liite 1                                  Mikko Nikkolan oikaisuvaatimus (salassa pidettävä, julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 29 ja 32 kohdat)

 

Liite 2                                  Mikko Nikkolan oikaisuvaatimuksen liitteet (salassa pidettävä, julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 29 ja 32 kohdat)

 

Ansiovertailun selvittäminen

 

Turun kaupungin perusopetuksen palvelualueella on ollut haettavana ajalla 23.1. - 7.2.2023 Katariinan koulun rehtorin (vak.nro 804000) toistaiseksi voimassa oleva virka 1.8.2023 lukien.

 

Rehtorin virkaan (vak.nro 804000) määräaikaan 7.2.2023 mennessä saapui yhteensä 7 hakemusta, joista haastatteluun kutsuttiin neljä.

 

Liite 3                                  Yhteenveto hakijoista, Katariinan koulun rehtorin virka (julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 32 kohta)

 

Haastattelun suorittivat 17.2.2023 Marika Rae, Krista Lahtinen sekä Tommi Tuominen.

 

Hakemusten ja haastattelujen perusteella yksimielisesti on esitetty, että Katariinan koulun rehtorin virkaan (vak.nro 804000) valitaan KM Tanja Kytöniemi.

 

Kasvatus- ja opetusjohtaja päätti 22.2.2023 § 25 esittelyssä mainituin perusteluin mm., että Katariinan koulun rehtorin virkaan (vak.nro 804000) valitaan 1.8.2023 lukien KM Tanja Kytöniemi.

 

Perusopetuksen palvelualuejohtaja Tommi Tuominen sekä palvelupäällikkö Krista Lahtinen ja erityispalvelupäällikkö Marika Rae ovat antaneet selvitykset koskien haastatteluissa olleiden hakijoiden ansiovertailua.

 

Liite 4                                  Tommi Tuomisen selvitys (salassa pidettävä, julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 29 ja 32 kohdat)

 

Liite 5                                  Krista Lahtisen ja Marika Raen selvitys (salassa pidettävä, julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 29 kohta)

 

Johtopäätös

 

Oikaisuvaatimus on mahdollista tehdä sekä laillisuus- että tarkoituksenmukaisuusperusteella.

 

Edellä selvitetyillä perusteilla kasvatus- ja opetusjohtajan Katriinan koulun rehtorin viran täyttämistä koskeva päätös 22.2.2023 § 25 ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä. Kasvatus- ja opetusjohtaja ei päätöstä tehdessään ole ylittänyt toimivaltaansa. Päätös ei ole muutenkaan lainvastainen. Päätös ei myöskään ole epätarkoituksenmukainen.

 

Näin ollen Nikkolan oikaisuvaatimus tulee hylätä aiheettomana.

 

Kasvatus- ja opetus johtajan varahenkilö, palvelualuejohtaja Vesa Kulmala:

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää pysyttää kasvatus- ja opetusjohtajan päätöksen 22.2.2023 § 25 sekä samalla päättää hylätä aiheettomana liitteenä 1 olevan Mikko Nikkolan oikaisuvaatimuksen Katariinan koulun rehtorin virkavalinnasta (vak.nro 804000).

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen.​

Jakelu

aoNikkola Mikko
tiedKasvatus ja opetus, perusopetus
tiedKonsernihallinto, henkilöstöohjaus
tiedMerta Pentti


Liitteet:

Kasopelk § 52
Liite 1:Mikko Nikkolan oikaisuvaatimus (salassa pidettävä, julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 29 ja 32 kohdat)
Liite 2:Mikko Nikkolan oikaisuvaatimuksen liitteet (salassa pidettävä, julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 29 ja 32 kohdat)
Liite 3:Yhteenveto hakijoista, Katariinan koulun rehtorin virka (julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 32 kohta)
Liite 4:Tommi Tuomisen selvitys (salassa pidettävä, julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 29 ja 32 kohdat)
Liite 5:Krista Lahtisen ja Marika Raen selvitys (salassa pidettävä, julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 29 kohta)